Inkoop Sociaal Domein 2022 Noord-Limburg


De regio Noord-Limburg is voornemens om nieuwe overeenkomsten af te sluiten voor het Sociaal Domein die als ingangsdatum 1 januari 2022 hebben. We noemen dit het Project sturing en inkoop en het betreft hier de domeinen Participatie, Wmo en Jeugd. Op dit moment worden daar de noodzakelijke voorbereidingen voor getroffen. Om zowel aanbieders als andere belanghebbenden op de hoogte te houden worden van de (fysieke danwel digitale) aanbiederssessies verslagen gemaakt. De verslagen worden op deze website gepubliceerd en geven u de gelegenheid om hierop te reageren. Op deze wijze willen we bijdragen aan transparantie en iedereen gelijke kansen geven. Het Project sturing en inkoop is ook gepubliceerd op Negometrix

Op elk verslag heeft u tot twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven via de discussiepagina. Voor ieder segment is een aparte discussiepagina aangemaakt, u benadert deze door te klikken op de naam van het segment. De reacties worden door de werkgroepen van het Project sturing en inkoop beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.

Heeft u vragen over het Project sturing en inkoop, dan kunt u deze stellen via info@sdln.nl. Bent u nog geen door MGR gecontracteerde aanbieder dan kunt u ook reageren via dit e-mailadres (deze kan MGR dan indien nodig, toevoegen aan discussieforum).

  

Jeugd


Het domein Jeugd heeft een onderverdeling in vier segmenten:
1. Behandeling met Verblijf
2. Wonen
3. Dagbesteding / Dagbehandeling
4. Ambulant


Op 9 juli jl. is er een presentatie gegeven voor geïnteresseerde aanbieders. In deze presentatie is verteld over de stand van zaken, planning en per segment de doelgroep, het ontwikkelpotentieel en het proces & planning.
De presentatie kunt u hier inzien. 

De antwoorden op de binnengekomen vragen vindt u via deze link.

 

Wmo

Voor het domein Wmo is een indeling op basis van segmenten bepaald, deze ziet er als volgt uit:
1a. Volwassenen, complexe, meervoudige ondersteuningsvraag
1b. Volwassenen, kortdurende, enkelvoudige ondersteuningsvraag
2a. Volwassenen, langdurige ondersteuningsvraag
2b. Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen
3a. Hulp bij huishouden
3b. Logeren

Een verdere toelichting op deze segmenten kunt u lezen in de nieuwsbrief Wmo. 

 

Participatie

Het domein Participatie heeft een onderverdeling in 3 segmenten:
1. Begeleiding collectief
2. Begeleiding individueel
3. Werkgeversondersteuning

Meer informatie hierover en de stand van zaken van dit moment (augustus 2020) kunt u lezen in de informatiebrief Participatie inkoop 2020.

Komende periode zullen diverse informatie-/consultatiesessies plaatsvinden met ketenpartners in het sociale domein gerelateerd aan de Participatiewet. Deze vinden fysiek of digitaal plaats. Van deze sessies worden verslagen gemaakt. De eerste sessie is 20 augustus 2020.