Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Louise Zeelen

Eigen-Wijs in Zorg


Reactie op wijzigingsvoorstel WMO BGI per 16-juli 2018

24-06-2018 09:37

Ook wij hebben zeker begrip voor de situatie doch onderkennen ook wat Dhr. W Hintzen aangeeft. Het liefst zien wij gedurende dit contractjaar waarin afspraken zijn gemaakt geen wijzigingen.
- Het klopt niet dat er per definitie minder uren in zijn gezet - dat is o.a. afhankelijk van de inhoud casus, hoogte traject, persoonlijke visie en manier van werken van de zorgaanbieder.
- Als het traject te hoog (overdreven) is ingeschaald na een periode - door bereikte resultaten - hebben wij daar zelf melding van gemaakt omdat we daar een verantwoording in voelen. Het loont om mee te denken hoe gemeenten zuiniger met het geld kunnen omgaan.
- Het voordeel van trajectfinanciering is voor ons meer helderheid over de financiering vooraf en minder administratie - dat laatste is ook een belangrijk goed en een speerpunt. Is het mogelijk om toch nog eens goed te kijken naar de prijzen van trajecten - de oorzaak van kostenstijging goed te onderzoeken maar wel met de insteek om traject financiering te behouden? Ik ben bereid om telefonisch mijn visie over wat ik zie in de praktijk toe te lichten. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hartelijke groeten,

Louise Zeelen


Prestatie op basis van eigen verantwoordelijkheid

30-06-2015 02:43

Als kleine zorgaanbieder zien wij in de discussie over tarieven graag aandacht voor een aantal zaken. De manier waarop een organisatie is ingericht en investering in kwaliteit en innovatie leidt onherroepelijk tot prijsverschillen tussen zorgaanbieders onderling. Om die reden is niemand is gebaat met een standaardtarief per uur. Nog afgezien van de in de stukken genoemde prikkel die uitgaat van 'uurtje-factuurtje'. Of een vooraf vastgesteld aantal uren per week.

Aansluitend op onze bijdrage in de ontwikkeltafel rond Kwaliteit-Monitoring willen wij pleiten voor regelruimte voor de zorgaanbieders - in afstemming op de cliënt.

De bijdrage van mw. Freling (hieronder) raakt een sterk punt: de basis voor het bieden van zorg gaat uit van een goede inventarisatie en inschatting van de behoefte aan ondersteuning van de cliënt. Kortom, wat is er nodig?
Dit kan een combinatie zijn van verschillende arrangementen.

In plaats van facturering per uur (waarbij wel of niet gebruik gemaakt wordt van een ingewikkeld systeem van een vergoeding van extra kosten op basis van kwaliteitscriteria) willen wij aandacht vragen voor het voorbeeld dat (onder andere) voor Jeugdzorg gehanteerd wordt in de nabije gemeenten van de Westelijke Mijnstreek.

Hier is gekozen voor een vast budget per jaar voor een bepaald arrangement. Voor dat bedrag dient de zorgaanbieder de omschreven zorg te bieden voor het komende jaar. Het laat de zorgaanbieder in overleg met de cliënt ruimte om maatwerk te leveren. Door bijvoorbeeld intensief op te starten, een goede basis te leggen en af te bouwen in frequentie of uren zodra dat kan (waardoor uren per week of maand behoorlijk kunnen verschillen). Er kan tussen organisaties onderscheid zijn in tarieven per uur, en dus het totaal in te zetten uren. Een iets duurdere zorgaanbieder zal dus moeten zorgen dat hij in minder tijd zijn werk gedaan heeft. Zo lang de eindtermen van de opdracht maar gehaald worden. Kwaliteit verdient zich terug.

Welke prestatie moet er dan geleverd zijn? Van zorgaanbieders en cliënten mag verwacht worden dat zij helder kunnen maken op welke manier er gewerkt is aan de geformuleerde doelen en wat daarvan het resultaat is - voor de client. Prestatie is immers relatief - bij sommige cliënten is het voorkomen van terugval al een hele prestatie!

Een reële goed onderbouwde taakstelling vanuit de gemeente en goede samenspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over wat redelijkerwijs verwacht kan worden legt ons inziens de basis voor duidelijkheid over de te leveren prestatie.
Geef cliënten en zorgaanbieders de regelruimte om binnen een budget hier invulling aan te geven op een afgestemde manier die recht doet aan ieders eigen-wijs-heid.

Bedankt voor de mogelijkheid een bijdrage te mogen leveren aan deze discussie.

Eigen-Wijs in Zorg te Buggenum (een kleine zorginstelling die ambulante begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijk beperking en/of psychische aandoening).


Wat is kwaliteit, voor wie en hoe is dat te meten...?

30-06-2015 01:44

Kwaliteit-monitoring... Welke kwaliteit wil de gemeente meten. Wat is de graadmeter? Is dat een bepaalde norm of certificering (iso of HKZ) en het daarmee samenhangend continu proces van verbetering in een organisatie. Is dit gekwalificeerd of gecertificeerd personeel (dat zich committeert aan bepaalde beroepseisen)? Blijkt dit uit voldoende scholing en innovatie? Blijkt dit uit de cliënttevredenheid en goede mond-op-mond-reclame? Blijkt dit uit een efficiënte manier van werken, inzet op empowerment, overwogen afbouw in inzet van uren bij toegenomen zelfstandigheid (daar waar mogelijk) en tijdig afsluiten? Is dit een bewuste inzet van uren: niet meer dan nodig, niet langer dan nodig en zodanig dat geen aanspraak nodig is op duurdere vormen van hulp? Blijkt dit uit een effectieve manier van samenwerken, vanuit goede afstemming, naadloos op elkaar aansluiten en overlap voorkomen? Blijkt dit uit een zorgvuldige registratie en rapportage - als basis om in het werken met de cliënt doelgericht aan de slag te gaan en elkaar scherp te houden over waar de zorg toe leidt?

Naar ons idee - vormen al deze zaken samen de basis om kwaliteit te kunnen leveren. Maar hoe kan de gemeente dit meten? En wat is daarin doorslaggevend? Binnen onze organisatie is leidend: oor hebben voor de cliënt, aansluiten bij diens wens, mogelijkheden, behoeften en grenzen. Immers, goed geholpen cliënten zijn tevreden cliënten met vertrouwen in hun eigen kunnen.

Kwaliteit heeft zijn prijs. Maar, kwaliteit verdient zich ook terug in methodisch efficiënt en kostenbesparend werken. Een vast standaard uurtarief doet ons inziens geen recht aan de verschillende wijze waarop organisaties hun zorg ingericht hebben. Geef aanbieders een stuk vertrouwen en regelruimte... Kwaliteit blijkt op de langere termijn vanzelf.

Bedankt voor de mogelijkheid een bijdrage te mogen leveren aan deze discussie.

Eigen-Wijs in Zorg te Buggenum (een kleine zorginstelling die ambulante begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijk beperking en/of psychische aandoening).