Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Jeanne Loonen


Reactie MGR

09-08-2021 12:20

Zoals ook besproken tijdens de fysieke ontwikkeltafel van donderdag 29 juli, willen wij geen kostprijsonderzoek opstarten voor de huidige situatie. Desondanks willen wij wel graag het zorgvuldige gesprek voeren daar waar nodig, zonder toezeggingen.


Reactie MGR

09-08-2021 12:20

De producten GGZ behandeling specialistisch en GGZ diagnostiek vallen inderdaad onder segment 4. Echter: bij de producten Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse D t/m G gaat het alleen om verblijf en daarom zijn in bijlage 2. Overzicht producten en tarieven ook de producten GGZ-behandeling specialistisch en GGZ diagnostiek opgenomen. Die producten kunnen dus alleen ingezet worden bij de producten Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse D t/m G.


Reactie MGR

09-08-2021 12:19

Hoogspecialistische Jeugd GGZ (HSGGZ) wordt in onze regio niet als apart product ingekocht. In de jaren 2019, 2020 en 2021 heeft er een pilot HSGGZ gedraaid en op basis van de resultaten daarvan heeft de regio besloten om HSGGZ niet als apart product in te kopen vanaf 2022 (uitgezonderd het product Multifocus dat ook onderdeel was van de pilot). HSGGZ kan wel vallen onder segment 4, onderdeel Jeugd GGZ of onder het LTA.


Reactie MGR

09-08-2021 12:18

Perceel 6 is Behandeling met verblijf; daar zit de behandeling dus al in. Uitzonderingen daarop zijn de producten Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse D t/m G, daarbij gaat het alleen om verblijf en daarom zijn in bijlage 2. Overzicht producten en tarieven ook de producten GGZ-behandeling specialistisch en GGZ diagnostiek opgenomen. Die producten kunnen dus alleen ingezet worden bij de producten Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse D t/m G.


Reactie MGR

09-08-2021 12:18

Wij kunnen een aanmelding voor perceel 7 pas beoordelen als we de aanmelding daarvoor hebben ontvangen. Maar als algemeen antwoord: ja.


Reactie MGR

09-08-2021 12:16

Nee, er kunnen ook nieuwe aanmeldingen worden ingediend. Voorwaarde is wel dat ze voldoen aan de nieuwe eisen voor perceel 7.


09-08-2021 12:10

[ Dit bericht is verwijderd door de redactie ]


Reactie MGR

09-08-2021 12:07

De JIM methodiek is wel opgenomen als Opname vervangende behandeling (zie sheet 9 van de presentatie die op de Ontwikkeltafel staat onder ‘Stukken’).


Reactie MGR

09-08-2021 12:06

Zoals ook in de presentie staat ontvangen de huidige gecontracteerde aanbieders de aangepaste open house documenten, met wijzigingen bijhouden. De wijzigingen bestaan voornamelijk uit het schrappen van de teksten, die geen betrekking hebben op de inkoop 2022 voor Opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf.


Reactie MGR

09-08-2021 12:05

De aanbesteding voor segment 1 gaat niet door voor 2022. Waarschijnlijk bedoelt u de open house 2022 voor Opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf. In dat geval is het antwoord dat de producten in de open house 2022 en de producten in segment 4 waarschijnlijk niet dezelfde namen krijgen en waarschijnlijk ook niet dezelfde iJW-codes. Bovendien stemmen we dit tijdig af met de gemeentelijke backoffices.


Reactie MGR

09-08-2021 11:57

De producten GGZ-behandeling specialistisch en GGZ diagnostiek kunnen alleen ingezet worden bij de producten Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse D t/m G. Alleen de aanbieders die nu ook al één of meer producten Verblijf D t/m G in hun aanbod hebben, krijgen een addendum voor ook de producten GGZ-behandeling specialistisch en GGZ diagnostiek.


Reactie Vincent van Gogh

05-11-2020 11:17

In het verslag van Bemoeizorg & Preventie staat op pag.2: Vincent van Gogh wil voor wat betreft Preventie 100% inzetten op jeugd. Als je wat wilt veranderen dan moet je in geval van schaarste vooral investeren op jeugd.
Dit willen we graag wat nuanceren. Mijn collega heeft gezegd dat Vincent van Gogh het accent legt op jeugdpreventie (niet 100% jeugd). Tevens dat er lokaal maatwerk kan ontstaan voor preventie bovenop het basispakket.
Willen jullie dit aanpassen?

Op de overige verslagen hebben we geen opmerkingen.


Reactie regio Limburg-Noord op document “Gezamenlijke reactie vaktherapeuten marktconsultatie vaktherapie Sociaal Domein Limburg-Noord”.

19-10-2020 02:00

Met deze memo reageert de regio Limburg-Noord op het document “Gezamenlijke reactie vaktherapeuten marktconsultatie vaktherapie Sociaal Domein Limburg-Noord”.

Proces van marktconsultatie
Allereerst willen we graag een reactie geven op het proces van marktconsultatie. In de marktconsultatie gaat de gemeente voor elk (sus)segment in gesprek met aanbieders. Aanbieders die niet aanwezig zijn bij deze gesprekken krijgen de ruimte om input te leveren via de website van het Sociaal Domein Limburg Noord. Ook voor vaktherapie hebben we dit proces gevolgd.

Vaktherapie binnen de Jeugdwet
Zoals in de voorbereidende notitie op het gesprek van 30 juli 2020 aangegeven, kan vaktherapie op basis van het oordeel van een deskundige en de professionele standaarden/richtlijnen worden ingezet binnen de Jeugdwet, als dit passend is bij de problematiek van de cliënt. Daarnaast heeft de gemeente ook de beleidsvrijheid om vaktherapie wel of niet in te kopen, zolang de gemeente zich ervan kan verzekeren dat bepaalde voorzieningen ertoe bijdragen dat resultaten bij cliënten worden behaald.

De afgelopen jaren hebben gemeenten de ontwikkeling gezien dat zowel clientaantallen als kosten zijn gestegen. Eén van de belangrijke pijlers van de inkoop 2022 is dat we hier meer grip op willen krijgen, door te sturen op instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten. Dit geldt voor alle vormen van jeugdhulp, dus ook de inzet van vaktherapie.

Concreet betekent dit dat wij voorstellen om vaktherapie gelimiteerd in te kopen als maatwerkvoorziening. In het proces beoordeelt de gemeentelijke toegang, in gesprek met de inwoner, of enkelvoudige vaktherapie de best passende vorm van jeugdhulp is. Daar hoort bij dat aan de voorkant betere doelen worden gesteld en dat deze worden geëvalueerd.
Zoals het er nu naar uitziet gaan we vaktherapie als een apart traject inkopen. Vaktherapie kent een aparte status binnen de jeugdwet, omdat vaktherapeuten niet SKJ-geregistreerd kunnen worden. Wel kunnen vaktherapeuten zich op andere manieren registreren en hun vakbekwaamheid aantonen. Daarmee zijn zij vakbekwaam als zelfstandig vaktherapeut, maar mogen zij niet zelfstandig worden ingezet binnen andere vormen van jeugdhulp. Daarmee schrijven we vaktherapie ook niet meer toe naar een “gradatie” van zwaarte van hulp. Het is een vak apart.
De eis om gebruik te maken van een regiebehandelaar bij enkelvoudige vaktherapie komt waarschijnlijk te vervallen.

Kwaliteit en financiën
U geeft aan dat de regio Limburg-Noord vooral naar kosten kijkt en niet naar de inhoud. De gemeenten willen door de marktconsultaties beeld krijgen op welke wijze we kwaliteit kunnen borgen, zowel op aanbiederniveau als op casusniveau. Op basis van deze gesprekken maken we keuzes om, in ogen van de gemeenten, de beste kwaliteit te contracteren. Pas als de gewenste kwaliteit is vastgesteld, laten we een onafhankelijk, gespecialiseerd bureau onderzoek doen naar de bijbehorende kostprijzen. Zo bereiken we de beste ondersteuning voor onze cliënten en zorgen we ook voor onze aanbieders.

Voorliggend veld
De Jeugdwet is pas aan zet, als voorliggende voorzieningen zijn benut. Voorliggende voorzieningen zijn bijvoorbeeld de eigen kracht van inwoners en de zorgverzekering. Wanneer een bepaalde zorg door de zorgverzekering wordt vergoed (dus zowel in basisverzekering als de aanvullende), dan zal hier eerst gebruik van gemaakt moeten worden.
Daarnaast gaat de Jeugdwet niet uit van een recht op jeugdhulp voor de inwoner, maar van een plicht van de gemeente om passende hulp in te zetten. Vaak zijn er meerdere passende vormen van jeugdhulp en de toegang bepaalt dan, in gesprek met de inwoner, welke vorm(en) van jeugdhulp het meest passend is. De inwoner heeft vervolgens de keuzevrijheid om aan te geven welke aanbieder zij kiezen.

Leveranciersmanagement met kleine aanbieders
In één van de aanbiederssessies in Helden kwam het onderwerp leveranciersmanagement met kleine aanbieders ter sprake. De regio Limburg-Noord heeft aangegeven dit graag in te willen richten en te onderzoeken hoe we dit efficiënt en effectief kunnen doen. De aanbiederssessies die hebben plaatsgevonden, zijn gericht op de inkoop per 2022. Het is dus niet onze intentie om leveranciersmanagement voor kleinere aanbieders al eerder in te richten.
Daarnaast wordt het meten van kwaliteit meegenomen in het gehele inkoopproces. Hier worden KPI’s voor opgesteld. Deze gelden voor zowel grote als kleinere aanbieders.

Gesprek over vaktherapie
Tot slot geeft u aan graag in gesprek te willen met gemeentelijke beleidsmakers en wijkteams over de inhoud van vaktherapie en de positie van vaktherapeuten binnen de jeugdhulp. Dit is geen onderdeel van de marktconsultatie. De gemeenten hebben op basis van de gesprekken voldoende informatie gekregen om het beleid en inkoopstrategie te bepalen. We maken voor nu de keuze om geen nieuwe aanbiederssessie te organiseren.

Uiteraard willen we u danken voor uw input.

Regio Limburg-Noord
Oktober 2020.