Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Carl Everaert

Leger des Heils St. Welzyns- en Gezondheidszorg


Lerger des Heils Limburg Brabant

27-03-2017 12:37

Vraag tav Beschermd wonen Nieuw;
in de tekst wordt gesproken over dagbesteding. Zit deze dagbesteding in het nieuwe tarief verwerkt ? En welke activiteiten worden onder dagbesteding mee genomen. In het verleden werden het doen van taken in en rondom de woonvoorziening niet gezien als dagbesteding (AWBZ), terwijl dit door een aantal bewoners wel degelijk als dagbesteding wordt ervaren en bijdraagt aan leerdoelen.
vraag tav beschermd wonen nieuw en product begeleiding individueel:
Er lijkt een groot gat te zitten tussen Beschermd Wonen Nieuw en het product begeleiding individueel gespecialiseerd. Waarom wordt er voor gekozen dat de aanbieders alleen maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur de zorg leveren?

wat betreft de 11/5 en 24/2 bereikbaarheidsdienst maken wij graag de volgende kanttekening:
Binnen Housing First Noord Limburg bieden wij al sinds 5 jaar zorg die erg lijkt op het product begeleiding individueel gespecialiseerd zoals beschreven in de contourennota,, inclusief 24 uurs bereikbaarheid. De ervaring leert dat veel van de vragen die binnen komen buiten kantooruren niet te definiëren zijn als vragen van personen met verward gedrag. Het betreft veelal ongeplande zorg van bewoners die juist het contact met een voor hen bekende hulpverlener nodig hebben. Bij de meldingen die we binnen hebben gekregen rondom cliënten met verward gedrag was juist de betrokkenheid van een medewerker die goed op de hoogte is van de cliënt essentieel. Op deze momenten leggen wij contact met de crisisdienst van VVGi al dan niet met tussenkomst van politie of een huisarts.