Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van R. Gubbels

Zorggroep Hilzijn


Reactie Zorggroep Hilzijn.

03-07-2015 03:43

Hetgeen in de reactie van Louise Seelen wordt aangedragen geeft ook o.i. duidelijk weer welke vraagstukken naar boven komen bij het vaststellen van kwaliteitsgerichte graadmeters. De basis set gegevens wordt hierin genoemd welke vanuit elke aanbieder zou moeten kunnen worden verantwoord welke de basis vormen. Deze basis omzetten in een set kwaliteitseisen met hierin oog voor organisatie specifieke toelichting waarom of waardoor wordt afgeweken maakt een behapbaar en tevens meetbaar systeem mogelijk waarbij gerichte kwaliteitsverbetering en tevens transparantie aan burger kan worden gecreëerd.


Reactie Zorggroep Hilzijn

03-07-2015 03:40

Zoals aangegeven in meerdere reacties is het noodzakelijk prijs niet als uitgangspunt te nemen daar dit
consequenties heeft voor de te bieden kwaliteit. De reactie van mevr. Seelen raakt hierin de juiste noot.
Dit sluit in feite nauw aan bij de manier waarop vanuit de voormalige AWBZ de financiering m.b.t de persoonsgebonden budgetten vanuit de geïndiceerde zorgfuncties/pakketten werd samengesteld. Ook hierbij werd een vast budget per jaar afgegeven afhankelijk van de geïndiceerde zorgzwaarte waarbij jaarlijks getoetst werd op juistheid van aangeboden zorgfuncties (in hoeveelheid) binnen het arrangement. Welke niet hoger mochten zijn dan een vastgesteld maximaal budget per functie en waarbij tevens de gegeven zorg moest worden omschreven en verantwoord (waarbij ondersteuning en begeleiding aan een bepaalde norm moest voldoen om te worden goedgekeurd).
Deze manier maakt het mogelijk dat er daadwerkelijk, zoals ook wordt beoogd, cliëntgericht gewerkt kan worden en zorg op maat kan worden geleverd afhankelijk van zorgvraag en behoefte op dat moment. Met als uitgangspunt dat beoogde resultaat wordt geleverd binnen vooraf afgesproken periode of, zoals al gezegd, duidelijk onderbouwd kan worden afgeweken van deze vooraf bepaalde doelstelling. Hierin zou een extra tussentijds moment kunnen worden ingebouwd waarin aanbieder/cliënt en gemeente een tussentijdse meting kunnen doen en van daaruit tevens gekeken kan worden of vooraf gestelde doelstelling met hiermee samenhangend budget van voldoende aard zijn om datgene te kunnen bereiken wat is vastgesteld.


Reactie zorggroep Hilzijn

03-07-2015 03:34

In de notitie wordt gesproken over het voorstel om in de kwaliteitseisen te differentiëren op basis van de kwetsbaarheid van de doelgroep waaraan de zorg/ondersteuning wordt verleend. Waarbij de meest kwetsbare doelgroep vraagt om een grotere set van kwaliteitseisen (aan de medewerkers en organisatie resulterend in sterk geprotocolleerde werkwijze). Bij de minst kwetsbare doelgroep wordt de beleving (ervaren kwaliteit) als belangrijker aspect ervaren dan de werkprocessen en protocollen.
Het gegeven dat ervaren kwaliteit en kwaliteit van zorg en ondersteuning niet afzonderlijk van elkaar gezien kunnen worden is o.i. een vaststaand feit. Echter, ervaren kwaliteit zal niet behaald worden wanneer de kwaliteit van zorg en ondersteuning binnen de organisatiestructuur van (on)voldoende niveau aanwezig is.
Wat hierbij (on)voldoende is, is echter voor elke doelgroep, zorgsoort, netwerksysteem, organisatievoering, hulpvraag, oftewel voor elke individu met zijn of haar specifieke achtergrond verschillend. Om hierin een uitgebreide eenduidige en handzame set kwaliteitseisen op te kunnen bouwen lijkt ons niet haalbaar. Met betrekking tot de basis van waaruit elke zorg verlenende instantie zijn organisatie op adequate wijze kan vormgeven is dit te realiseren maar elk individu met zijn of haar specifieke zorgvraag vraagt om een andere benaderingswijze en inzet van effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid, veiligheid, toegankelijkheid en doelgroep gerichtheid.