Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Marloes Geraedts

Proteion Groep Stichting


Twee vragen

18-04-2019 03:44

- Klopt het dat het voorstel naast voor cliënten beschermd wonen ook van toepassing is voor de ambulante cliënt die begeleiding individueel gespecialiseerd ontvangt van aanbieder die geen beschermd wonen levert? Kunnen wij deze prestatie incidenteel (bijv. crisissituatie) in weekend leveren?
- Kan een aanbieder zonder eigen beschikbaarheidsvoorziening met deze aanscherping begeleiding gespecialiseerd blijven leveren voor ambulante cliënten (niet zijnde cliënten beschermd wonen)?


Reactie op wijzigingsvoorstel WMO BGI per 16 juli

27-06-2018 12:20

Wij hebben vanuit Proteion begrip voor de ontstane situatie bij de gemeenten. Om die rede hebben wij op verzoek van de gemeente een gesprek gevoerd over dit onderwerp. Wij herkennen ons niet in de situatie dat wij hebben deelgenomen aan een ontwikkeltafel op basis waarvan het conceptvoorstel is ontwikkeld dat nu onderwerp is op de virtuele ontwikkeltafel. Proteion heeft in het gesprek reeds aangegeven haar huidige (bedrijfs)processen te hebben ingericht op basis van het huidige contract. De impact van de voorgestelde gewijzigde afspraken gedurende het contractjaar zijn groot. Zo brengt de wijziging forse administratieve lasten mee in de zomerperiode, heeft het impact op de formatie en op de inrichting van de back-office. De contractuele afspraken blijven wat ons betreft in 2018 bestaan. Daar waar wij in overleg bij kunnen dragen aan een oplossing in het contractjaar 2018 zijn wij bereid om mee te denken. Voor 2019 gaan wij eveneens graag met u in overleg over mogelijke aanpassingen in de contracten. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Marloes Geraedts
Proteion


Domein 5 Maatwerkdiensten Wmo: Perceel 3 dagbesteding en vervoer

13-06-2016 08:57

Tijdens de fysieke ontwikkeltafel 25 mei jl. is aangegeven dat het doelgroepenvervoer niet in 2017 zal ingaan, waarmee de veranderingen op het gebied van vervoer worden uitgesteld. De gemeenten hebben het beleid ten opzichte van 2015 en 2016 niet aangepast, zowel beleidsmatig als wat betreft de hoogte van het tarief. Zorgaanbieders hebben tijdens de fysieke ontwikkeltafel gepleit voor een tussenoplossing in 2017 gezien het feit dat het tarief niet kostendekkend is. Voorsorterend op de situatie dat gemeenten in 2017 op een andere wijze vorm gaan geven aan het doelgroepenvervoer, hebben zorgaanbieders dit twee jaar (2015 en 2016) nog verlieslatend uitgevoerd. Wij hebben op verzoek van gemeenten een voorstel voor een tussenoplossing gedaan voor 2017, zodat de rekening van het later ingaan van het doelgroepenvervoer niet volledig bij de aanbieders komt te liggen. Kunt u aangeven waarom u deze voorstellen niet (deels) heeft overgenomen?

Hierbij treft u in het kort nogmaals het voorstel aan. De Zorggroep en Proteion hebben de afgelopen jaren de ontwikkeling doorgemaakt waarbij diensten worden aangeboden vanuit de visie dat regie en zelfredzaamheid van de burger voorop staan. Dit heeft geleid tot onderstaande uitgangspunten. Deze uitganspunten dienen ook te leiden tot het anders organiseren van het vervoer, waarmee het goedkoper wordt.

De Zorggroep en Proteion hebben gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd als basis voor de verdere vormgeving van het vervoersbeleid.
• Cliënten regelen (indien mogelijk) zélf het vervoer van en naar de dagbesteding. Dit wordt door de gemeente met de cliënt onderzocht.
• Cliënten dragen (indien mogelijk) zélf zorg voor de financiële afhandeling en ontvangen daarvoor eventueel van de gemeente een compensatie.
• Als de cliënt/steunsysteem het niet zelf kan regelen, zal de zorgaanbieder de cliënt daarin ondersteunen. Hiervoor dient een kostendekkend tarief te worden afgesproken. Het tarief van 7 euro dekt de kosten niet.
• Als een verder gelegen dagvoorziening dan de dichtstbijzijnde noodzakelijk is (ter beoordeling wijkteam) zal de gemeente een aparte maatwerkvoorziening voor vervoer inzetten.

We zien uw reactie graag tegemoet.