Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Judith Creemers

Uit de nesten: plek voor gezin en gedoe


Reactie Uit de nesten op verslag werksessie aanbieders jeugd ambulant begeleiding en behandeling, d.d. 06-10-2020

30-10-2020 03:22

- Wij vinden het een goed idee om behandeling en begeleiding samen te voegen onder ambulante jeugdhulp en dan vervolgens op basis van de INHOUD van de hulpvraag onderscheid te maken in zwaarte/complexiteit. Vervolgens dient er o.i. op basis van de inhoud afstemming te zijn tussen gemeente, client en zorgaanbieder over welke hulp (methode passend bij de vraag) er geboden gaat worden, wie dit gaat uitvoeren (welke hulpverlener met welke functie passend bij de hulpvraag) met welke intensiteit (en wat dit vraagt van de bereikbaarheid ook buiten kantooruren) binnen de organisatie en vervolgens pas voor welke prijs. In die volgorde. Uit het gesprekverslag ontstaat bij ons de indruk dat het vooral lijkt te gaan over het prijskaartje en wat daar voor geleverd kan worden.
- Het onderscheid tussen perspectief (kort-er) en duurzaam (lang-er) in trajecten kunnen wij wel volgen. We vertrouwen er op dat gemeenten hier per casus goed naar blijven kijken en de zorgaanbieders ook bevragen wat maakt dat welke hulpverlener (met welke expertise en/of opleiding) wordt ingezet voor welke duur/frequentie. Ook hierin moet de inhoud wat ons betreft weer leidend zijn. In veel casuistiek schalen wij als systeemtherapeuten na een duur van 6-12 maanden af door o.a. het netwerk mede verantwoordelijk te maken in ons te 'vervangen', een begeleidingsvariant bij een andere zorgaanbieder of het voorliggend veld in te zetten die de casus nog laagfrequent monitort in het inslijten van geleerde vaardigheden of het werken met een korte strippenkaart van 5x waarbij het gezin op eigen initiatief nog binnen 6 maanden een beroep op ons kan doen.


Reactie op werksessie 3 Jeugd Behandeling/Begeleiding 30-07-2020

20-08-2020 06:53

Bijgevoegd onze reactie/vragen.

Attachment: |Reactie Uit de nesten verslag 11-08-2020 Marktconsulatie SDLN.docx


Reactie op werksessie 2 Jeugd Behandeling/Begeleiding 30-07-2020

20-08-2020 06:52

Bijgevoegd onze reactie/vragen.

Attachment: |Reactie Uit de nesten verslag 30-07-2020 Marktconsulatie SDLN.docx


Reactie op werksessie 1 Jeugd Behandeling/Begeleiding 23-07-2020

20-08-2020 06:50

Bijgevoegd onze reactie/vragen.

Attachment: |Reactie Uit de nesten verslag 23-07-2020 Marktconsulatie SDLN.docx


Voorstel 14: Intake-vergoeding

21-09-2018 02:53

Ik vind het fair om een intake/zorgmatching niet vergoed te krijgen. Daar staat wel tegenover dat het in de intake (max. 60 minuten) dan ook moet kunnen gaan over afstemming, samenwerking, wat de zorgaanbieder biedt, doelen, hoe er gewerkt wordt, enz. Dat vraagt m.i. van de gemeente dat de gezinscoach/jeugdconsulent het voortouw neemt en een samenvatting geeft van relevante informatie uit het keukentafelgesprek over de precieze hulpvraag, risico-en beschermende factoren, eerder ingezette zorg en de inschatting van veiligheid. Ik maak nog regelmatig mee dat ik dit ter plekke nog (deels over) moet doen, waardoor er ter plekke al (gratis) hulp verleend wordt door mij door afspraken te maken over veiligheid of het betrekken van eventuele andere (collega) zorgaanbieders. Tijd is geld, voor de zorgaanbieder maar ook voor de gemeente.


Voorstel 9: Indeling licht-midden-zwaar jeugdhulp

21-09-2018 02:35

Ik vind dit een heel belangrijk onderwerp om inhoudelijk over van gedachten te wisselen! Ik juich het dan ook zeer toe dat dit in het voorstel benoemd staat, want onderlinge communicatie tussen gemeente en zorgaabieder zou hierin inderdaad leidend moeten zijn om de complexiteit van gezinnen recht te doen. In de praktijk heb ik hier ook al veel mooie voorbeelden van. Ik zou de ontwikkeltafel willen uitnodigen om aan de hand van een aantal casussen de matrix/indeling toe te passen en dan vervolgens onafhankelijk van elkaar te scoren in welke categorie de casus zou moeten vallen. De gehanteerde indeling op papier is, zoals vaker gebeurt, op het eerste gezicht helder en bruikbaar. Echter, de praktijk is toch vaak ingewikkelder en de systemen/gezinnen laten zich hier niet in vangen. Zo behandel ik regelmatig gezinnen in Licht of Midden waarin forse onveiligheid speelt, maar waarin wel veel beschermende factoren zijn en een hoge mate van zelfstandigheid. Een mooie aanvulling hierin zou kunnen zijn als zorgaanbieders worden uitgenodigd om hun aanbod/werkwijze en methodiek inhoudelijk kort te beschrijven zodat het nog beter inzichtelijk wordt wat er geboden wordt, voor welke doelgroep met welke hulpvraag en hoe er gewerkt wordt. Dit maakt inschatten, matchen en procesregie voeren door de gemeente alleen maar eenvoudiger.


Voorstel 7: aanwezigheid aanbieder bij een keukentafelgesprek

21-09-2018 02:14

Ik kan me vinden in het voorstel dat de aanbieder niet aansluit bij het keukentafelgesprek tussen de client en de gemeente. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe wenselijk ik het vind dat de gemeente onafhankelijk meekijkt in het te lopen zorgtraject. Dat de gemeente, in de vorm van een gezinscoach of jeugdconsulent, zich duidelijk positioneert en de hulpvraag goed in kaart brengt en daarop in samenspraak met de burger zoekt naar de juiste aanbieder. Er is wel nog winst te behalen in hoe dit vormgegeven en uitgevoerd wordt, dat wil zeggen in hoe door de gemeenteprofessional gedegen de hulpvraag (en de vraag achter de vraag), risico-en beschermende factoren, veiligheid, enz. in kaart wordt gebracht. Dit wisselt nog (te) sterk. Hierin zou het zinvol zijn wanneer de gemeente de zorgaanbieder ook benut (bijvoorbeeld door kort te bellen over welke indruk de zorgaanbieder had bij de vraag van de client) wanneer de zorgaanbieder al voor het keukentafelgesprek met de client contact heeft gehad telefonisch of via e-mail (en de client zelf naar de gemeente heeft verwezen). Dan wordt er samen gewerkt in het belang van de client en wordt ieders expertise en rol gewaardeerd. Soms gebeurt dit al en wordt er ingeschat dat een burger niet voor niets juist die zorgaanbieder heeft benaderd en het goed is om hier even op na te vragen, ook al leidt het niet tot een zorgmatchingsgesprek. En soms krijg je als zorgaanbieder, nadat je een ouder telefonisch te woord heb gestaan over grote zorgen in de thuissituatie en deze ouder doorverwezen hebt naar de gemeente, geen respons meer en moet je er op vertrouwen dat dit gezin elders in goede zorg is.


Kwaliteit is meer dan registratie: Reactie op het voorstel van de WG Behandeling – bijlage 1 – Regiebehandelaar niet-GGZ

28-06-2017 04:36

Graag aandacht voor bijgevoegde brief waarin wij reageren op en bezwaar maken tegen het voorstel voor Regiebehandelaar niet-GGZ.

Attachment: Reactie op voorstel WG Behandeling.pdf