Continue toetreding en uitbreiding aanbod Inkoop 2017

In het inkoopproces Sociaal Domein Limburg-Noord kennen we de mogelijkheid van continue toetreding. In het Inkoopdocument staat daarover het volgende:

 

Continue toetreding aanbieders en uitbreiding bestaande aanbieders

Voor aanbieders die nog niet hebben deelgenomen aan de inkoopprocedure 2017 bestaat de mogelijkheid om alsnog toe te treden tot de raamovereenkomsten Sociaal Domein Limburg-Noord 2017. Indien sprake is van een volledige en geldige aanbieding wordt u toegelaten.

De ingangsdatum van de toelating is de eerste dag van de maand na de maand waarin tot toelating is besloten. Deze mogelijkheid bestaat ook voor bestaande aanbieders die voor 2017 een uitbreiding willen van de al gecontracteerde domeinen. Een uitbreiding van domeinen wordt gezien als een nieuwe aanbieding.

Bestaande aanbieders hebben ook de mogelijkheid om binnen een gecontracteerd domein een uitbreiding aan te vragen. Daarvoor dient de aanbieder voor het/de betreffende product(en) het Uitbreidings Product- en Prijzenblad in te vullen en in te dienen. Tevens moet de aanbieder akkoord gaan met de eventueel voor dat product geldende specifieke eisen; daarvoor moet – indien van toepassing – de aanbieder ook het ingevulde Uitbreidings Programma van Eisen indienen.

Na een positieve beoordeling door de MGR wordt de bestaande aanbieder toegelaten tot het/de betreffende product(en) binnen het al gecontracteerde domein. De ingangsdatum van de uitbreiding is de eerste dag van de maand na de maand waarin tot de positieve beoordeling is besloten.

 

Continue toetreding 2017

Aanbieders die in 2017 nieuw willen toetreden dienen het volgende inkoopproces te doorlopen:

U neemt eerst deel aan de "Uitvraag algemene gegevens". Bij het volledig en geldig indienen van de gevraagde gegevens en documenten krijgt u een Ontwikkelovereenkomst.

Parallel aan de "Uitvraag algemene gegevens" kunt u een aanbieding doen op een of meerdere domeinen. Als een aanbieding als volledig en geldig wordt beoordeeld, ontvangt u een Raamovereenkomst voor het betreffende domein.

De “Uitvraag algemene gegevens” is als volgt te bereiken:

  1. Ga naar de website van Negometrix;
  2. Maak een account aan op de registratiepagina;
  3. Ga naar de Uitvraag (u dient dan eerst in te loggen met de gegevens die u heeft aangemaakt bij uw account, en dan naar onze “Uitvraag algemene gegevens" te gaan).

Via onderstaande links komt u bij de betreffende domeinen:

Uitgangspunt is en blijft het Inkoopdocument 2017 en de beschrijvingen per domein. Deze documenten vindt u op onze website en op Negometrix. Alleen de passages over het tijdpad (met name de paragrafen 3.3 en 3.5) gelden niet meer, omdat de daar genoemde data inmiddels verstreken zijn.

 

Bestaande aanbieders die een nieuw domein willen

Bovenstaande geldt ook voor bestaande aanbieders die gedurende 2017 een uitbreiding willen van de al gecontracteerde domeinen. Deze uitbreiding van domeinen wordt gezien als een nieuwe aanbieding / nieuwe toetreding voor het betreffende domein. Bestaande aanbieders hoeven echter niet meer mee te doen aan de "Uitvraag algemene gegevens".

 

Bestaande aanbieders: uitbreiding aanbod

Bestaande aanbieders die in 2017 hun aanbod binnen een al gecontracteerd domein willen uitbreiden dienen het volgende inkoopproces te doorlopen:

  • U stuurt een e-mail naar info@mgrsdln.nl met als onderwerp “Uitbreiding aanbod 2017” en een korte omschrijving met welk(e) product(en) u uw aanbod wilt uitbreiden. Ook vermeldt u het telefoonnummer waaronder u goed bereikbaar bent;
  • Wij nemen na ontvangst van de e-mail telefonisch contact met u op. In het telefonisch gesprek beoordelen wij welke documenten u moet aanleveren voor de uitbreiding. Dat is altijd een Uitbreidings Product- en Prijzenblad met daarin opgenomen de producten en prijzen waarmee u uw aanbod wilt uitbreiden en – alleen voor domein 4 en domein 5 – een ingevuld Uitbreidings Programma van Eisen;
  • Wij ontgrendelen uw huidige aanbod op het betreffende domein in Negometrix;
  • Vervolgens kunt u in Negometrix bij het betreffende domein uw uitgebreide aanbod indienen. De volgende documenten hoeft u daarvoor niet meer in te dienen: (1) het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), (2) Tekenblad Raamovereenkomst, (3) voor domein 2 en 6 ook niet meer het Programma van Eisen (PvE);
  • Als uw uitbreiding door ons als volledig en geldig wordt beoordeeld ontvangt u via de berichtenmodule van Negometrix een brief met de bevestiging van de uitbreiding. Zoals hierboven al gesteld gaat de uitbreiding in op de eerste dag van de maand na de maand waarin tot de positieve beoordeling is besloten.