Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Annemarie van Kruijssen

Rubicon Jeugdzorg Stichting


Bijlage 1: Handleiding berichtenverkeer Jeugd Limburg-Noord

27-09-2018 02:26

Blz 6: Opmerking Flexibiliteit:

Graag willen we deze flexibiliteit ook toe kunnen passen bij bv. partiele pleegzorg. Nu wordt vaak afgesproken 2 weekenden in de maand gedurende een jaar. . Soms is gewenst ook dit flexibel in te zetten als ouders een 'zware' week hebben. Kunnen we ook hier naar b.v. 52 dagen gedurende de geldigheidsduur van de indicatie?


Bijlage Berichtenverkeer Jeugd

25-09-2018 12:24

Is het mogelijk om een lijst te krijgen van contactpersonen van back-offices van alle gemeentes?

Bij punt 5: Overige berichten en mutaties:
punt 1: u ontvangt een JW308 en een 301 bericht retour.
Is dit bedoeld als 'veegbesluit?"
Geldt dit dan alleen voor de beschikking met dezelfde code?
Wat doe je dan als er in 1 beschikking meerdere productcodes zitten?


Voorstel 14: Intake

25-09-2018 12:12

U verwijst naar procedure in Midden. In Midden wordt gesproken over een Aanmeldgesprek, dit is vormvrij. De Intake, waarin met de cliënt de hulpvraag wordt verkend, valt onder een intake, deze wordt wel vergoed.

De Intake valt volgens ons onder de behandeling. Daar komt bij dat we steeds meer geconfronteerd worden met het feit dat meerdere gesprekken nodig zijn om tot een goede vraagverheldering te komen om te kijken wat het juiste behandeltraject kan zijn. Ook vinden Intakes vaker gesplitst plaats tussen b.v beide ouders vanwege problematiek. En is vaak niet alle relevantie informatie vooraf beschikbaar, wordt gemist of niet gedeeld, wat maakt dat Intakes langer duren.


Voorstel 2 Duidelijkheid eisen A3 t/m A6 PvE

25-09-2018 12:07

A$: Aanbieder werkt systeemgericht en is in staat om ondersteuningsvragen van burgers vanuit een breed perspectief en alle levensgebieden te bekijken:

Breed bekijken en in samenhang zien kan. Echter wij kunnen in de intake fase niet actief bevragen op de verschillende leefdomeinen. De AVG en onze beroepscode staan alleen toe dat we actief informatie vragen op die onderdelen waar onze hulp zich op richt of waar dit consequenties voor heeft.


Voorstel 1: termijnen voor back-office

25-09-2018 12:03

Binnen 1 maand na afloop van facturatieperiode een factuur verzenden (303) kan. Hierbij is geen garantie dat dit dan alleen van afgelopen periode is (kan ook van eerder) en dat deze compleet is voor afgelopen periode

De termijn van 20 dagen na ontvangst 303 voor versturen van 304 wordt door de onze administratie als te lang ervaren. Dat geeft ons te weinig verwerkingstijd om eventuele afkeur op te lossen.

Graag willen we ook een eenduidige definitie van dagen: of alles werkdagen of alles dagen.


- Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien en actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden

23-08-2018 03:08

Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
Aanbevelingen vanuit Rubicon:
1. Vraag bij veiligheidsinschattingen en crisis advies van professionals die hier dagelijks mee van doen hebben. Veiligheid kan ook met ambulante inzet gegarandeerd worden. Laat je niet leiden door ‘angst’ van afrekencultuur en dan maar kiezen voor kind uit huis.
2. Denk ook aan grotere inzet van ambulant daar waar je geneigd bent te kiezen voor uithuisplaatsing: kinderen uithuisplaatsen is financieel altijd duurder, traumatischer voor kind/jeugdige. B.v. 1 fte ambulant inzetten bij een gezin, is over de totale looptijd van behandeling vaker goedkoper en effectiever. Intensieve Ambulant jeugdhulp= vaker in de week naar het gezin
3. Maak gebruik van sociale netwerk strategieën om breed netwerk van betrokkenen rond gezin te formeren, die samen verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. (dus verder kijken dat de neus lang is) Kijk wat eerst daar voor oplossingen voor het probleem gegenereerd kunnen worden en wat overblijft voor de professionals. Stel hierbij duidelijke kaders waar de oplossing aan moet voldoen.
4. Ondersteun het gezin met tijdelijke of partiele verblijf of pleegzorg of gezinshuis, liefst in gezinsverband.
5. zorg voor een financieel kader dat deze flexibiliteit ondersteund
6. Back on track inzet; behandeling van het hele gezin, intensief traject.
7. Zwaardere opvoed/oudertraining zoals Nieuwe Autoriteit, training en (intensieve) thuisbegeleiding

Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
Aanbevelingen vanuit Rubicon:
1. Wees pro-actief, vasthoudend en outreachend in het benaderen van deze jongeren. Motivatie is iets wat groeit als een klik ontstaat tussen hulpverlener en jeugdige. Geen voorwaarde vooraf.
2. Ga in je verwachting uit van kleine stapjes en langduriger zorg. Jongeren hebben vaak een paar jaar nodig voor men zover is.
3. Zorg voor continuïteit in de zorg, en de hulpverlener die verbonden is, ook over de leeftijdsgrens van 18 heen.
4. Zorg achter de schermen voor adequate afhandeling van financiën en afdelingen zonder dat de jongeren hier iets van merkt.
5. Maak optimaal gebruik van mogelijkheden van Pleegzorg 21+ . Het eigen pleeggezin kan een jongere beter ondersteunen in het volwassen worden dan welke professional dan ook.
6. Jongeren in een gezinshuis langer begeleiden dan 18 jaar, meer stabiliteit en netwerk gezin(shuis) meegeven


Eerste bedenkingen bij het stuk

01-07-2015 03:17

Binnen Rubicon is de startnotitie wat breder uitgezet om te zien wat hulpverleners relevant vinden in het beoordelen van hun werk.
Hieronder kortweg een aantal reacties:

Het idee om per doelgroep te kijken spreekt wel aan. Rubicon ken een aantal specifieke behandelmethodes, w.o. Clas, gericht op seksueel misbruik, die systeem en contextgericht behandelen.
Het team Clas heeft het voornemen om, rekening houdend met de vijf uitgangspunten voor kwaliteit en meting, een set indicatoren door te ontwikkelen die aansluiten bij de doelgroep, bij de specifieke problematiek en bij het systeemgericht werken. Hulpverlening na seksueel misbruik in gezin/familie/vertrouwensrelaties (1) vraagt een specifieke behandelmethode, die de context als focus heeft. Indicatoren dienen dus ook het proces in de context zichtbaar en voor zover mogelijk meetbaar te maken.
Feedbackprocessen die binnen de hulpverlening plaatsvinden zijn relevant voor het transitiebeleid van de gemeente, kunnen afgestemd worden op dat beleid en dat beleid ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en bij de aanpak van maatschappelijke onrust als gevolg van incidenten gerelateerd aan seksueel misbruik.
voetnoot
1. Bijvoorbeeld vertrouwensrelaties binnen school, sportvereniging, buurtvereniging, scouting, kerk, moskee, etc.

Vanuit de gedragswetenschappers Verblijf kwam o.a deze reactie:

*denk dat het wel helpend kan zijn om kwadrant mee te nemen (schema over kwetsbaarheid, beleving en kwaliteit van ondersteuning en zorg) en dat dit van toegevoegde waarde kan gaan zijn. Gezien de zwaarte en complexiteit van onze doelgroep, alsook onze expertise en specialisme die we juist kunnen inzetten bij deze doelgroep.
* ik zou niet gaan voor een centrale klachtenregeling. Ivm enorme kwetsbaarheid van onze medewerkers. Vanuit ervaring behandelgroep oudere jeugd en crisisopvang heb ik het als enorm helpend ervaren dat je als Clusterleider en GWer betrokken gaat worden in de klachtenregeling en hier snel en effectief mee aan de slag kunt. Korte lijntjes en inhoudelijk op hoogte zijn, is van toegevoegde waarde, zodat je in gesprek met ouders veel kunt verhelderen. Ik ben wel voor het inzichtelijk maken (aan gemeenten )vanuit de organisatie van je klachten en het proces wat hierop gevolgd heeft.
* Het punt cijfers spreken niet voor zich, er moet over gesproken worden, ben ik erg voorstander van. Transparantie, en met hetzelfde doel voorop, namelijk belang van de client. Goed dat er gesproken wordt over motiveren ipv verantwoorden. Mooi uitgangspunt

Algemeen reactie:
Momenteel kent jeugdzorg een drietal prestatie-indicatoren:
doelrealisatie, exitvragenlijst (clienttevredenheid) en vroegtijdige beëindiging.

Het mooie van de doelrealisatie, zoals die binnen Rubicon wordt gehanteerd, is dat bij evaluatie van de doelen vanuit verschillende perspectieven wordt gescoord en het gesprek met elkaar wordt aangegaan. Niet alleen de jongere zeg iets, maar ook ouders, evt. pleegouders, gezinsvoogd/gezinscoach. Dit geeft een breder beeld hoe naar resultaten gekeken wordt. Omdat werken met het gezinssysteem en netwerken onderdeel uitmaakt van de behandeling, is dit wel een hele belangrijke voor ons.

De clienttevredenheid is een meer individuele score, waar we op verschillende punten willen weten hoe de cliënt aankijkt tegen de dienstverlening. De exitvragenlijst doet dit aan einde behandeling bij Rubicon.
Verschillende hulpvormen. zoals Verblijf maken gebruik van NJI ontwikkelde clienttevredenheidsinstrumenten, tijdens de behandeling, die direct feedback geven en waarbij, door in gesprek te gaan met de cliënten, zowel op individueel niveau als op organisatorisch niveau 'geleerd' wordt.

Daarnaast wordt voor IAG en Voortraject Pleegzorg gebruik gemaakt van een op maat ontwikkeld effectmetingsinstrument. Hierin komen we iets te weten over hoe de cliënt tijdens de behandeling groeit in de resultaten die we willen meten en weten. We hebben hier een 0-meting, tussentijdse meting, die leidt tot zicht of we op de goede weg zijn en eindmeting.