Terug naar inkoop 2022 pagina

Voor de inkoop van hulp en ondersteuning aan jeugdigen hebben we een verdeling gemaakt in vier segmenten. Bij ieder segment vindt u de verslagen van de aanbiederssessies en de product- en trajectbeschrijvingen. Hier vindt u een toelichting op deze beschrijvingen.

 

Segment 1: behandeling met verblijf en ambulante behandelingen

Dit zijn behandelingen die vaak in een intramurale setting plaatsvinden, waarbij het doel is om met ambulante alternatieven het intramurale verblijf zo kort mogelijk te laten duren. Het gaat om jeugdigen en hun gezinnen die door hun complexe problematiek op meerdere domeinen van hun leven problemen ervaren, zoals welzijn, onderwijs, verslaving, schulden, armoede, gebrek aan werk, GGZ-problematiek, gedragsproblematiek en criminaliteit.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.
Klik hier voor de product- en trajectbeschrijvingen.

 

Segment 2: wonen

Dit zijn passende en flexibele woonvormen voor jeugdigen, zo nodig langdurig en zoveel mogelijk lijkend op een gezinssituatie. Dus een alternatieve woonvorm wanneer de eigen thuissituatie geen veilige of passende omgeving meer biedt. Waarbij overigens het perspectief om terug te keren naar huis wel leidend blijft.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.
Klik hier voor de product- en trajectbeschrijvingen

 

Segment 3: dagbesteding en dagbehandeling

Dit segment gaat over dagbesteding en dagbehandeling; voorafgaand, in plaats van, of in aanvulling op onderwijs en kinderopvang. Het is de bedoeling dat de jeugdigen doorstromen of weer uitstromen naar het reguliere onderwijs, de buitenschoolse opvang en/of de kinderopvang.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.
Klik hier voor product- en trajectbeschrijvingen

 

Segment 4: ambulant

Hierbij gaat het om veel voorkomende (specialistische) ondersteuning voor jeugdigen en hun gezinnen. Meestal in de vorm van ondersteuning bij problematische opvoedsituaties. Die ondersteuning wordt zowel thuis gegeven, als op locatie bij de aanbieder.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.
Klik hier voor product- en trajectbeschrijvingen

 

Vragen en antwoorden

Hier vindt u de vragen en antwoorden over de product- en trajectbeschrijvingen. 

 

Kostprijsonderzoek

Resultaten kostprijsonderzoek (februari 2021)

Tarieven overzicht Jeugd
Nota van inlichtingen tarievenonderzoek Jeugd

 

Aanbiederssessie 3 december 2020

Op 3 december is er een aanbiederssessie geweest over de kostprijsconsultatie jeugd
Onderstaande 4 documenten maken daar onderdeel van uit.
Marktconsultatie segment 1 en 2
Marktconsultatie segment 3 en 4
Opbouw reeële tarieven
Reactieformulier

 

Algemene informatie

Informatiesessie 1 februari 2021

1 februari vond een informatiesessie plaats waarin een toelichting is gegeven op de nieuwe inkoop en aanbestedingsprocedures die van toepassing zijn op de inkoop voor 2022. Hier vindt u de opname van deze sessie. De presentatie van deze sessie vindt u hier.

 

Sessie voor Jeugd, Wmo en Participatie 12 november

12 November vond een digitale sessie plaats voor de aanbieders Jeugd, Wmo en Participatie. Daar is de stand van zaken van het inkooptraject geschetst, inclusief een terug- en vooruitblik. Een snel overzicht krijgt u via de getoonde presentatie, of hieronder integraal. Op vier openstaande vragen vindt u hier de antwoorden.

 

Algemene presentatie 9 juli

Op 9 juli jl. is er een algemene presentatie gegeven voor geïnteresseerde aanbieders in het domein Jeugd. In deze presentatie is verteld over de stand van zaken, de doelgroep, het ontwikkelpotentieel en het proces en planning. Ook de antwoorden op de binnengekomen vragen zijn beschikbaar.