Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Anke Spee

Praktijk Speltherapie Venray


Reactie

29-10-2020 02:12

Beste,

N.a.v. uw reactie op ons ingediende document heb ik een aantal opmerkingen/ vragen aan u:
Ik vind het goed en noodzakelijk dat ook de kleine aanbieders meegenomen gaan worden in het leveranciersmanagement. Ik denk daar graag over mee.

Er wordt genoemd 'Daarmee zijn zij vakbekwaam als zelfstandig vaktherapeut, maar mogen zij niet zelfstandig worden ingezet binnen andere vormen van jeugdhulp. Daarmee schrijven we vaktherapie ook niet meer toe naar een “gradatie” van zwaarte van hulp. Het is een vak apart.'

Vraag: Wat wordt er bedoeld met ‘een vaktherapeut niet zelfstandig mag worden ingezet binnen andere vormen van jeugdhulp.’ Op welke vormen doelt u? En wat maakt dat een vaktherapeut niet zelfstandig mag worden ingezet? Op dit moment zijn in mijn praktijk een aantal casussen zelfstandig en anderen i.s.m. bijv. systeemtherapie. M.i. werkt dat effectief en afgestemd op de hulpvraag.

Er wordt door u genoemd dat vaktherapie niet meer toegeschreven wordt aan 'gradatie van hulp'. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Op dit moment is er de restrictie dat ik als vaktherapeut alleen mag factureren op behandeling licht. Ik noem expres 'alleen mag factureren' want wanneer ik bijv. vanuit BJZ een aanvraag krijg wordt daar gesproken over behandeling midden als gradatie en zijn er in dezelfde casus andere zorgaanbieders die op midden (kunnen) factureren.

Gezien de voorbereidende notitie (de notitie die ik ontving voorafgaande aan ons online gesprek) heb ik twijfels of u voldoende op de hoogte bent van de hulpvragen die bij ons ‘binnenkomen’, de reden van stijgende kosten en de gevolgen van het anders inrichten voor de klant. U geeft aan dat vaktherapie gelimiteerd ingekocht zal gaan worden. Hoe ziet deze limitering eruit?
Dit heeft ontzettend grote gevolgen voor een groot aantal hulpvragen en cliënten die nu middels vaktherapie geholpen worden. Wat gaat u doen met de kloof tussen de zwaarte hulpvraag en de limitering?

Ik hoor graag uw reactie op bovenstaande,
Vriendelijke groet,
Anke Spee


Voorstel 14. Intakegesprek.

20-09-2018 11:42

Ik kan me niet vinden in het niet in rekening brengen van een intakegesprek. In het voorstel wordt aangegeven dat het intakegesprek is bedoeld om te bekijken of er een klik is tussen aanbieder en jeugdige/ doelen/ ondersteuning, tijd en duur/ samenwerking anderen.
Ik ben van mening dat de opsomming van de inhoud die hierboven in het voorstel wordt gegeven te summier is. Wanneer een eventuele cliënt belt of mailt maak ik de eerste inschatting of speltherapie helpend kan zijn/ of er meer nodig is/ of er een andere vorm van therapie wenselijker is (kosteloos).Daarna komen ouders van een cliënt op intakegesprek. Dit gesprek is van essentieel belang voor het slagen van de therapie. Naast bovenstaande opsomming bestaat dit gesprek voor het grootste gedeelte uit het bevragen van ouders/anamnese/ doorvragen op bepaalde 'pijnpunten' uit het verleden etc. Deze info heb ik hard nodig om tijdens de therapie met de cliënt (het kind) een duidelijk beeld te krijgen waarop de behandeling gezet kan worden. Daarnaast volgt na het intakegesprek voor mezelf ook een reflectiemoment op het intakegesprek voordat ik start met de cliënt. Dit reflectiemoment mag ik overigens sowieso niet in rekening brengen maar is ook van belang. Een intakegesprek duurt minimaal 60 minuten.
In het voorstel wordt aangegeven dat een intakegesprek nog niet behoort tot de daadwerkelijke hulpverlening. Maar ik kan mijn vak niet uitoefenen wanneer ik geen goed intakegesprek heb gehad dus m.i. start de hulpverlening bij het intakegesprek.

Overigens de vraag of dit geldt voor alleen zorgaanbieders die vallen over jeugdhulp overig of geldt dit ook voor zorgaanbieders die vallen onder jeugdhulp GGZ?


Voorstel 6. factureringstermijn

20-09-2018 11:28

Erg prettig dat dit wordt gewijzigd naar een factureringstermijn per maand. Dank.


voorstel 9. indeling licht - midden - zwaar jeugdhulp

20-09-2018 11:27

Fijn dat dit punt is toegevoegd en bekeken wordt. Als vaktherapeut (waarbij ik alleen op behandeling licht mag factureren en alleen cliëntgebonden tijd i.t.t jeugdhulp GGZ) komt het geregeld voor dat ik een verwijzing krijg voor behandeling midden of zwaar maar ik die niet als zodanig mag factureren. Ik zie graag dat de opsomming nog duidelijker wordt neergezet (naast kortdurend en methodisch) omdat ik denk dat het met deze twee aspecten toch een grijs gebied kan blijven. Ook zie ik graag toegevoegd hoe gemeente en zorgaanbieder elkaar hierin kunnen vinden om samen te bepalen of het licht -midden of zwaar is. Kan ik bijvoorbeeld n.a.v. de intake bij de gemeente de aanvraag doen dat een cliënt op behandeling midden wordt gezet? En kan ik daar dan ook op factureren?
Overigens wil ik opmerken dat wanneer behandeling zwaar wordt uitgevoerd binnen mijn praktijk (behandeling licht wordt in rekening gebracht) er altijd een samenwerking is met andere zorgaanbieders en dat ervaar ik als zeer prettig en een grote meerwaarde voor de cliënt en zijn/haar systeem.


voorstel 7. Aanwezigheid aanbieder bij keukentafelgesprek.

20-09-2018 11:20

In een aantal gevallen is de burger al bekend bij de zorgaanbieder (denk aan: eerder traject/ broertje of zusje al in behandeling geweest in onze praktijk). Het lijkt me prettig wanneer de burger zijn/haar keuzevrijheid mee kan laten spreken. Ook lijkt het me prettig dat er wordt gekeken naar de effectiviteit van de volgorde keukentafelgesprek - zorgmatchgesprek - intakegesprek. Nu is het zo dat ik soms zoekende ben in wat er in een zorgmatchgesprek wel of niet door mij nog uitgevraagd dient te worden aan de burger en wat er evt. vanuit het keukentafelgesprek al helder is. Anders heeft de burger eerst een keukentafelgesprek, dan een zorgmatchgesprek en dan nog een intakegesprek wat wellicht ergens samengepakt kan worden?


Graag uw reactie op onderstaande vragen/ argumenten!!

24-06-2017 03:15

In het voorstel staat ‘voorstel was om vaktherapie wel in te kopen, maar op de fysieke en virtuele ontwikkeltafel werd geadviseerd om dit niet te doen. Na zorgvuldige afweging hebben we ervoor gekozen alle complementaire zorg buiten de aanbesteding te houden’.

Het is mij niet duidelijk hoe een en ander tot stand is gekomen. Ik zie daarom graag een uiteenzetting van u tegemoet waarin u de volgende vragen/ overwegingen beantwoordt:
1. Wie/ welke personen heeft/hebben deze afweging en beslissing gemaakt?
2. Welke argumenten heeft u gebruikt om te komen tot het besluit om alle complementaire zorg uit de aanbesteding te houden?
3. Op welke manier denkt u met het uit de aanbesteding houden van vaktherapeuten nog toe te komen aan de speerpunten die de gemeenten hebben gesteld (kostenbesparend, efficiënt, voor de cliënt: EIGEN KEUZE in zorg, korte lijnen). Graag op ieder speerpunt een reactie met uw argumentatie.
5. Hoe draagt u zorg voor het terugdringen van oneerlijke concurrentie? Gezien de samenstelling van de ontwikkeltafel is het mogelijk dat grote zorgaanbieders over het hoofd van de kleine zorgaanbieders beslissingen nemen.
6. Graag uw reactie op het volgende feit (het lijkt er mijn inziens namelijk op dat u een juridisch onjuist besluit dreigt te nemen): Sinds 2015 is de stelselwijziging doorgevoerd, waarbij jeugd GGZ niet meer onder de Zvw valt en niet meer onder de reikwijdte van de NZa. Vaktherapie wordt beschouwd als onderdeel van geneeskundige GGZ): CZ mag wettelijk niet de jeugd-GGZ vergoeden vanuit de Zvw.
7. U geeft aan dat begeleiding kan worden ingezet wanneer behandeling is afgerond. Wie bepaalt dat de behandeling is afgerond? Wie bepaalt of er behandeling of begeleiding wordt geboden?

Met vriendelijke groet,
Anke Spee
Praktijk Speltherapie Venray