Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Robert Arts

Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant Stichting (GGZ Oost-Brabant)


reactie voorstel vervoerstarieven gemeenten regio Noord Limburg 2020

04-10-2019 03:11

Onderdelen waar GGZ Oost Brabant het mee eens is:
- Tarieven zijn in veel gevallen kostendekkend en reëel
- Dagbesteding die dichtbij kan, maar waar cliënt zelf verder weg wil mag vervoersprijs niet opdrijven.

Onderdeel waar we het niet mee eens zijn:
- Dat er niet met staffels gewerkt gaat worden. Als er wel met staffels wordt gewerkt kom je tegemoet aan casussen waarvoor veel kilometers moeten worden gereden omdat er dichterbij geen geschikte dagbestedingslocatie is.

We zijn het voorwaardelijk eens met:
- Uitzondering voor bijzondere situaties.
Hier zijn we het zeer mee eens. Dit moet dan echter wel in het contract worden opgenomen, zodat toegang ook de mogelijkheid heeft om ergens op terug te vallen als ze een bijzondere situatie herkennen.innovatie/risico opslag

18-10-2018 05:11

Het advies van 2% innovatie/risico opslag is bij lange na niet voldoende. Als instelling moet je van financiers en andere stakeholders aan allerlei eisen voldoen rondom solvabiliteit e.d. . Hiervoor zal er een marge op de producten moeten zitten. Daarnaast zijn er de kosten voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Als grote instelling bekostig je onderzoek waar de hele sector vervolgens iets mee kan doen. Doordat er geen differentiatie in de tarieven zit voor grote en kleine aanbieders en er % opslag worden aangehouden waar naar mijn mening ook een kleine ondernemer niet mee uit de voeten kan, is het voor grote instellingen helemaal moeilijk om hiermee uit te komen.


Dagbesteding tarief

18-10-2018 05:02

Zoals afgelopen dinsdag ook besproken is het maandtarief bij dagbesteding licht en midden op basis van een te lage functiemix ingestoken. Doordat er met gemengde groepen gewerkt wordt qua zorgzwaarte is er een team werkzaam met een functiemix die al deze zwaartes kan begeleiden. Er zal dan ook vooral uitgegaan moeten worden van mbo 3-4 die hoog zijn ingeschaald in fwg 45. aangevuld met minimale hbo-er.


Voorstel 14: Intake

24-09-2018 05:09

GGZ oost Brabant kan zich vinden in het feit dat screening : "een eerste inschatting van de hulpvraag, de beoordeling of deze passend is voor de aanbieder en de inschatting van het te volgen behandeltraject", niet vergoed wordt.
Echter het intakegesprek komt hierna en dient wel voor vergoeding in aanmerking te komen. Het intakegesprek is binnen de specialistische ggz onderdeel van de diagnostische fase, wat weer onderdeel is van het totale behandeltraject.
Gedurende het intakegesprek start de therapeutische relatie tussen cliënt en diens behandelaar(s) en vindt o.a. anamnese, contextueel onderzoek en evt. andere onderzoeken plaats (bv. een psychiatrisch onderzoek). Dit alles met inzet van wetenschappelijk bewezen diagnostische instrumenten.
Afhankelijk van de problematiek en de situatie van de cliënt kan deze diagnostiekfase kort zijn en bestaan uit één intakecontact, of langer zijn en bestaan uit meerdere intakecontacten en/of diagnostische onderzoeken.


voorstel 6: factureren per maand

24-09-2018 03:52

Het is voor ons technisch niet mogelijk om bij 1 gemeente enkele producten per maand te factureren en andere producten per 4 weken.
De reden die de gemeente aangeeft om bij wmo een factureringstermijn per 4 weken te blijven hanteren klopt niet.
CAK aanlevering staat los van facturatie. Aanbieder levert zelf bij begeleiding en dagbesteding uren aan aan het CAK. Daarbij kunnen we een datumrange selecteren van 4 weken.
Dit staat los van de periode waarover we factureren. Je kunt dus per maand factureren en per 4 weken aanleveren aan het CAK.
Ons verzoek is dan ook om alle producten per maand te laten factureren.


DBC's voorstel

28-06-2017 03:57

• Wordt er altijd een product specialistisch afgegeven welke wordt omgezet naar diagnostiek als blijkt dat na diagnostiek wordt afgesloten? Gezien diagnostiek en behandeling onder het product specialistisch vallen en het nooit van te voren bekend is of cliënt na intake wordt uitgeschreven?


Protocol beëindiging

28-06-2017 03:55

• Dit is een oud document. 31-05 is er een nieuw document gepubliceerd.
• Wat als de nieuwe beschikkingen van cliënten die doorlopen in 2018 nog niet binnen zijn op 01-01-2018. Garantie dat zorglevering door mag blijven lopen?
• Indien cliënt wordt afgemeld (307 stopbericht) met code 50 (overgang i.v.m. beëindiging DBC systematiek) dan dient de gemeente een 301 te versturen. Geen nieuwe 315 van de aanbieder nodig


contourenvoorstel behandeling

28-06-2017 03:54

• De behandeltermijn wordt vooraf bepaald (na eventuele periode van diagnose). Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de looptijd van de beschikking? De beschikking wordt neem ik aan vóór diagnostiek en behandeling opgesteld.


contourenvoorstel behandeling - bijlage proces

28-06-2017 03:54

• Pagina 2: Cliënt gaat naar huisarts, huisarts formuleert met cliënt probleemvraag en stuurt de cliënt naar de aanbieder. Aanbieder doet een intake. Vervolgens wordt pas gesproken over de beschikking. Hoe deze intake dan te registreren en declareren als de beschikking pas daarna wordt aangevraagd en afgegeven?

Voorstel voor route. Andere verwijzer (lees bijvoorbeeld huisarts) ontvangt cliënt, definieert zorgvraag en verwijst direct naar de aanbieder. Aanbieder vraagt een toewijzing aan i.v.m starten diagnostiek (intake) en behandeling. De beschikking heeft op deze wijze een ingangsdatum liggend voor het intake contact.


Werkgroep DBC's

28-06-2017 03:53

Hard afsluiten DBC's: Hier is aangegeven dat het "afsluiten van DBC's op een andere datum dan 1-1-2018 niet mogelijk is. het is wettelijk bepaald dat dit op 1-1-2018 moet gebeuren" .
Dit is onjuist. Het moet gebeuren op 31-12-2017. Deze ene dag maakt systeemtechnisch veel uit.


werkgroep tariefopbouw onderwerp No show

28-06-2017 03:50

Betekend hetgeen er staat, dat als een cliënt zich niet tijdig (24 uur voorafgaand) afmeldt, dat het contact dan gefactureerd mag worden?


werkgroep tariefopbouw

28-06-2017 03:49

het hele verhaal dat staat bij de berekening van de verhouding tussen directe/indirecte tijd lijkt te kennen te geven dat we uiteindelijk toestemming krijgen voor een x-aantal uren directe tijd op de beschikking. Het is wenselijker om toegang te krijgen op productniveau en dan het daadwerkelijk besteed aantal uren (direct+indirect in geval van J-GGZ) te mogen factureren


Reactie op domein 4 / na OT - tbv extra FOT

30-06-2016 04:32

- Er wordt enkele malen verwezen naar bijlage X (overzicht producten). Deze is niet bijgevoegd. Kunt u daar nog zorg voor dragen
- bij punt 3.3 staat een tabel met DBC's. Als uitleg bij een* staat: "Deze producten mogen alleen uitgevoerd worden door kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra" ==> Ik neem aan dat er behalve kinderartsen ook meer behandelaren in andere functies dan kinderarts de kinderen mogen behandelen. Kunt u dit bevestigen?
- ik sluit me aan bij de opmerkingen, dat de verblijfstarieven die genoemd zijn, exclusief de NHC/NIC lijken te zijn. We verzoeken u om NHC/NIC tarieven in de prijslijsten op te nemen. Daarbij wil ik erop wijzen, dat bij de J-GGZ verblijfscategoriën A tm G, die voorheen binnen de ZVW vielen, er géén overgangsrecht is, maar dat de gemeentes hiervoor 100% financiering hebben ontvangen, die ook doorberekend moet worden aan de aanbieders. Een brief waarin dit bevestigd wordt door minister Schippers kunt u inzien als u onderstaande link volgt.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/06/10/kamerbrief-over-afkoop-verplichtingen-rijk-in-verband-met-overgangsregeling-kapitaallasten-curatieve-jeugd-ggz


Attachment: kamerbrief-over-afkoop-verplichtingen-rijk-in-verband-met-overgangsregeling-kapitaallasten-curatieve-jeugd-ggz (2).pdf