Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Ron Beek

MET ggz


‘Aanscherping Begeleiding individueel gespecialiseerd’

15-04-2019 11:08

MET ggz wil hierbij reageren op het concept voorstel ‘aanscherping van Begeleiding individueel gespecialiseerd’.
Wij hebben herhaaldelijk in meerdere overleggen duidelijk aangegeven, conform eisen, dat:
- Begeleiding individueel (BGI) (ambulante zorg) wordt gegeven binnen kantooruren.
- en dat De 24/7 bereikbaarheidsdienst alleen beschikbaar is voor Verblijf cliënten en niet voor ambulante cliënten.
De cliënt die zowel BGI basis als BGI gespecialiseerd nodig heeft, kan er op rekenen dat de aanbieder naast planbare begeleiding, indien noodzakelijk, ook oproepbare begeleiding levert, binnen redelijke tijd (binnen kantoortijden), niet ’s avonds of ’s nachts. De aanscherping dat bij BGI gespecialiseerd regelmatig gebruik wordt gemaakt van planbare én onplanbare zorg strookt niet met de inhoud van de benodigde zorg.
Het verschil tussen basis en gespecialiseerd bij BGI voor de doelgroep met (langdurige) psychische en psychiatrische stoornissen zit in de complexiteit van de zorg en niet in het feit of het planbare of onplanbare zorg is.
In de OT kostprijzen die in 2018 heeft plaatsgevonden, is het verschil tussen planbare en onplanbare zorg, en het uitbreiden van BGI buiten kantoortijden, en de consequenties daarvan, niet ter sprake geweest. Daar is zelfs aangegeven dat er geen sprake is van ORT (wat wil zeggen dat alle zorg tussen 7.00 en 20.00 wordt geleverd).
MET ggz is dan ook niet akkoord met het uitbreiden van BGI gespecialiseerd. MET ggz ziet de aanscherping van het product BGI gespecialiseerd in de inhoud van de zorg (complexiteit), niet in de uitbreiding van de tijden en niet in het regelmatig gebruik maken van onplanbare zorg. Wij zijn van mening dat een aanscherping van een product zoals nu voorgesteld, consequenties heeft voor de kostprijs van het product. Hiermee is nu tijdens de OT kostprijzen 2019 geen rekening gehouden.


Toewijzing Jeugdhulp GGZ-behandeling.

27-09-2018 04:22

MET ggz is van mening dat de intake vergoed dient te worden. De intake bij de specialistische GGZ is namelijk een essentieel onderdeel van de behandeling (een goede intake bepaalt het verdere behandelbeleid). Daarbij wordt kind en ouder apart gesproken. Een correcte intake is van essentieel belang voor de financier (in dit geval de gemeente), want het voorkomt langer behandelen dan noodzakelijk. Zorg kent een goed begin en een goed einde. Een gemiddelde intake bij K&J kost ongeveer 700/800 euro. Hier worden duurdere functiemixen ingezet (experts), dus psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten en GZ-psychologen, zodat het proces niet afwijkt van 18+ (Zvw).

Daarnaast wordt aangegeven dat een behandeling na 1,5 tot 2 jaar niet meer effectief is. Dit is niet altijd het geval. Zorg die langer duurt dan 1,5/2 jaar voor chronische cliënten of medicatie controle is effectief.


Voorstel 3

27-09-2018 04:13

Verwijzer niet op de factuur.
In de IJW 315 vermelden wij de verwijzer. Mocht er iets aangepast moeten worden op deze factuur dan zal dat altijd in de i-standaard moeten worden opgenomen (landelijk).


Voorstel 6

27-09-2018 04:06

We zijn het eens met het wijzigen van de factureringstermijn naar kalendermaand.
Graag willen wij ook de WMO per maand factureren, zodat ALLE financieringsstromen gelijk lopen in de facturatie. Bij de 4-wekelijkse perioden leidt de "overgebleven dag(en) (dit jaar 31/12)" altijd tot extra werk bij de jaarafronding en accountantscontrole.
Aangezien de trajectfinanciering binnen NL is omgezet naar uren zou maandfacturatie voor de WMO zeker mogelijk zijn. De facturatie hoeft in dit geval niet gelijk te lopen met de CAK-aanlevering. Zeker niet nu er waarschijnlijk een abonnementstarief van 17,50 per vier weken wordt ingevoerd per 1-1-2019.


Voorstel 14

27-09-2018 03:58

MET ggz is van mening dat de intake vergoed dient te worden. De intake bij de specialistische GGZ is namelijk een essentieel onderdeel van de behandeling (een goede intake bepaalt het verdere behandelbeleid). Daarbij wordt kind en ouder apart gesproken. Een correcte intake is van essentieel belang voor de financier (in dit geval de gemeente), want het voorkomt langer behandelen dan noodzakelijk. Zorg kent een goed begin en een goed einde. Een gemiddelde intake bij K&J kost ongeveer 700/800 euro. Hier worden duurdere functiemixen ingezet (experts), dus psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten en GZ-psychologen, zodat het proces niet afwijkt van 18+ (Zvw).


Voorstel 1

27-09-2018 03:43

Wij onderschrijven dat bij facturatie binnen 1 maand gefactureerd moet worden. Op dit moment is dat nog niet altijd haalbaar - en zijn we voor noodzakelijke systeemaanpassingen afhankelijk van landelijke software leverancier.


Voorstel 1

27-09-2018 03:40

Bericht 315 en 316 gelden alleen voor de Jeugdwet. Dit moet duidelijk vermeld worden in de tabel bij de kolom "Termijnen", net als bij de 301.