De belangrijkste doelstelling van het programma Sturing en Inkoop is ervoor zorgen dat er ook vanaf 2022 goede hulp en ondersteuning beschikbaar is voor mensen die dat nodig hebben. De zeven gemeenten sluiten daarvoor gezamenlijk nieuwe contracten af met aanbieders. Om tegelijkertijd te zorgen voor meer innovatie en transformatie, hebben we vier manieren bepaald waarop we gaan sturen.

 

 • Contractvormen

  We sluiten weliswaar een zakelijke overeenkomst af met aanbieders, maar we willen wel toe naar meer gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Strategisch partnerschap, noemen we dat. Zodat we sámen verantwoordelijk worden voor de transformatie van het sociaal domein. We denken dat het daarvoor nodig is een meer langdurige samenwerking aan te gaan. Om die reden kiezen we voor meerjarige contracten met een beperkter aantal aanbieders.


 • Leveranciersmanagement

  Leveranciersmanagement wil zeggen: op een goede manier de relatie tussen gemeenten/toegang en aanbieders onderhouden. Inclusief het bewaken van de prestaties en gemaakte afspraken. Want we willen natuurlijk graag weten welke aanbieders goede resultaten halen, en welke daar minder goed in slagen. Zodat we op tijd kunnen bijsturen.


 • Toegangsmanagement

  Mensen naar de juiste hulp verwijzen. En daarbij ook de kosten goed in de gaten houden. Daarmee is de toegang misschien wel ons belangrijkste sturingselement. Medewerkers van de toegang bepalen immers welke hulp wordt ingezet en met welke intensiteit. En houden een vinger aan de pols of dat allemaal goed verloopt en of de doelen worden bereikt. Deze medewerkers zijn goed opgeleid en worden ondersteund, bijvoorbeeld in het duidelijk formuleren van de beoogde resultaten.


 • Bekostiging

  We zijn bezig geweest te bepalen welke prijskaartjes we aan de verschillende producten willen hangen. Hoe bereken je dat precies? Een gespecialiseerd bureau heeft dat bekeken in overleg met aanbieders . Daarop is een voorstel gedaan aan de zeven gemeenten.
  Verder gaan we bij veel segmenten werken met budgetafspraken per aanbieder. Dat moet ervoor zorgen dat de kosten binnen de perken blijven en beter voorspelbaar zijn.

Bij bovenstaande aanpak past het goed dat we in 2020 een groot aantal aanbiederssessies hebben gehouden. We wilden namelijk graag dat aanbieders al vóór de start van de aanbesteding met ons meedachten, zowel over de producten als over de bekostiging daarvan. Zodat we zeker wisten dat we iets gaan vragen wat de markt daadwerkelijk te bieden heeft, én om duidelijk te maken dat we het als een gezamenlijke opdracht zien!