Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Joyce Kleikers

Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheid


Vincent van Gogh

28-03-2017 06:51

- Welke voorzieningen kunnen we nog meer koppelen aan de beschikbaarheidsvoorziening per gemeente

We sluiten aan bij de opmerking van het Leger. Beschikbaarheid gaat vaak over het persoonlijke contact en het kunnen bereiken van diegene die je kent en vertrouwt en niet alleen het bereikbaar zijn. Goed om hierover na te denken en hierover te spreken in ons eerstvolgende overleg. Het is maatwerk, en een afspraak tussen hulpverlener en cliënt. Een bereikbaarheidsdienst voor verward gedrag is iets anders in onze optiek. Afhankelijk van het beoogde resultaat zou je kunnen denken aan de HAP triagist, (over de nacht heenpraten of mensen laten komen of anderen inschakelen) en/of koppel het aan de reguliere bezetting politie bku.

- Willen we het beschermd wonen laten gelden vanaf 16 jaar?

Ja. Waarbij er heel goed nagedacht moet worden over de context en het aanbod. Dit vraagt in onze optiek een andere expertise.

- Willen we binnen beschermd wonen de doelgroep psychiatrie ook verbreden naar bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten ?

Deze klinkt onlogisch. Is dit niet geregeld in de Wlz? Wat we wel steeds meer zien is een doelgroep waarbij er sprake is van dubbele problematiek en er mogelijk een discussie ontstaat op hoofdgrondslag. Dat is zeer hinderlijk in termen van in en exclusie. Goed om daar flexibel mee om te gaan.

- 1)Wat is een reëel dagtarief voor beschermd wonen nieuw?

Gezien de scheiding die nu wordt aangebracht gaan we er vanuit dat de groep die nog in aanmerking komt, ook een complexe groep betreft en past in het profiel van het huidige zzp 6. Wanneer je uitgaat van het organiseren van 24/7 dan zouden wij pleiten voor een tarief van het huidige zzp 6 incl. dagbesteding.

- 2)Welke termijn voor contractafspraken heeft de voorkeur ?

Meerjarenafspraak van (minimaal) 3 jaar.

- Wat is een reëel tarief voor de beschikbaarheidsvoorziening ?

Dit is heel erg afhankelijk van de doelstelling.

Overige opmerkingen/vragen

• Om het huidige voorstel vorm te geven/ te operationaliseren is een verdere uitwerking noodzakelijk. Waarbij er oa hele scherpe in- en exclusiecriteria moeten zijn, maar ook de inhoud van het product vraagt meer uitwerking. Indien we de zzp constructie loslaten, waar we voor zijn!, zou je wel moeten definiëren wat we geacht worden te leveren in termen van resultaat en kwaliteit en in functies als persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, huishouden etc. Dagbesteding zou wat ons betreft het inrichten van een betekenisvolle daginvulling moeten zijn. Niet meer spreken over zorg, maar ondersteuning?
• Wat is de impact voor het bestaande aanbod? Hoe ziet de gemeente dit?
• Waar leg je de beoordeling/ toetsing neer?
• Hoe ga je om met spreiding van het aanbod beschermd wonen. Het is een dure voorziening, die vraagt om clustering in termen van betaalbaarheid. Voor een relatief kleine groep, uitgaande van de genoemde 20%.
• De variant begeleiding individueel raakt ook aan een woonvraagstuk. Hoe zorg je voor betaalbare eenheden?