Meldpunt calamiteiten, geweldsincidenten verstrekking in zorgvoorziening (Wmo)


Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn zorgaanbieders verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Voorheen viel het onderzoeken van een calamiteitsmelding of geweldsincident in verstrekking zorgvoorziening Wmo onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf 2015 is de meldingsplicht overgedragen aan de betreffende gemeente. Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthouder Wmo voor de regio Limburg-Noord.

 

Toezichthouder Wmo

Om de kwaliteit in zorgvoorzieningen te waarborgen is een regionaal toezichthouder Wmo aangewezen voor de gemeenten:

Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel aan de Maas, Venlo en Venray.

De toezichthouder Wmo onderzoekt calamiteiten en geweldsincidenten bij verstrekking van zorgvoorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan zorgaanbieders zijn gesteld.

Daarnaast heeft de toezichthouder Wmo een samenwerkende rol met zorgaanbieders, clientenorganisaties en clienten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

 

Calamiteit of geweldsincident?

Onder calamiteit verstaat de wet:

Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.

Onder geweldsincident verstaat de wet:

Geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, als mede lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

 

Waar en hoe melden?

Calamiteiten en geweldsincidenten bij de verstrekking van zorgvoorzieningen Wmo kunt u melden via de links:

- melding calamiteit Wmo
- melding geweldsincident Wmo

bij voorkeur direct of de eerstvolgende werkdag.

Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens meldt u via E-herkenning, een beveiligde verbinding. In het keuzenemu voor e-herkenningaanbieders logt u in, houd daarom de inlogcode voor de beveiligde omgeving bij de hand.

 

e-herkenning

 

Heeft u geen e-herkenning, dan kunt u het schriftelijke meldingsformulier aanvragen via info@mgrsdln.nl. Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:

  • Onderwerp: "Aanvraag schriftelijk meldingsformulier ‘calamiteit Wmo’ of "geweldsincident Wmo’";
  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • Postcode en woonplaats.

 

Meer informatie?

Meldingsprocedure

Richtlijn calamiteitenrapportage (bij verrichting van onderzoek)