Productieverantwoording 2017

 

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de Productieverantwoording 2017. Net zoals over de afgelopen jaren dient u ook over 2017 een verantwoording in te dienen van de door u geleverde diensten, aangevuld met een controleverklaring van een onafhankelijke accountant of een bestuurlijke verantwoording.

Dit is een verplichting die is opgenomen in de raamovereenkomsten 2017. De gemeenten in de regio Limburg-Noord gebruiken deze stukken om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en juist aanlevert. Wij gaan voor het jaar 2017 dan ook strakker sturen op de naleving van deze verplichting uit de raamovereenkomst en waar nodig kunnen we gebruik maken van artikel 12 van de raamovereenkomst “Penalty‘s en ontbinding”.

Van iedere aanbieder die via één van de raamovereenkomsten productie heeft geleverd, dienen we een verantwoording te ontvangen. De overeenkomsten waar het om gaat zijn:

  • Domein 2 Onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Domein 4 Maatwerkdiensten Jeugd
  • Domein 5 Maatwerkdiensten Wmo
  • Domein 6 Maatwerkdiensten Participatie
  • Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan
  • Sociale en andere specifieke diensten gemeente Venlo

 

Aankondigingen

Om aanbieders te attenderen op het feit dat dit proces binnenkort start, zijn via e-mail verschillende aankondigingen gestuurd. Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van deze berichten:

Aankondiging Productieverantwoording 2017 (21 december 2017)
Tweede aankondiging Productieverantwoording 2017 (18 januari 2018)
Bericht concrete informatie Productieverantwoording 2017 (26 januari 2018)

 

Controleprotocol

De regels met betrekking tot de controle op de productieverantwoording zijn terug te vinden in de raamovereenkomst en in het landelijk en het regionaal controleprotocol (bijlage 4 bij de raamovereenkomst). Aanvullend op het landelijk protocol zijn in het regionaal protocol drempelbedragen opgenomen voor de aanlevering van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant. Onder de drempelbedragen (€200.000 omzet regionaal, of €50.000 per gemeente) kan volstaan worden met een bestuurlijke verantwoording. Dit is vooral voor kleine aanbieders met relatief weinig geleverde diensten lastenverlichtend. Deze beide controleprotocollen kunt u hiernaast downloaden.

Ook voor de overeenkomsten Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan en Sociale en andere specifieke diensten gemeente Venlo is een controleprotocol opgesteld, ook dit is hiernaast te downloaden.

 

Formats

Voor het aanleveren van de verantwoordingsgegevens worden een aantal formats ter beschikking gesteld. Hierbij sluiten we aan bij de landelijke standaarden en maken we gebruik van de landelijk beschikbaar gestelde formats voor Jeugd en Wmo. Daarnaast wordt voor Onafhankelijke cliëntondersteuning en Maatwerkdiensten Participatie een apart format beschikbaar gesteld gebaseerd op de landelijke formats. Deze formats zijn hiernaast te downloaden.

Voor de regionale overeenkomst Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan en voor de overeenkomsten Sociale en andere specifieke diensten van de gemeente Venlo voor de percelen 1 t/m 29 is ook een format beschikbaar gesteld. Ook deze formats zijn hiernaast te downloaden.

 

Uploadportal

Voor het indienen van de Productieverantwoording 2017 is een uploadportal gecreëerd, u kunt dit via de knop hieronder benaderen. Eerst wordt aan u gevraagd om in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord. Mocht u dit laatste niet meer weten, dan kunt u gebruik maken van de ‘wachtwoord vergeten’-knop. Na het inloggen komt u direct op het uploadportal terecht, waar u in 5 stappen door het proces van het indienen wordt geloodst.

In stap 1 wordt gevraagd uw gegevens te controleren. Eventuele wijzigingen kunt u aanbrengen in de Kernregistratie inkoop. Wilt u tijdens het indienen uw gegevens alvast opslaan, gebruik dan de knop “Concept opslaan”. Bij stap 2 vragen wij u vóór 1 maart uw (voorlopige) productieverantwoording te uploaden en in te dienen. Bij stap 3 kunt u de definitieve stukken (inclusief controleverklaring accountant of bestuurlijke verantwoording)  op een later moment (maar uiterlijk op 1 april) toevoegen in de daarvoor bestemde categorieën. In stap 4 kunt u uw eventuele opmerkingen aangeven en bij stap 5 kunt u uw productieverantwoording definitief indienen. Na het definitief indienen is het formulier niet meer te wijzigen.

Voor het uploaden van de verantwoordingsdocumenten behorende bij de overeenkomsten Sociale en andere specifieke diensten (voor Venlo) en Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan (voor de regio Limburg-Noord uitgezonderd de gemeente Venray), zijn geen aparte categorieën gecreëerd. Deze documenten kunt u uploaden onder “Overige documenten”.

Let op: u kunt in de meeste categorieën alleen Excel- en/of PDF-bestanden uploaden. Wanneer u problemen ondervindt met het scannen van documenten in PDF, kunt u het best te rade gaan bij Google of iemand in uw omgeving. Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn het downloaden van andere scansoftware, waardoor PDF-scannen wél mogelijk is.
 

Uploadportal productieverantwoording