Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Katja Derkx

MET ggz


BI tarief

17-10-2018 03:28

Er ontbreekt een indexatie opslag ivm cao wijzigingen in 2019.


BI opslag " overhead"

17-10-2018 03:28

Het is niet duidelijk waar de 35% overhead vandaan komt en welke definitie hiervoor in andere onderzoeken is gebruikt. In dit advies wordt eronder verstaan dat alle kosten die niet in de loonkosten van de medewerker zitten als overheadopslag worden meegenomen, hetgeen meer is dan overhead.


BI arief

17-10-2018 03:26

Het steeds verder naar beneden vaststellen van het tarief leidt ertoe dat er niet meer voldoende gekwalificeerd personeel te vinden is dat in de regio blijft werken ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt. De kwaliteit van zorg komt voor de regio in het geding


BI declarabele uren

17-10-2018 03:25

Ondanks de bijeenkomst van dinsdag 16-10-2018 toch ook nog de reactie via de virtuele ontwikkeltafel:
De berekening van de werkbare uren staat niet ter discussie. Declarabele uren zijn in het advies hoog. tijdens de sessies van deze week is aangegeven dat dit niet haalbaar is ivm de reistijd (geografische spreiding NL), de korte contactmomenten en de vooral bij specialistische begeleiding uitgebreide verslaglegging. Door meerdere aanbieders is aangegeven dat 70% declarabele uren (van de werkbare uren) al moeilijk haalbaar is. 1.300 uur (zijnde 85%) is niet realistisch


NHC/NIC bij Beschermd Wonen

06-07-2017 02:21

Bij de producten Beschermd Wonen (44A63, 44A64, 44A67 en 44A68) is het tarief gelijk gesteld aan 2017. Echter is er geen rekening gehouden met de NHC/NIC (85%) die in 2017 apart werd gefactureerd. Aangezien de cliënten toch gehuisvest dienen te worden verzoeken wij u de NHC/NIC alsnog voor 100% op te nemen in de tarieven voor 2018. Of wordt dit op een andere manier geregeld?


REACTIE op Domein 4/ tbv extra VOT

30-06-2016 03:16

Proces:
- Tijd uitermate kort om te reageren
- Misschien aan te bevelen om de zorgaanbieders een bericht te sturen op het moment dat er weer een reactie vereist is op een nieuwe overlegtafel
Tarieven:
- Er wordt vermeld dat het integrale tarieven betreft, naar ons idee zijn het echter tarieven excl NHC/NIC
- BG Individueel: in 2016 hanteert de MGR 2 verschillende tarieven (BG basis en BG gespecialiseerd). Met een bepaalde cliëntmix waren deze tarieven kostendekkend. In 2017 worden er 3 tarieven gehanteerd die bij een gelijke mix een beduidend lager tarief per uur betekenen. Dit is niet reëel.
- Wonen: Voor Beschermd Wonen resteren er nu nog 5 tarieven, te weten voor 3GGZ-C, 5GGZ-C (in en excl dagb) en Beschermd wonen plus. De tarieven voor 1, 2, 4 en 6 GGZ-C zijn niet meer opgenomen. In de vorige overlegtafel stonden deze wel vermeld. Is dit juist? Zo ja, wat gebeurt er met cliënten die voor 2017 wel een geldende beschikking voor deze categorieën hebben?
- Bij Behandeling (DBC) wordt verwezen naar een Product- en prijzenblad 2017. Dit blad kunnen wij nergens terugvinden waardoor het moeilijk is om te reageren op prijzen die niet bekend zijn.