Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van pbrils

Met GGz Stichting


Nuancering

06-04-2016 03:15

Indien vanuit de AWBZ vervoer was geïndiceerd kon dat separaat gedeclareerd worden (was een aparte verrichting voor). In de bestaande contracten is deze verrichting/vergoeding niet opgenomen.


Vervoer GGZ

06-04-2016 03:07

Binnen de GGZ was in het verleden niets bepaald m.b.t. een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder voor vervoer. MET ggz acht het niet opportuun daar binnen het sociale domein contractueel bepalingen over op te nemen.


Reactie MET ggz op stukken ontwikkeltafels Kwaliteit-Monitoring

29-09-2015 04:59

Reactie Stichting MET ggz op ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring

• Programma van eisen, deel 4 Jeugd GGZ
o MET ggz zou graag als hoofdbehandelaar toegevoegd willen zien: kinderarts (specialist kindergeneeskunde). MET ggz zet deze functie in met name voor ADHD-behandeling
o MET ggz mist in de notitie op de website de eisen voor Beschermd Wonen.


Reactie MET ggz op stukken ontwikkeltafels Prijs-prestatie

29-09-2015 04:57

Reactie Stichting MET ggz op ontwikkeltafel prijs-prestatie

• Notitie 2 prijs prestatie 11 september
o Met GGZ constateert dat wordt geopperd om de groepsgrootte los te laten, waardoor ruimte zou ontstaan om de groepen flexibeler samen te stellen; dat kan bij de doelgroep van MET ggz maar in beperkte mate.
o Bij toegang en specialistische begeleiding wordt een overheadpercentage benoemd van 28%. Uitgedrukt in een percentage van de loonkosten is dit te laag. Dit staat in eerdere notulen ook gememoreerd.
o Vervoer. Als een indicatie voor vervoer afgegeven wordt moet de aanbieder het vervoer regelen. MET ggz kan daar niet mee akkoord gaan. Groepsvervoer heeft nooit in onze opdracht gezeten. Een indicatie voor vervoer behoort niet aan een aanbieder te worden toegewezen, maar aan de klant in de vorm van een PGB of een vast bedrag waarvoor hij of zij dat zelf kan regelen (normalisatieprincipe).
o Gesteld wordt dat niet met iedere aanbieder in gesprek kan worden gegaan om te komen tot een nieuwe prijs voor Beschermd Wonen. Gezien het bedrijfsmatige belang is het voor MET ggz van belang hierover in discussie te kunnen blijven.
o De geopperde korting op de DBC-tarieven van 10% is onvoldoende onderbouwd en te hoog.
• Productomschrijvingen inkoop 2016
Bij aandachtspunt individuele begeleiding specialistisch wordt gesuggereerd dat hier niet te veel uren gemaakt mogen worden en dat zorg overgeheveld moet worden naar de goedkopere categorieën. Dat gaat uit van de aanname dat cliënten doorgaans meer zorg krijgen dan ze strikt behoeven. Dit kan op voorhand niet worden gesteld. Van belang is een zorgvuldige indicatiestelling / toewijzing.
Bij product dagbesteding lezen we dat in geval een cliënt een hele dag dagbesteding ontvangt de instelling een maaltijd moet verzorgen. MET ggz is daar niet mee akkoord, net als bij vervoer redenerend vanuit het normalisatie-principe. Het behoort niet tot onze taak, heeft het nooit gedaan.
• Sheet tarieven voor 2016
Gezien de fwg-inschaling van onze hulpverleners (MBO) kunnen wij niet kostendekkend werken voor de laagste tarieven (van 50-53 euro).
• Tekst werkgroep 26 augustus
Gesteld wordt dat aanbieders gemeenten vragen niet alleen naar het tarief te kijken, maar vooral naar het volume. Die uitspraak is niet van MET ggz.
Begeleiding light: dit zijn voor MET ggz geen kostendekkende tarieven. Wij kunnen en zullen dit product niet aanbieden.
• Beschermd wonen 27 augustus
De aangegeven korting voor C-paketten is uiteindelijk 5%. Wij gaan er vanuit dat dit niet beschouwd moet worden als een opmaat voor verdere tariefskortingen na 2016.
Bij huisvesting wordt gedefinieerd dat de cliënt een eigen kamer moet hebben de rest kan gedeeld worden. MET ggz kent ook eenpersoons wonen. Wij gaan er vanuit dat deze definiëring niet beschouwd moet worden als een opmaat om te gaan besparen in de huisvestingscomponent.
• Bestuurssamenvatting
De geopperde korting op de DBC-tarieven van 10% is onvoldoende onderbouwd en te hoog. Zie ook hierboven.
• Raamovereenkomst
Artikel 17.4 ademt uit: wie betaalt bepaalt. Dit staat op gespannen voet met de keuzevrijheid van de burger.
Maximumtarief art. 20. Dit suggereert een beetje uit dat de gemeente een instelling elk tarief aan een instelling zou kunnen voorleggen c.q. korting kan opleggen. Wij gaan er graag van uit dat we vanuit een constructieve onderhandelingsrelatie met elkaar afspraken kunnen maken hierover.
• Aanvullende bespreekpunten prijs-prestatie
Op het moment dat wij aan jeugdigen vragen om naar ons toe te komen moeten wij zorgdragen voor vervoer. Wij gaan er van uit dat dit niet van toepassing is voor de specialistische jeugd-GGZ zoals MET ggz die biedt. Dat hebben wij nog nooit gedaan. Als een kind naar het ziekenhuis moet wordt vervoer ook niet geregeld. Ook hier geldt het normalisatieprincipe.