Inkoop gemeente Venlo versus inkoop regio Sociaal Domein Limburg-Noord

In de beschrijving Maatwerkdiensten Wmo Sociaal Domein Limburg-Noord staat op pag. 3:

"De gemeente Venlo maakt wel onderdeel uit van deze inkoopprocedure, maar neemt voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 geen diensten en producten af bij de gecontracteerde aanbieders voor de Maatwerkdiensten Wmo, perceel 1 Begeleiding individueel. Voor dit perceel maakt de gemeente Venlo gebruik van de mogelijkheid om bij wijze van pilots af te wijken van het bepaalde in de overeenkomst."

In de beschrijving Maatwerkdiensten Jeugd Sociaal Domein Limburg-Noord staat op pag. 3:

"De gemeente Venlo maakt wel onderdeel uit van deze inkoopprocedure, maar neemt voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 geen diensten en producten af bij de gecontracteerde aanbieders voor de Maatwerkdiensten Jeugd. De gemeente Venlo maakt gebruik van de mogelijkheid om bij wijze van pilots af te wijken van het bepaalde in de overeenkomst."

Bovendien maakt Beschermd Wonen vanaf 1 januari 2018 geen onderdeel meer uit van het regionale inkooptraject. De gemeente Venlo als centrumgemeente voor de gemeenten in Midden-Limburg en Noord-Limburg (uitgezonderd de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar) koopt Beschermd Wonen vanaf 1 januari 2018 in via een Europese aanbesteding.

 

Continue toetreding en uitbreiding aanbod inkoop

Let op! De mogelijkheid van continue toetreding en uitbreiding vervalt per 1 april 2021

In de inkoopprocedure Sociaal Domein Limburg-Noord kennen we de mogelijkheid van continue toetreding. In het Inkoopdocument staat daarover het volgende:

"Voor aanbieders die niet hebben deelgenomen aan de inkoopprocedure 2018 bestaat de mogelijkheid om alsnog toe te treden tot de overeenkomsten Sociaal Domein Limburg-Noord 2018. Indien sprake is van een volledige en geldige aanmelding dan wordt u toegelaten."

De ingangsdatum van de toelating is de eerste dag van de maand na de maand waarin tot toelating is besloten.

 

Continue toetreding

Uitgangspunt is en blijft het Inkoopdocument 2018 en de beschrijving van de tenders. Deze documenten vindt u op onze website en op Negometrix. Alleen de passages over het tijdpad (met name de paragrafen 3.5 en 3.6) gelden niet meer, omdat de daar genoemde data inmiddels verstreken zijn.

Wij adviseren u deze documenten eerst aandachtig door te nemen voordat u met uw aanmelding aan de slag gaat.

Technische vragen kunnen worden gesteld aan de Servicedesk van Negometrix. De Servicedesk van Negometrix is bereikbaar via nummer 085 - 20 84 666 of via Servicedesk@negometrix.com. Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld via info@sdln.nl.

 

Ontwikkelovereenkomst

Let op! De mogelijkheid van toetreding tot de Ontwikkelovereenkomst vervalt per 1 april 2021.

Aanbieders die nieuw willen toetreden dienen onderstaand inkoopproces te doorlopen. Indien u nog geen Ontwikkelovereenkomst heeft, dan neemt u eerst deel aan de “Uitvraag algemene gegevens”. Bij het volledig en geldig indienen van de gevraagde gegevens en documenten krijgt u een Ontwikkelovereenkomst.

De Uitvraag algemene gegevens (nummer in Negometrix: 67309) is als volgt te bereiken:

1. Ga naar de website van Negometrix;
2. Maak een account aan op de registratiepagina;
3. Ga naar de uitvraag via Uitvraag algemene gegevens (u dient dan eerst in te loggen met de gegevens die u heeft aangemaakt bij uw account, en dan naar onze Uitvraag algemene gegevens te gaan).

 

Aanmelding

Parallel of aansluitend aan de Uitvraag algemene gegevens kunt u een aanmelding doen voor de daadwerkelijke dienstverlening. Als een aanmelding als volledig en geldig wordt beoordeeld, ontvangt u een overeenkomst.

Via onderstaande links komt u bij de betreffende tenders op Negometrix (u dient eerst in te loggen met de gegevens die u heeft aangemaakt bij uw account):

 

Aanmelding nog niet gecontracteerd perceel en uitbreiding producten

Hieronder vindt u de procedures met betrekking tot de uitbreiding van uw aanbod met een nog niet gecontracteerd perceel en de uitbreiding van uw aanbod met producten binnen een al gecontracteerd perceel. 

 

Aanmelding nog niet gecontracteerd perceel

Aanbieders hebben de mogelijkheid gedurende het jaar een uitbreiding aan te vragen van de al gecontracteerde percelen binnen een tender. Deze uitbreiding van percelen wordt gezien als een nieuwe aanmelding/nieuwe toetreding. Als een aanmelding als volledig en geldig wordt beoordeeld, ontvangt u een overeenkomst.

De ingangsdatum van de toelating is de eerste dag van de maand na de maand waarin tot toelating is besloten.

 

Uitbreiding producten binnen een al gecontracteerd perceel

Aanbieders hebben ook de mogelijkheid om binnen een gecontracteerd perceel een uitbreiding van producten aan te vragen. Daarvoor dient de aanbieder voor het/de betreffende product(en) het Overzicht producten en tarieven in te vullen en in te dienen. Tevens moet de aanbieder akkoord gaan met de eventueel voor dat product specifieke eisen; daarvoor moet de aanbieder ook het getekende Programma van Eisen indienen.
Na een positieve beoordeling door de MGR wordt de bestaande aanbieder toegelaten tot het/de betreffende product(en) binnen het al gecontracteerde perceel. De ingangsdatum van de uitbreiding is de eerste dag van de maand na de maand waarin tot de positieve beoordeling is besloten. 

 

Links naar tenders voor uitbreiding

Via onderstaande links komt u bij de betreffende tenders op Negometrix (u dient eerst in te loggen met de gegevens die u heeft aangemaakt bij uw account):

 

Binnen deze tenders moet u – na het lezen van de documenten – een keuze maken tussen:

  • Overzicht in te dienen documenten uitbreiding percelen, en
  • Overzicht in te dienen documenten uitbreiding producten