Ontwikkeldoel

Aanleiding
De samenwerkende regio's Noord- en Midden-Limburg zijn van plan om het inhoudelijke gesprek met aanbieders weer op te starten voor het segment Jeugd ‘Opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf’. Op woensdag 21 juli jl. zijn aanbieders hierover geïnformeerd. Het doel is om per 1-1-2023 nieuwe overeenkomsten te sluiten. Daarom is verlenging/ vernieuwing van de lopende overeenkomsten nodig.

Verlenging/vernieuwing
Het gaat om de producten en diensten van de regio Limburg-Noord (uitgezonderd de gemeente Venlo) die vanaf 2023 in het nieuwe segment zullen vallen. Die producten en diensten zijn nu onderdeel van de overeenkomsten "Maatwerkdiensten Jeugd". Dit is zijn open house overeenkomsten die in 2017 na een ontwikkeltafelproces zijn gesloten en die in principe van rechtswege eindigen op 31-12-2021. Daarmee zouden wij in theorie een nieuw open house moeten publiceren. Dit zou betekenen dat elke huidige aanbieder opnieuw moet inschrijven en dat we alle aanbieders opnieuw moeten verifiëren en contracteren zoals aan het begin van het huidige overeenkomsten.
Omdat dit administratief voor zowel de huidige aanbieders als de regio een enorme belasting is heeft de regio gekeken naar de opties die de huidige overeenkomst biedt. Conform artikel 10 mogen wij wijzigingen aanbrengen in de overeenkomst door een nieuw ontwikkeltafelproces. Daar mogen wij als wijziging ook inbrengen om de huidige overeenkomst open te breken, inhoudelijk aan te passen en te verlengen. Daarmee hoeft de huidige gecontracteerde aanbieder 'slechts' een addendum te ondertekenen. In het addendum staan de wijzigingen ten opzichte van de huidige overeenkomst.
Wij moeten dan wel eenmalig het open house openstellen, zodat ook nieuwe toetreders een overeenkomst kunnen krijgen voor de producten die onder het nieuwe segment thuishoren.

Aanpassingen en scope
De belangrijkste aanpassingen zijn het verminderen van het aantal producten tot die producten die moeten opgaan in het genoemde segment en het verlengen van de duur van de overeenkomst.
Omdat de scope van de huidige overeenkomsten de totale Jeugdhulp omvat, moeten wij deze dus gaan 'uitkleden' tot alleen de producten die onder het genoemde segment vallen. In grote lijnen komt dit neer op het huidige perceel 6 en perceel 7.

Planning ontwikkeltafelproces
• 29 juli: fysieke ontwikkeltafel open house Noord-Limburg 2022 (hiervoor zijn uitgenodigd de aanbieders die gecontracteerd zijn voor de betreffende producten)
• 30 juli: start virtuele ontwikkeltafel
• 06 augustus: uiterlijk tot 12.00 uur reactietermijn via fysieke ontwikkeltafel
• 13 augustus: terugkoppeling op de reacties via de virtuele ontwikkeltafel door de gemeenten / MGR
• 20 augustus: overeenstemming over de inhoud c.q. een nieuwe afspraak inplannen voor de fysieke ontwikkeltafel (afhankelijk van de zwaarte van de wijzigingen).

Er zijn op de virtuele ontwikkeltafel geen voorstellen tot wijziging van het conceptvoorstel ingebracht (wel zijn er verhelderende vragen over het conceptvoorstel gesteld). Daarmee bestaat er tussen de gemeenten en de aanbieders overeenstemming over het voorstel en is het voorstel definitief geworden. Aangezien de gemeenten reeds bij voorbaat met het voorstel hebben ingestemd, is er ook geen nadere gemeentelijke besluitvorming over nodig en is het voorstel aangenomen.

Stukken

Fysieke ontwikkeltafel 29 juli 2021:

Gemeentelijk voorstel: Begeleidend schrijven ontwikkeltafel 29 juli 2021
Gemeentelijk voorstel: Bijlage 2. Overzicht producten en tarieven Jeugd
Presentatie fysieke ontwikkeltafel 29 juli 2021
Verslag fysieke ontwikkeltafel 29 juli 2021

Virtuele Ontwikkeltafel    

Samenstelling

Stichting Bijzonder Jeugdwerk
Stichting Combinatie Jeugdzorg
Stichting ''De Driestroom''
Stichting Koraal
Stichting Rubicon Jeugdzorg
Mutsaersstichting
Stichting Vincent van Gogh
Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid
JEUGDHULP XTRA B.V.
Stichting Yes We Can Clinics
Zorgverlening PGZ B.V.

Gemeente Peel en Maas
MGR