Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van


Reactie thematrekkers

24-06-2016 02:07

Tarieven zijn ingevuld.
Aangepast in perceelbeschrijving.


Reactie thematrekkers

24-06-2016 02:06

P10: Minimaal WO-niveau.
P11: Aangepast
P15: Bij behandeling zwaar moet de directe behandelaar WO- of WO-plus opgeleid zijn. Verder is de norm van verantwoorde werktoedeling van toepassing (pas toe of leg uit).
P15-16: Gangbare benaming iJw-code.

1. Wanneer gepast in de situatie kan, in samenspraak met de gemeentelijke toegang, hiervoor gekozen worden.
2. De hulpvraag van een jeugdige/gezin kan in de loop van de tijd veranderen. Indien nodig kan, in samenspraak met de gemeentelijke toegang, de zwaarte van de hulp aangepast worden. Het kan daarbij voorkomen dat de ene vorm van hulp afgebouwd en de andere vorm tegelijkertijd opgebouwd wordt.
3. In samenspraak met de gemeentelijke toegang kan de zorg aangepast worden en flexibel worden ingezet. Enkel een start zorg melding is onvoldoende.
4. Voor DBC's gelden geen uurtarieven, maar de tarieven voor de gehele DBC.
5. Dit is een nieuw product met een nieuwe omschrijving. Hierbij gaan we uit van het beschreven opleidingsniveau van de professional.
6. Ja. Dit kan, in samenspraak met de gemeentelijke toegang, gecombineerd worden, wanneer dit wenselijk is in de situatie van de jeugdige/gezin. Dit staat al beschreven in de inleiding bij perceel wonen.
7. Zijn toegevoegd.


Reactie thematrekkers

24-06-2016 02:04

Aangepast in perceelbeschrijving.


Reactie thematrekkers

24-06-2016 02:03

Tarieven zoals beschreven zijn de integrale tarieven. Op basis van ontvangen stukken van aanbieders zijn gemeenten gekomen tot tariefstelling.


Reactie thematrekkers

20-06-2016 02:19

1. Zie beschrijvingen hierboven;
2. In de tekst is voldoende duidelijk gemaakt dat J-GGZ instellingen niet verantwoordelijk zijn voor vervoer.


Reactie thematrekkers

20-06-2016 02:17

1. Regiebehandelaar: voor nu achten wij de beschrijving voldoende. Ook hier geldt de norm van verantwoorde werktoedeling (pas toe of leg uit). In de praktijk zal verder invulling gegeven moeten worden aan de "regiebehandelaar". Dit is een mogelijk gespreksonderwerp voor de ontwikkeltafels 2018.
2. Begeleidingscomponent in de behandeling: Tekst is aangepast. Bedoeld wordt dat er bij bijv. dagbehandeling niet constant behandeld wordt, maar dat er ook begeleiding geboden wordt.
3. Crisis. Aangepast in perceelbeschrijving. SEH kan doorverwijzen naar crisisdienst GGZ.
4. Bij behandeling zwaar moet de directe behandelaar WO- of WO-plus opgeleid zijn. Verder is de norm van verantwoorde werktoedeling van toepassing (pas toe of leg uit).
5. Vervoer van de jeugdige zoals beschreven in de inleiding van het inkoopdocument.


Reactie thematrekkers

20-06-2016 02:16

Aangepast in perceelbeschrijving.
Tarieven zijn al vastgesteld.


Reactie thematrekkers

20-06-2016 02:15

De NHC wordt op dezelfde wijze vergoed als in 2016, dus middels een
separate vergoeding.


Reactie thematrekkers

20-06-2016 02:14

Correct. Opmerking heeft verder geen effect op de perceel beschrijving.
NB: Zoals in de inleiding van het inkoopdocument staat beschreven: Jeugdigen die jeugdhulp ontvangen door een aanbieder die wel direct de zorg kan bieden die nodig is om de crisis te stabiliseren of op te heffen: crisis wordt dan niet als crisis gedeclareerd, maar de reguliere zorg wordt geïntensiveerd of een ander product (eventueel uit een ander perceel) wordt direct ingezet.


Reactie thematrekkers

20-06-2016 02:13

Aangepast in perceelbeschrijving.


Reactie thematrekkers

20-06-2016 02:12

Aangepast in perceelbeschrijving.


Reactie thematrekkers

17-06-2016 10:15

Hetgeen in het document staat is correct. Voor 2017 zijn de tarieven nog exclusief NHC vanaf 2018 zal, met grote waarschijnlijkheid, uitgegaan worden van een integraal tarief. Hierover zal nog gecommuniceerd worden.


Reactie thematrekkers

16-06-2016 03:12

In onze uitvraag wordt het volgende aangegeven: De aanbieder streeft ernaar vanuit de maatschappelijke gedachte eigen kracht en ‘meedoen waar kan’ gebruik te maken van de kracht van de cliënt, zodat deze op basis van eigen mogelijkheden een bijdrage levert aan zijn of haar huishouden.

Uit informatie van een zorgaanbieder blijkt dat iedere medewerker van huishoudelijk werk (ook die in loonschaal FWG 10) worden getraind om waar mogelijk de klant aan te spreken op eigen kracht. Dat is niet specifiek een taak voor een FWG 15 medewerker.

De gemeente moet goed kijken naar de situatie van de inwoner en maatwerk regelen. Als de situatie dit vraagt wordt individuele begeleiding ingezet. De zorgaanbieder speelt hierin een rol door signalen bij de gemeente af te geven als een ‘gewone’ huishoudelijk medewerker niet de juiste persoon is om de benodigde hulp te bieden.


Reactie thematrekkers

16-06-2016 03:07

Dit dient in gezamenlijkheid opgelost te worden. Hierbij wordt niet per definitie aangegeven dat de thuishulp alleen de maaltijd verzorgd als zij aanwezig is bij de inwoner. Dit is natuurlijk wel het uitgangspunt.