Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Admin

MGR SDLN


reactie ontwikkeltafel

13-02-2020 03:27

Het opnemen van de Kwaliteitscriteria in het PvE heeft met name tot doel om de aanbieders duidelijkheid te bieden over de op hen van toepassing zijnde normen. Het is in feite een nadere concretisering van de reeds bestaande algemene verplichting om te werken volgens algemeen aanvaarde professionele standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep (Werkafspraak 5 lid 2 en PvE-eis B13 bij de maatwerkovereenkomst Jeugd).

De opname van de eis in het PvE geeft geen aanleiding tot heroverweging van het tarief van het product Gezinshuis. De Kwaliteitscriteria hebben vooralsnog geen kostenverzwarend effect. De opleidingseisen in de overeenkomst (beschrijving diensten en producten) sluiten aan bij de opleidingseisen in de Kwaliteitscriteria en behoeven dus niet te worden aangepast. Verder gaat het om veldnormen die nog niet zijn uitgewerkt in concrete toetsingscriteria. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat hier samen met een aantal gemeenten mee aan de slag. Vooralsnog vormen de Kwaliteitscriteria dus een ‘algemene norm’ waaraan aanbieders zich moeten committeren en die een gesprekonderwerp kan zijn in het kader van leveranciersmanagement.

Wat aanbieders nodig hebben om kwalitatief goede woonvoorzieningen te kunnen bieden (waaronder gezinshuizen) krijgt ook een plek binnen het regionale project Sturing en Inkoop. Als scherp is wat daarvoor nodig is, hoort daar ook een gesprek over de kostenopbouw van onder meer gezinshuizen bij.


Reactie ontwikkeltafel

28-10-2019 04:52

Opmerkingen zijn in de Fysieke ontwikkeltafel ook meerdere malen ter sprake gekomen. We hebben de keus gemaakt om uit te gaan van 1 product logeren. Dit betekent direct dat we geen rekening kunnen houden met alle verschillende doelgroepen & kenmerken van deze doelgroep. We gaan voor een gemiddelde van inwoners waarvan we verwachten dat deze gebruik gaan maken van het product logeren.
Wanneer het niet kunnen regelen van de V&V taken een belemmering is voor SGL dan nodigen de gemeenten SGL graag uit om een plan van aanpak te maken hoe dit opgelost kan worden. Dit plan zou dan eventueel besproken kunnen worden in de leveranciersmanagement gesprekken. We zien geen mogelijkheid om deze opmerkingen mee te nemen in de tarief stelling.


Reactie ontwikkeltafel

28-10-2019 04:51

Terechte opmerking. We hebben het tarief hierop aangepast (zie bijlage Rekentabel tarief logeren naar aanleiding van reactie VOT). We zijn hiervan uitgegaan van 11 wettelijke feestdagen waarvan we aangeven dat er 8 dagen zijn per jaar die normaal gesproken op een doordeweekse dag vallen die we nu onder de zondag hebben geplaatst. 2 feestdagen vallen standaard al op de zondag. Hiermee gaan we er dus vanuit dat 1 feestdag gemiddeld per jaar op een zondag / zaterdag valt.


Reactie gemeenten op ontvangen VOT-input

28-10-2019 04:40

De ontvangen VOT-input heeft niet geleid tot wijziging van het gemeentelijke voorstel. In de bijlage kunt u de gemeentelijke reactie per VOT-reactie lezen.

Attachment: |VOT - reacties gemeenten op ontvangen input.pdf


Afwegingen fysieke ontwikkeltafel

22-03-2019 10:51

De fysieke ontwikkeltafel heeft alle reacties besproken en het voorstel waar nodig aangepast. De VOT-reacties en afwegingen van de tafel zijn samengevoegd in bijgaand bestand.

Attachment: verwerking VOT-reacties met bijlage.pdf


Reactie van de ontwikkeltafel

07-12-2018 12:59

Het voorgestelde tarief komt - bij berekening op basis van de huidige percentages - uit op € 27,23.


Reactie van de ontwikkeltafel

07-12-2018 12:58

Het tarief voor 2019 wordt gebaseerd op de werkgeverslasten van 2019. Omdat deze nog niet zijn vastgesteld, is in het rekenvoorbeeld nog gebruik gemaakt van de werkgeverslasten voor 2018.


Reactie van de ontwikkeltafel

07-12-2018 12:58

De tafel houdt vast eraan vast om het tarief in één keer vast te stellen. Dit geeft financiële duidelijkheid en scheelt administratieve lasten.


Reactie van de ontwikkeltafel

07-12-2018 12:57

De gemeenten willen voor alle producten in de Wmo-overeenkomst dezelfde indexering hanteren, met als doel eenvoudigheid van de overeenkomst, weten waar je aan toe bent, lage administratieve lasten. Het is niet werkbaar om voor ieder Wmo-product en -tarief afzonderlijk de cao-ontwikkelingen te volgen.

De jaarlijkse indexering dient ter dekking van de normale cao-ontwikkelingen. De jaarlijkse verhoging van de loontrede/functiegroep is niet een normale cao-ontwikkeling. Deze vormt dus een extra tariefverhogend criterium, naast de ‘normale’ indexering.

Mogelijk veroorzaakt de overstap van ‘vooraf indexeren’ naar ‘achteraf indexeren’ in 2020 financiële (overbruggings)problemen voor aanbieders. De tafel houdt daarom haar voorstel over indexering aan en gaat onderzoeken welke gevolgen de overstap voor aanbieders kan hebben en hoe deze gevolgen kunnen worden opgevangen of verkleind.


Reactie regionale werkgroep jeugdhulp

06-09-2018 03:13

Beste samenwerkingspartners,

Eind juli hebben we u uitgenodigd om ideeën en suggesties aan te leveren voor het regionale Transformatieplan Jeugdhulp Noord-Limburg. Daarvoor hebben we een forum gestart op de website van de MGR waarop u uiterlijk 24 augustus uw reactie kon plaatsen. Diverse partijen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun ideeën kenbaar te maken. Daarvoor willen wij u hartelijk bedanken. Met dit bericht willen wij u informeren wat we met de reacties doen en welk vervolgtraject daar bij hoort.

We hebben het Transformatieplan Jeugdhulp Noord-Limburg 2018 – 2020 in concept gereed. Op 20 september 2018 wordt dit besproken in het regionaal portefeuillehoudersoverleg sociaal domein (PHO SD), zodat we het plan voor de deadline van 1 oktober kunnen indienen. Na vaststelling door het PHO SD zullen we het plan op deze website plaatsen zodat iedereen er kennis van kan nemen. Het Transformatieplan is een plan op hoofdlijnen. We beschrijven daarin met welke initiatieven we al bezig zijn om het jeugdstelsel door te ontwikkelen, waar we de komende jaren de focus op leggen en welke acties we daaraan koppelen. Daar hebben we ook toegevoegd op welke thema’s/onderwerpen we suggesties vanuit onze samenwerkingspartners hebben ontvangen. Dat beschrijven we op hoofdlijnen. Het plan bevat dus nog geen concrete projectplannen op de diverse onderdelen. Daarom treft u ook geen namen van organisaties of voorgestelde pilots aan. In het plan geven we aan dat we de concrete acties de komende tijd met jeugdigen, ouders en onze partners verder gaan uitwerken. Gezamenlijk met aanbieders en andere partners willen we zo komen tot een gezamenlijke werkagenda om zo concreet uitvoering te kunnen geven aan de acties die genoemd staan in het Transformatieplan en om te komen tot nieuwe innovaties. We nemen zo iets meer tijd om gezamenlijk te verkennen op welke thema’s en acties we samen willen investeren.
We kunnen niet alle acties tegelijkertijd uitwerken en zullen daarom jaarlijks een prioritering en keuze moeten maken. De input die we vanuit onze partners gekregen hebben op het eerder genoemde forum geven we in dit proces een plek. In dat kader nemen we contact op met de partijen die een idee of suggestie op het forum hebben ingediend om dat verder met hen te bespreken en te kijken hoe dat past in de regionale doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel.

We willen u nogmaals hartelijk danken voor uw bijdrage en zien uit naar de gesprekken over het vervolg.

De regionale werkgroep jeugdhulp gemeenten Noord-Limburg


reactie (gemeentelijke) ontwikkeltafel op de virtuele input

04-07-2018 11:21

De (gemeentelijke) ontwikkeltafel heeft alle virtuele input overwogen en besloten om haar voorstel te handhaven. In de bijlage licht de tafel haar overwegingen toe.

Attachment: VOT - reactie op input.pdf


Reactie van de ontwikkeltafel op alle ontvangen input

14-07-2017 09:45

De ontwikkeltafel heeft haar bevindingen per vraag/opmerking in het bijgevoegde document weergegeven.

Attachment: Reacties en antwoorden VOT tarieven.pdf


Correctie reactie 5.3 (no show)

11-07-2017 09:55

De fysieke ontwikkeltafel heeft bij reactie 5.3 aangegeven dat aanbieders, indien een cliënt zich niet tijdig (24 uur voorafgaand) afmeldt, het geplande contact bij de gemeenten in rekening mogen brengen. Deze reactie blijkt niet correct. De ontwikkeltafel heeft geen inhoudelijk advies uitgebracht over no show, het onderwerp wordt uitgewerkt door de werkgroep Werkafspraken. Tot die tijd kan no show niet bij de gemeenten in rekening worden gebracht.


Reactie ontwikkeltafel

05-07-2017 03:49

De tarieven voor vervoer zijn per abuis inderdaad niet opgenomen in de VOT. Onderstaand brengen we ze alsnog in:

Naam - Productcode - Eenheid - Tarief 2018 - Oud tarief
Vervoer bij ambulant - 42A03 - etmaal (retour) - € 20,00 - € 20,00
Vervoer bij verblijf - 42B03 - stuks (enkele reis) - € 10,00 - € 20,00 per etmaal

Het betreft het vervoer van huis naar de plaats waar behandeld wordt en/of vice versa.


Reactie ontwikkeltafel

05-07-2017 03:42

De definities voor directe en indirecte cliëntgebonden tijd zijn behandeld tijdens de virtuele ontwikkeltafel die op 28 juni af liep. Er zijn toen geen reacties op het voorstel binnengekomen. Het voorstel is daarmee vastgesteld als voorstel aan de gemeenten. Het is helaas niet meer mogelijk om er tijdens deze virtuele ontwikkeltafel nieuwe suggesties voor aan te dragen.


Reactie ontwikkeltafel

05-07-2017 03:39

Dit product valt onder de zogeheten K-codes. In de virtuele ontwikkeltafel die op 28 juni af liep, is voorgesteld deze codes af te schaffen. Hierop zijn geen reacties binnengekomen en het voorstel ligt nu ter besluitvorming voor aan de gemeenten. De reden voor het laten vervallen van de K-codes is dat met het afschaffen van de DBC’s en de keuze voor een nieuwe systematiek, het niet langer nodig is van deze codes gebruik te maken. Vanaf 2018 worden de voormalige K-codes dus niet langer apart ingekocht. Voor het verblijf binnen de Jeugd GGZ kan alleen nog gebruik worden gemaakt van Jeugd-GGZ Verblijf (tariefklasse A t/m G).


Reactie van de FOT op alle ontvangen input

04-07-2017 12:47

De fysieke ontwikkeltafel heeft alle ontvangen VOT-input besproken. In het bijgevoegde overzicht heeft de tafel haar bevindingen per vraag/opmerking weergegeven.

Attachment: VOT Proces en organisatie - reacties op input.docx


Reactie van de FOT op alle ontvangen input

04-07-2017 12:45

De fysieke ontwikkeltafel heeft alle ontvangen VOT-input besproken. In het bijgevoegde overzicht heeft de tafel haar bevindingen per vraag/opmerking weergegeven.

Attachment: Reacties en antwoorden op input VOT.docx


Wijziging voorstel werkgroep hthp 2: geen uitvraag veiligheid en tijdigheid

27-06-2017 09:45

De MGR vraagt in haar audit onder meer informatie uit over veiligheid en tijdigheid. Een parallelle uitvraag vanuit de werkgroep hthp zou verwarring bij de aanbieders kunnen veroorzaken en/of tot een lage respons kunnen leiden. Daarom willen we deze onderdelen bij nader inzien toch niet (naast de MGR) uitvragen, en gebruik maken van de informatie uit de audit van de MGR.


Zorgen rondom complementaire zorg/vaktherapie - reactie van de ontwikkeltafel

26-06-2017 05:44

In de regio Noord-Limburg hebben we een proces ingericht met fysieke ontwikkeltafels (FOT) en virtuele ontwikkeltafels (VOT). De FOT is bedoeld om gezamenlijk voorstellen te bespreken, die vervolgens aan de VOT voorgelegd worden. Op de VOT kan iedereen reageren, die niet bij een FOT aanwezig kan zijn. In dit stadium zitten we nu. Daarom vinden we fijn om te zien dat er zoveel reacties binnen komen op een onderwerp wat je organisatie raakt (in dit geval dus complementaire zorg/vaktherapie). We zullen deze reacties meenemen in onze overweging om te komen tot een definitief voorstel aan de gemeenten. Op dit moment is er dus nog niks besloten, er is alleen voorgesteld aan de VOT. Na de verdere overwegingen, volgt nog onze inhoudelijke reactie.


Zorgen rondom begeleiding - reactie van de ontwikkeltafel

26-06-2017 05:41

In het voorstel behandeling is de volgende tekst opgenomen: Daarnaast stellen we een nadere uitwerking van begeleiding voor: Begeleiding kan worden ingezet als de behandeling is afgerond en de jeugdige en/of het gezin verder begeleid moet worden of wanneer er onvoldoende leervermogen is, waardoor jeugdige en/of het gezin langere tijd begeleiding nodig heeft.
Naar aanleiding van de reacties die we hier op hebben gekregen, hebben we gemerkt dat bovenstaande niet goed geformuleerd is. Bovenstaande is bedoeld als voorbeeld hoe begeleiding ingezet kan worden, niet als enige manier. Dit betekent dus dat begeleiding gewoon ingezet kan worden, zoals dit nu (2017) ook ingezet wordt. Bovenstaande beschrijving was bedoeld als nadere uitwerking, niet om andere manieren van het inzetten van begeleiding uit te sluiten. Bovenstaande formulering zal dus niet gebruikt worden.


wijziging voorstel werkgroep hthp: uitvraag participatie-aanbieders

23-06-2017 12:02

Bij nader inzien stellen we voor om de onderdelen veiligheid en tijdigheid niet op te nemen in de uitvraagbrief voor aanbieders die uitsluitend actief zijn in het domein participatie. De reden hiervoor is dat deze onderdelen niet relevant zijn voor aanbieders van re-integratietrajecten, er is immers geen sprake van MIP/MIC/MIM/FOBO meldingen en/of wachtlijsten.


factsheet jeugdhulpcoördinator

23-06-2017 11:15

De bijlage bij het voorstel Behandeling bevat de factsheet (bijlage 1 - regiebehandelaar niet-GGZ).


reactie van de ontwikkeltafelcoördinator

23-06-2017 09:56

In tegenstelling tot het voorstel op de virtuele ontwikkeltafel Beschermd Wonen, zal er een nieuw product Begeleiding Individueel Gespecialiseerd beschermd wonen ingericht worden (niet bestuurlijk aanbesteed), waarbij de 24-uurs bereikbaarheid opgenomen worden. Deze aanpassing staat los van het reguliere ambulante product Begeleiding Individueel. Dit product blijft ongewijzigd in de bestuurlijke aanbesteding.


Kwaliteit van leven - pilots

15-06-2017 01:18

De werkgroep Kwaliteit van Leven volgt een aantal pilots/projecten:

1. Pilot Peel en Maas/Leger des Heils
• Een klein aantal burgers met een zware hulpvraag die zorg en ondersteuning krijgen van het Leger des Heils nemen deel aan de Werkplaats sociaal domein Peel en Maas. Daarin wordt ingezet op stabilisering van de hulpvraag. Van daaruit wordt samen met de burgers een ondersteuningsplan uitgewerkt op basis van het levensverhaal en dat gericht is op mogelijkheden. De effecten op de kwaliteit van leven van de burgers en het maatschappelijk rendement van het ondersteuningsplan wordt gemonitord, zowel met indicatoren als verhalend.

2. pilot Synthese (start mogelijk in najaar 2017)
• Synthese wil een pilot bemoeizorg en maatschappelijk werk (alledaags leven) opstarten, bv door middel van een time out voorziening (Het Passion in de Achterhoek) inzetten voor de MO-ketens in de regio (aanbieders) en hun huidige doorstroomratio 70% verhogen m.b.v. maatschappelijk werk Synthese. Bij de start van pilot wordt de exacte inhoud van de pilot gezamenlijk door alle deelnemers bepaald.
• Geïnteresseerde aanbieders kunnen contact opnemen met Wim Gort (w.gort@synthese.nl)

3. project Crisiskaart Noord- en Midden-Limburg bij crisiskaartconsulent
• Een crisiskaart is een klein persoonlijk document (opgevouwen niet groter dan een bankpasje, past in een portemonnee). Op de kaart staat informatie over hoe een crisis er bij de betreffende persoon uit ziet en wat er moet gebeuren als er een (psychische) crisis optreedt (welke instelling, behandeling, medicijnen, …). De crisiskaart kan voor naasten, omstanders en voor hulpverleners een soort ‘gebruiksaanwijzing' bij een crisis zijn.
• Geïnteresseerde aanbieders kunnen contact opnemen met de crisiskaartconsulent voor Noord- en Midden-Limburg (venlo@zelfregiecentrum.nl)

Nieuwe interessante pilots kunnen bij de werkgroep worden ingebracht via Ron Genders (ron.genders@peelenmaas.nl).


Extra voorstel werkgroep Lastenverlichting 1: werken met vaste tarieven

15-06-2017 09:34

De afgelopen jaren hebben we voor de diverse producten gewerkt met maximum tarieven, waarbij de aanbieder vervolgens zelf een aanbod kon doen met een prijs. Hierdoor heeft iedere aanbieder bij ieder product een eigen prijs. Dit leidt tot een grote hoeveelheid aan product / prijscombinaties. En heel veel werk om dit ieder jaar opnieuw vast te leggen. De meerwaarde van deze werkwijze is beperkt, want we mogen niet selecteren op prijs. De burger kiest en kent de prijzen niet. Ook de toegang kent de prijzen niet.
Uit berekening blijkt dat het financiële voordeel dat ontstaat doordat aanbieders een lager aanbod doen dan de maximum prijs beperkt is.
Om de administratieve lasten te beperken, stellen we daarom voor om met ingang van 2018 te gaan werken met vaste prijzen.


Reactie van de werkgroep Social return

11-05-2017 11:50

Er zijn drie grote bovenregionale organisaties vertegenwoordigd in de werkgroep Social return. Input van die zijde is dus geborgd. Verder is alle input van organisaties naar aanleiding van de uitvraag naar de invulling van social return - waaronder ook input van organisaties met een SR-doelgroep - meegenomen in de afwegingen rond het voorstel.


Reactie van de ontwikkeltafel

26-04-2017 11:00

Vaktherapie valt onder de complementaire zorg en valt daarmee onder de zorgverzekeringswet. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn we voornemens de enkelvoudig behandelende vaktherapeut uit de perceelsbeschrijving te halen. Als we dit doen, kunnen vaktherapeuten vanaf 2018 dus niet meer enkelvoudig vaktherapie bieden, alleen nog als onderdeel van een totale (integrale) behandeling, onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar.


Reactie van de ontwikkeltafel

26-04-2017 10:56

scenario 2 is het voorkeursscenario.
De bepaling van het tarief gebeurt op basis van de huidige DBC's en de daaraan ten grondslag liggende prijsberekeningen. Daarbij wordt tevens gekeken naar de standaarden van i-sociaal domein.

De door u aangegeven aandachtspunten worden meegenomen door de werkgroep doorontwikkeling DBC's.


Reactie van de ontwikkeltafel

26-04-2017 10:53

In het contourenvoorstel doorontwikkeling DBC's wordt niet gesproken van trajecten, maar van inkoop van de jeugdhulp via inspanningsgerichte bekostiging (p x q). Dat biedt juist optimale mogelijkheden om maatwerk te leveren.
Alleen de behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie is zo geprotocolleerd dat dit op basis van een vast traject kan worden gedaan. Maar zelfs daarbij gaat het niet over trajectprijzen maar over prijzen per uur.


Reactie van de ontwikkeltafels

26-04-2017 10:52

1. Logeren betreft respijtzorg en we gaan er bij nader inzien vanuit dat de twee producten toereikend zijn voor alle jeugdigen die deze vorm van respijtzorg nodig hebben.
2. In individuele gevallen kan het nodig zijn om een andere passende oplossing te zoeken en maatwerk te leveren. Hierbij wordt altijd gekeken naar wat de jeugdige nodig heeft.
3. Logeren is een vorm van verblijf die is gericht op ontlasting van de ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt. Doel is te voorkomen dat de verzorgers/opvoeders overbelast raken. Daarmee wordt ook beoogd dat de jeugdige langer thuis kan blijven wonen.
Als er sprake is van individuele begeleiding en een overnachting is onderdeel van die begeleiding, dan is er geen sprake van logeren, er is dan immers geen sprake van respijtzorg (ontlasting gezin) maar van het aanleren van vaardigheden. Individuele begeleiding voor het aanleren van vaardigheden valt dus niet onder logeren.
4. Logeren wordt alleen ingezet als vorm van respijtzorg en niet voor het aanleren van vaardigheden. Uiteraard kan oefenen met vervoer onderdeel uitmaken van een begeleidingstraject dat moet leiden tot meer zelfstandigheid van de jeugdige. Maar dit is dus niet het primaire doel van logeren. Oefenen met vervoer maakt dus geen onderdeel uit van logeren. Het kan wel onderdeel uitmaken van een begeleidingstraject.
5. Het is aan de aanbieder hoe groot de groepsgrootte is, afhankelijk van de samenstelling van de groep en de zorg- en ondersteuningsvragen van de jeugdigen.
6. Wij gaan er vanuit dat alle aanbieders die werken binnen de jeugdhulp voldoen aan de norm van verantwoorde werktoedeling en het kwaliteitskader jeugd. Dit betekent dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar moet zijn. Of aanvullend nog vrijwilligers worden ingezet, is aan de aanbieder.


Reactie van de werkgroep Beschermd wonen

10-04-2017 04:57

Zie de overige reacties. Uitbreiding naar LVB is benoemd in het antwoord aan Vincent van Gogh. We willen juist af van de uitsplitsing in zorgzwaarte die nu nog in de producten (ZZP’s) verstopt zit. De verschillen worden kleiner door de focus op een kleinere groep in Beschermd Wonen Nieuw, waardoor we denken dat werken met één tarief reëel is.


Reactie van de werkgroep Beschermd wonen

10-04-2017 04:56

Dank voor uw reactie op de vragen die we in de notitie gesteld hebben. Over de beschikbaarheidsdienst moeten we zeker nog aanvullend spreken. Tot hoever strekt de beschikbaarheidsdienst (doel) en wat is hier vervolgens voor nodig. Dit bepaalt ook de prijs.

U geeft aan een verbreding naar bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten niet logisch te vinden. Zeker voor LVB problematiek zien wij deze verbreding wel (zie hiervoor ook de reactie van Koraalgroep).

Wij zijn het met u eens dat een verdere uitwerking van de contouren noodzakelijk is. Wij betrekken u hier graag bij.

De impact van de nieuwe producten op het bestaande aanbod zal geleidelijk voelbaar worden. De overgang zoals we die nu voor ons zien zal er zo uitzien dat nieuwe instroom en herindicaties conform de nieuwe product-indeling plaatsvinden.

De beoordeling en toetsing wordt geborgd in de toegang. Gemeenten beraden zich nog in welke vorm dit moet plaatsvinden (via ZVH zoals het nu is, lokaal bestendigen of nog een tussenvorm). Duidelijk is wel dat specifieke expertise en capaciteit een vereiste is.

De nieuwe product-indeling zal er op termijn toe leiden dat aanbieders meer gezamenlijk moeten optrekken dan nu het geval is (in een markt waar vrije toetreding mogelijk is). Het aantal aanbieders voor het product Beschermd Wonen Nieuw zal als gevolg van de nieuwe indeling vermoedelijk vanzelf dalen.

Geschikte en betaalbare huisvesting is voor deze doelgroep een randvoorwaarde. Hierin ligt een gezamenlijke uitdaging voor gemeenten, woningcorporaties, particuliere investeerders en zorgaanbieders.


10-04-2017 04:54

[ Dit bericht is verwijderd door de redactie ]


Reactie van de werkgroep Beschemrd wonen

10-04-2017 04:52

Dagbesteding wordt ingezet als apart product. Er is nog geen nieuw tarief, daar vragen we uitdrukkelijk uw inschatting.

We bespreken uw input over beschermd wonen nieuw en het product begeleiding individueel graag tijdens de brainstormbijeenkomst van de ontwikkeltafel op 19 april:
- We beraden ons op een tussenproduct tussen Beschermd Wonen nieuw en het ambulante product begeleiding individueel. Kunt u aangeven waardoor dit gat wordt veroorzaakt en wat we extra moeten inrichten?
- Wij zijn er bij de opstelling vanuit gegaan dat binnen de huidige leveranties van het ambulante product er niet buiten 07.00 en 20.00u geleverd wordt. Mogen we uit uw reactie lezen dat dit onjuist is?


Reactie van de wekgroep Beschermd Wonen

15-12-2016 08:18

De werkgroep Beschermd Wonen zal - mede gelet op de suggestie van de Regionale werkgroep Jeugd - het al dan niet toepassen van een strikte leeftijdsgrens verkennen in haar productinnovatie.


Integrale onderwerpen - beschermd wonen (reactie van de regionale werkgroep Jeugd)

08-12-2016 11:10

Tijdens de ontwikkeltafel op 23 november werd voorgesteld te onderzoeken of het product beschermd wonen vanaf 16 jaar (jeugd) en dat vanaf 18+ (Wmo) kan worden geïntegreerd in één product beschermd wonen 16+.

De ambtelijke regionale werkgroep jeugd stelt voor om het onderwerp 'beschermd wonen' breder op te pakken en geen nieuwe knip te leggen bij de leeftijd van 16 jaar. Ook jonge kinderen kunnen veel baat hebben bij een beschermde woonsetting. Jeugdigen verblijven vaak meerdere jaren in deze woonvormen. De regionale werkgroep jeugd vindt het daarom belangrijk dat jeugdigen en jongvolwassenen in een beschermde woonvorm kunnen wonen, zonder dat zij (alleen) vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijd overgeplaatst moeten worden naar een andere aanbieder of groep. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er een goed pedagogisch klimaat binnen de groep is en dat de ontwikkelingsfasen van de jeugdigen in een groep goed bij elkaar aansluiten (bijvoorbeeld niet een 12-jarige in één groep met een 30-jarige). De regionale werkgroep jeugd stelt voor om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.


Algemene reactie van de thematrekkers op de ingebrachte virtuele reacties

08-07-2016 12:00

Hieronder geven wij puntsgewijs een reactie op uw vragen of opmerkingen:
- NHC: De aangegeven tarieven zijn nog exclusief NHC. Vanaf 2018 zal, met grote waarschijnlijkheid, uitgegaan worden van een integraal tarief. Hierover zal nog gecommuniceerd worden.
- Tekst bij 3.3 asterisk onder de tabel, is gewijzigd in “* Deze producten betreffen de behandeling van gedragsproblemen en psychische stoornissen door kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra en niet de GGZ-zorg geleverd door psychologen of psychiaters.”
- Bijlage specialistische J-GGZ: deze is niet in het stuk bijgevoegd, maar tekst en tarief is gelijk aan die van 2016.
- Tarieven begeleiding: deze zijn voor BG licht en BG midden gelijk aan 2016, voor BG zwaar zit hier, analoog aan de Wmo, een verschil in prijs t.o.v. 2016. U heeft zelf aangegeven voor deze prijs te kunnen leveren.
- Tarieven behandeling: gebleken is dat er een verschil in berekeningswijze was. Dit is naar tevredenheid besproken en leidt niet tot aanpassing van de tariefstelling.
- Tarieven verblijf: zijn herijkt op basis van de NZa-systematiek en de huidige inschrijvingen. We herkennen het percentage van 15% korting niet.
- Productindeling: in samenspraak tussen gemeenten en aanbieders is gekozen voor een andere indeling van de producten. Wij hebben bewust geen transformatietabel opgenomen, omdat we u vragen op basis van onze vraag in te schrijven en niet aan de hand van uw huidige aanbod.
- Overgang: dit is een uitvoeringsvraagstuk dat opgepakt wordt in de tweede helft van dit jaar.


Wat doen we met uw input?

01-07-2016 05:39

Hartelijk bedankt voor uw reacties op de nieuwe tariefvoorstellen. De thematrekkers nemen alle reacties mee in hun overwegingen over de voorstellen die zij op 21 juli aan de gemeenten voorleggen. Op 8 juli geven zij op dit forum aan of, en zo ja hoe zij de voorstellen naar aanleiding van de ontvangen input hebben gewijzigd.


Hulp bij Huishouden - update

01-07-2016 12:18

Naar aanleiding van de 2de ontwikkeltafel is afgesproken dat aanbieders HbH in de gelegenheid zouden worden gesteld hun tariefonderbouwing voor het product HbH naar de gemeenten te sturen, met als doel om tot een gezamenlijk gedragen tarief te komen. Indien dit niet zou lukken is afgesproken dat er twee onderbouwde voorstellen aan de portefeuillehouders, ter besluitvorming, worden voorgelegd. Helaas is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen. Er zal conform afspraak worden gehandeld.


Reactie van de thematrekker

01-07-2016 08:27

Dat is zeker van belang en wordt meegenomen in de doorontwikkeling. Dit is iets wat vanuit de praktijk beleidsmatig zal worden vertaald.


Reactie van de thematrekker

30-06-2016 02:38

De belangrijkste doelgroepen staan genoemd maar het is geen limitatieve opsomming. Bij uitkeringsgerechtigden staan (niet limitatieve) voorbeelden. WAO/WIA/WGA zijn ook uitkeringsvormen en behoren daardoor ook tot de doelgroep.


Reactie van de thematrekker

30-06-2016 02:35

Ja deze verwijzing is juist. De VNG heeft in het kader van de landelijke inkoop jeugdhulp een aantal kwaliteitseisen geformuleerd, voor de inkoop van drie milieusvoorzieningen heeft Noord-Limburg zich hier aan geconformeerd en deze overgenomen in de regionale inkoop eisen.


Reactie van de thematrekker

28-06-2016 10:48

De werkgroep Overeenkomsten heeft in haar notitie voorgesteld om een tariefindexering in de overeenkomst op te nemen. In de fysieke ontwikkeltafel is vervolgens besproken dat de gemeenten verwachten de komende jaren iedere keer nieuwe prijsafspraken te zullen maken, waardoor de opname van een indexeringsbepaling overbodig is en zelfs verwarrend kan werken. De door de werkgroep voorgestelde bepaling is daarom niet overgenomen. De wijzigingen door de fysieke ontwikkeltafel in de voorgestelde overeenkomst zijn zichtbaar gemaakt in de raamovereenkomst/versie na FOT.

Attachment: RAAMOVEREENKOMST - versie na FOT.pdf


Reactie van de thematrekker

28-06-2016 09:28

Voor Venlo worden de domein 4, 5 en 6 bestuurlijk aanbesteed. De overige domeinen worden klassiek aanbesteed.


Reactie thematrekkers

15-06-2016 02:13

Uit het ondersteuningsplan kan blijken dat er bijvoorbeeld sprake is van problematiek op meerdere levensdomeinen, meerdere personen met problematiek in het huishouden, dreigend gevaar voor eigen veiligheid of veiligheid van anderen, etc. Dergelijke factoren bepalen in hoeverre sprake is van ‘complex’. We zijn van mening dat hier dan ook een hoger tarief tegenover mag staan. Er volgt hiervoor nog een afwegingskader.


Reactie thematrekkers

15-06-2016 02:13

Het betreft hier de inzet tot het inkopen tegen een reële prijs. Wij zijn hierover met u en andere organisaties in gesprek gegaan. In ons voorstel is rekening gehouden met wat u in het gesprek naar voren heeft gebracht. Dit heeft ook geresulteerd in afwijkende percentages in ons voorstel, rekening houdend met uw verhaal, ten opzichte van het model in de code.


Reactie thematrekkers

15-06-2016 02:12

Wij baseren ons op het aantal uren, die een cliënt daadwerkelijk in het activiteitencentrum verblijft. In de 2e fysieke ontwikkeltafel is aangegeven dat een huidig dagdeel soms 3 uur, soms 4 uur en soms 3,5 uur is. Door met een uurtarief te werken bieden we maatwerk voor de cliënt en betalen we voor het aantal uren dat de cliënt daadwerkelijk dagbesteding ontvangt.


Reactie thematrekkers

15-06-2016 02:09

Zie de reactie bij uw reactie op “14-06-2016 12:03”.


Reactie thematrekkers

15-06-2016 02:09

Zie de reactie bij uw reactie op “14-06-2016 12:03”.


Reactie thematrekkers

15-06-2016 02:08

We nemen hier kennis van.


Reactie thematrekkers

15-06-2016 02:07

Het is ons niet duidelijk op welke aspecten van de uitspraak u doelt, die van invloed zijn op de huidige uitvoeringssystematiek. Ons inziens heeft deze uitspraak voor onze gemeenten geen consequenties voor de inkoop HbH voor 2017.


Voorstel werkgroep ambulante jeugdhulp: verduidelijking ‘aanvullende informatie’ domein 4 perceel 2 (begeleiding)

14-06-2016 09:07

De werkgroep stelt voor om de tekst van perceel 2 in domein 4 onder ‘aanvullende informatie’ als volgt te wijzigen:

Oude tekst:
Begeleiding kent een onderscheid in begeleiding individueel en begeleiding groep. Een belangrijk criterium om voor begeleiding groep te kiezen is de sociale interactie in een groep, wat een positief effect heeft op de jeugdige. Een belangrijk criterium om voor begeleiding individueel te kiezen is het aanwezig zijn in de thuissituatie, wat een positief effect heeft op de jeugdige, zijn gezin, zijn omgeving en/of de ondersteuning.

Nieuwe tekst:
Begeleiding kent een onderscheid in begeleiding individueel en begeleiding groep. Een belangrijk criterium om voor begeleiding individueel te kiezen is dat ingeschat wordt dat het behalen van de gestelde doelen het beste tot stand kan komen door individuele begeleidingsmethodieken in te zetten. Daarbij kan de zorgaanbieder in samenspraak met de jeugdige en de ouders/verzorgers ook de hulp in de thuissituatie aanbieden waarmee een positief effect beoogd wordt op de ontwikkeling van de jeugdige, zijn gezin en zijn omgeving.

Een belangrijk criterium om voor begeleiding groep te kiezen is dat ingeschat wordt dat de jeugdige en/of diens ouders/verzorgers in een groep beter de gestelde doelen kan/kunnen behalen. De sociale interactie in een groep; leren van elkaar en ook steun ervaren van leeftijdsgenoten wordt in de groepsbegeleiding als instrument gebruikt. Het geheel heeft zeer waarschijnlijk een positief effect op de jeugdige en/of zijn ouders verzorgers. Het vergroot de eigenwaarde en eigen kracht van de jeugdige en zijn gezin. Het is uiteraard ook mogelijk om een combinatie van individuele- en groepsbegeleidingsmethodieken in te zetten om de gestelde doelen te behalen.


Reactie van de htematrekkers

13-06-2016 05:39

Dit is mogelijk. Wij verzoeken u dit duidelijk aan te geven bij de uitvraag indien dit het geval is.


Reactie van de thematrekkers

13-06-2016 05:38

De categorieën zijn ingeschaald naar intensiteit en complexiteit. In het door u genoemde voorbeeld is de intensiteit hetzelfde, maar is de complexiteit van de ondersteuningsvraag anders. Dit leidt tot een ander tarief. Complexiteit van een casus wordt dus apart door de toegang beoordeeld en staat dus los van welk specialisme gevraagd wordt (‘basis’ of ‘gespecialiseerd’).


Reactie van de thematrekkers

13-06-2016 05:38

Voor domein 1 verwijzen wij u naar de opmerking in het verslag dat dit domein een klassieke aanbestedingsvorm krijgt en daarmee inhoudelijk geen onderdeel meer uitmaakt van het bestuurlijk aanbestedingsproces. Domein 3 is opgegaan in de documenten van domein 4 en 5 (verdeeld naar Jeugd en Wmo). Domein 4 vindt u in het geheel terug onder de documenten van ‘Jeugd’. Domein 2 is inhoudelijk niet gewijzigd, behoudens de opmerkingen gemaakt in de ontwikkeltafel ‘Jeugd’.


Reactie van de thematrekkers

13-06-2016 05:37

Domein 1 perceel 2 wordt Klassiek aanbesteed. Nadere informatie volgt.


Reactie van de thematrekkers

13-06-2016 05:36

Begeleiding light is specifiek een oplossing voor inwoners die een regieprobleem bij het huishouden hebben. Naar ons idee hebben deze inwoners ook problemen op het gebied van andere levensdomeinen en is individuele begeleiding een betere oplossing. Het aansturen-activeren van de inwoner is een taak die naar ons idee thuishoort bij de medewerker huishoudelijk werk. Sommige taken moeten gezamenlijk opgelost worden. Een goed voorbeeld hiervan is de maaltijdvoorziening. Dit moet je in gezamenlijkheid regelen dus de ene dag de verzorging, de andere dag de buurvrouw, de volgende dag de huishoudelijk werkster, enz.

De maatwerkoplossing die genoemd wordt in het verslag heeft betrekking op de inwoners die op dit moment gebruik maken van begeleiding light. Alle inwoners die op dit moment gebruik maken van begeleiding light worden opnieuw beoordeeld. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen gebeurt dit in samenspraak met de aanbieder.


Reactie van de thematrekkers

13-06-2016 05:34

Dat is juist.


Reactie van de thematrekkers

13-06-2016 05:34

We nemen in het verslag op dat deze uitspraak niet correct is.


Reactie van de thematrekkers

13-06-2016 04:32

Gemeenten kijken in de toegang of cliënten zelf in staat zijn om hun vervoer te organiseren via bijvoorbeeld familie, vrienden of lokale vervoerspools.

De suggestie die u in de tweede bullet doet is niet toegestaan. Gemeenten mogen cliënten niet vragen zelf hun vervoer te regelen en hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar stellen. Cliënten mogen maar één bijdrage voor maatwerkvoorzieningen betalen en deze mag alleen worden vastgesteld door het CAK conform de Wmo.

Totdat de maatwerkvoorziening vervoer op andere wijze is georganiseerd, wordt vervoer geïndiceerd als maatwerkvoorziening en is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de dagbestedingslocatie.

Uiteraard zijn we wel bereid om in gesprek te gaan met aanbieders om te kijken of we tussen de optie ‘eigen kracht/sociaal netwerk’ en de optie ‘geïndiceerd vervoer’ een tussenweg kunnen realiseren.

Wij hebben uw zorg over de prijs gehoord tijdens de 2e fysieke ontwikkeltafel. We komen daarom tot een nieuw tariefvoorstel:
- Producten ‘vervoer basis (7,00 euro per etmaal)’ en ‘vervoer met begeleiding (8,00 euro per etmaal)’ worden samengevoegd en gewijzigd in ‘vervoer basis (12,50 euro per etmaal)’. Het product ‘vervoer rolstoel’ blijft ongewijzigd staan.


Voorstel werkgroep Beschermd Wonen: toevoeging code voor Begeleiding Individueel binnen Beschermd Wonen

13-06-2016 04:21

In de praktijk komt het voor dat burgers een indicatie Beschermd Wonen hebben, maar deze niet als zodanig verzilveren. De reden hiervoor is dat er op dat moment een wachtlijst is of omdat de burger dit zelf niet wenst. De centrumgemeente zet dan in overleg met de burger individuele begeleiding in.

Het lijkt logisch om in deze gevallen de indicatie te wijzigen in Begeleiding Individueel. Echter die begeleiding moet wel ten laste komen van het budget Beschermd Wonen, en daarom ook een code krijgen in de productcategorie van Beschermd Wonen (categorie 15).

De werkgroep Beschermd wonen stelt daarom voor:
- voor deze situaties de code 15A08 (eenheid uur) toe te voegen aan de productlijst voor het perceel Beschermd Wonen;
- de volgende tekst aan de perceelsbeschrijving toe te voegen: Onder het overgangsrecht Beschermd Wonen (tot 2020) is het mogelijk dat het ambulante product Begeleiding Individueel wordt ingezet op basis van een Beschermd Wonen toekenning. Los van het overgangsrecht bestaat daarnaast de mogelijkheid om dit product tijdelijk in te zetten ter overbrugging van bijvoorbeeld wachtlijsten.


Voorstel werkgroep Jeugd: aanvulling op perceel 4.5 - Wonen

08-06-2016 06:24

Op de pagina ‘ontwikkeltafels 2016’ is een aanvulling op perceel 4.5 toegevoegd. Het betreft de beschrijving van beschermd wonen en beschermd wonen plus. Het is noodzakelijk om deze verduidelijking toe te voegen aan de beschrijving van wonen zwaar omdat in de praktijk blijkt dat binnen beschermd wonen voor jeugdigen sprake kan zijn van verschillen in de zwaarte van doelgroepen. Dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor de intensiteit van de begeleiding en de groepsgrootte. In de basis gaat het om de voormalige ZZP’s GGZ 3c en 5c maar dan toegeschreven naar jeugd.


Reactie van de thematrekkers

01-05-2016 02:39

Uw input is doorgeleid naar de werkgroep die zich met dit onderwerp bezighoudt.


Reactie van de thematrekkers

01-05-2016 02:38

Uw input is doorgeleid naar de werkgroep die zich met dit onderwerp bezighoudt.


Reactie van de thematrekkers

01-05-2016 02:36

Uw input is doorgeleid naar de werkgroep die zich met dit onderwerp bezighoudt.


Reactie van de thematrekkers

01-05-2016 02:35

Uw input is doorgeleid naar de werkgroep die zich met dit onderwerp bezighoudt.


Bericht van de werkgroep Aanbestedingswijze: misschien toch al in 2017 andere inkoop niet-maatwerkvoorzieningen mogelijk

11-04-2016 12:01

Tijdens de fysieke OT is het onderwerp ‘meerjarenafspraken en afschaffen minicompetitie’ aan bod geweest. Gemeenten en aanbieders willen graag voor bepaalde domeinen/diensten meerjarenafspraken maken en geen minicompetitie meer voeren. De OT heeft uitgesproken dat de raamovereenkomst niet erg geschikt is voor de inkoop van niet-maatwerkvoorzieningen en deze voorzieningen beter op een andere wijze kunnen worden ingekocht. Vanwege de verwachte voorbereidingstijd is deze actie onderwerp voor 2018 op de agenda gezet.

Na een eerste bijeenkomst van de werkgroep Aanbestedingswijze lijkt het erop dat een aantal niet-maatwerkdiensten misschien toch al in 2017 anders kan worden ingekocht. Wij gaan dit nader onderzoeken en houden u op de hoogte.


Aaanvulling reactie van het kernteam

07-04-2016 09:57

De OT Wmo-p pakt het onderwerp vervoer integraal op, dus inclusief jeugdvervoer. Er wordt gezorgd voor voldoende deskundigheid op alle vervoerterreinen.


Reactie van het kernteam Ontwikkeltafels

07-04-2016 09:42

De ontwikkeltafel Wmo & participatie houdt zich bezig met het onderwerp 'vervoer'. Uw opmerking is naar de thematrekkers van deze ontwikkeltafel doorgeleid.


Oproep van de thematrekker: aanbieders gezocht voor de werkgroepen

07-04-2016 09:37

De werkgroepen Aanbestedingswijze en Overeenkomsten (incl. innovatie) zijn gestart met de uit te werken onderwerpen voor de contractwijzigingen 2017. De werkgroepen zoeken nog enkele aanbieders om met de gemeenten mee te denken. Wilt u de eerste (concept-)voorstellen ‘tegen-lezen’ en met ons meedenken? Meld u dan aan via het e-mailadres van de Mgr (info@mgrsdln.nl)!


Reactie van de regionale werkgroep huishoudelijk werk

01-04-2016 05:43

1 en 2. Alle bestaande Huishoudelijk werk contractpartners, waaronder T-Zorg als overnamepartner van De Zorggroep, worden betrokken bij de doorontwikkeling van huishoudelijk werk. De partners zullen worden uitgenodigd om hun kennis en ervaring met de gemeenten te delen.
3. De visie die op 21 april aan de portefeuillehouders wordt voorgelegd bevat nog geen concrete vormafwegingen, maar ziet op een doorontwikkelingsdoelstelling om te komen tot een algemene voorziening. Alle partijen kunnen na de vaststelling van de visie meedenken in de afwegingen en de concrete uitwerking ervan.


Reactie van de thematrekkers

29-03-2016 04:10

1. De samenstelling van de werkgroep is vooralsnog vastgesteld. Mocht er behoefte zijn aan extra deelnemers, dan kan er contact met u opgenomen worden.
2. Er is geen sprake van een virtuele ontwikkeltafel, maar van een - extra - tussentijdse digitale raadpleging door de werkgroepen. De werkgroepen betrekken de uit de raadpleging verkregen input bij hun werkzaamheden. De raadpleging zal waarschijnlijk via deze website plaatsvinden, daarover volgt t.z.t. meer informatie. NB: de raadpleging is 'verplaatst' naar 14-21 april.Update van de gemeentelijke werkgroep Financien

25-11-2015 03:04

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aangekondigd binnenkort een brief aan de gemeenten te sturen over de door iZA voorgestelde verantwoordingswijze en de mogelijke gevolgen/consequenties hiervan voor de gemeenten. Er wordt dus op landelijk niveau onderzocht in hoeverre gemeentelijke accountants met het standaardprotocol uit de voeten kunnen. De gemeentelijke accountants houden hun oordeel over het iZA-protocol daarom aan totdat de bevindingen van de VNG bekend zijn.

Aanbieders die nu al met de voorbereiding van de financiële verantwoording over 2015 willen beginnen, kunnen dat in ieder geval doen op basis van het regionale Controleprotocol 2015.


Reactie van de gemeente Venlo

19-11-2015 12:07

Hier is sprake van een misverstand. Venlo vraagt binnen domein 1 twee soorten diensten uit:
1. diensten voor de toegang, te weten het voeren van keukentafelgesprekken en het verwerken van de gesprekken in een Leefzorgplan. Venlo vraagt de diensten uit voor 8 uur in de week. Deze diensten worden uitgevoerd door de kernteams, die onderdeel zijn van de sociale wijkteams.
2. diensten voor de uitvoeringsteams, gericht op onder meer individuele begeleiding. De uitvoeringsteams zijn ook onderdeel van de sociale wijkteams. Venlo vraagt de diensten voor minimaal 24 uur per week uit.

Bij de overgang van cliënten van een maatwerkdienst naar de uitvoeringsteams, wordt zoveel mogelijk geprobeerd de verbinding hulpverlener-cliënt in stand te laten. Dit zal niet altijd mogelijk zijn: niet alle aanbieders van maatwerkdiensten leveren tevens mankracht voor de uitvoeringsteams, en niet alle hulpverleners van de aanbieders maken tevens deel uit van de uitvoeringsteams.

Cliënten bij wie de verbinding hulpverlener-cliënt niet in stand kan blijven, krijgen in goed overleg een andere hulpverlener toegewezen. Mocht het met de nieuwe hulpverlener niet “klikken”, dan wordt in goed overleg nog een andere hulpverlener ingezet. Ervaring leert dat cliënten in het algemeen kiezen op basis van de hulpverlener en veel minder op basis van de aanbieder.


Reactie van de gemeentelijke Regionale werkgroep Financien

16-11-2015 03:15

Er bestaat geen relatie tussen het addendum2015/controleprotocol 2016 en het iZA-protocol .

Het iZA-protocol komt qua werkzaamheden in de buurt van ‘ons’ protocol, maar een groot verschil is dat er niet op regionaal of lokaal niveau een accountantsverklaring wordt afgegeven. Er wordt aan de accountant van de aanbieder een uitspraak gevraagd over de totale massa van geleverde diensten en producten door de aanbieder. Daarbij wordt wel aan elke afzonderlijke gemeenten een tabel verstrekt met de afgenomen diensten.

In ‘ons’ protocol hebben de gemeentelijke accountants juist aangedrongen op een steekproef waarbij in elk geval elke deelnemende gemeente is vertegenwoordigd. Die nuancering ontbreekt in het landelijke protocol.

De gemeenten hebben het landelijke protocol aan hun accountants voorgelegd. Als die met het protocol akkoord gaan kan een aanbieder wat de gemeenten betreft kiezen of hij volgens het landelijke standaardprotocol verantwoording aflegt (dit zal veelal voor de grote landelijke aanbieders interessant zijn) of gebruik wil maken van ons eigen protocol. Wij informeren alle zorgaanbieders hier zo spoedig mogelijk over.


Addendum rechtmatigheidsvereisen 2015 is gewijzigd!

04-11-2015 03:23

Tijdens de virtuele ontwikkeltafel heeft de werkgroep controleprotocollen (COPRO) van de NBA een advies uitgebracht over het controleprotocol 2016. Zowel het protocol voor 2016, als het addendum voor 2015 worden naar aanleiding van dit advies aangepast.

De in het addendum aangepaste passages, veelal tekstuele wijzigingen, zijn in het document groen gemarkeerd. Het originele addendum vindt u elders op deze site onder Documentatie. De belangrijkste wijzigingen zijn:
•alle aanbieders moeten een bestuurlijke verantwoording indienen bij de tabel 'verantwoording declaraties';
•het sjabloon voor die bestuursverantwoording is wat anders vormgegeven;
•de modelteksten voor de controleverklaring door de accountant zijn aangepast aan de actuele normen en voorschriften.

Attachment: OT3 - KM - addendum rechtmatigheidsvereisten 2015 incl advies COPRO.pdf


Reactie OT-werkgroep Kortdurend verblijf/Logeren

04-11-2015 12:57

In 2015 is logeren onder de naam kortdurend verblijf uitgevraagd in domein 5, perceel 2. Dit heeft geleid tot zeer uiteenlopende inschrijvingen. Er werden verschillende tijdseenheden (van 12 uur tot een etmaal tot een weekend) gebruikt en er bestond een grote verscheidenheid aan groepsgrootte etc. Ook was onduidelijk welke zorg/diensten het product Kortdurend verblijf precies omvat.

Om hier meer helderheid in te krijgen is voor 2016 de productdefinitie aangescherpt en beperkt tot logeren. De door u beschreven systematiek wordt daarbij gebruikt. Voor een verdere toelichting verwezen wij u naar de toelichting in de productbeschrijving zoals die op deze website is gepubliceerd (bijlage) en naar de beschrijvingen van de percelen logeren in domein 4.8 perceel 2 en 5.2 perceel 2 in document 2 van de inkoopdocumenten.

Verder is een belangrijk streven om het aantal te gebruiken productcodes terug te brengen. Het toekennen van aparte codes aan alle mogelijke combinaties van logeren basis en vormen van zorg en ondersteuning zou leiden tot een groot aantal codes alleen al voor logeren en daar is niet voor gekozen.

De medewerkers in de toegangen zullen door de gemeenten geïnstrueerd worden over het inzetten van het product logeren basis en de opties om dit uit te breiden.

Attachment: OT2 - PP - bijlage 7 - Toelichting op productbeschrijving perceel 5 2 Logeren.pdf


Reactie MGR

07-10-2015 10:05

De gedachte is dat toch de iWmo-codes moeten worden gehanteerd. Mogelijk komen er iJw-codes voor beschermd wonen, we houden u hierover op de hoogte.


Reactie van de MGR

07-10-2015 09:28

- De kinderarts (specialist kindergeneeskunde) is toegevoegd als hoofdbehandelaar.
- Eis C12 van de minimumeisen betreft Beschermd Wonen.


Reactie van de regionale werkgroep Jeugd

07-10-2015 09:27

C1
Gemeenten willen dat hun inwoners die dat nodig hebben zo snel mogelijk de juiste zorg of ondersteuning krijgen. Daarmee bedoelen we dat daadwerkelijk zorg of ondersteuning moet starten. Wij zijn ons bewust dat bij de J-GGZ er sprake is van de DBC-systematiek waarbij diagnose en behandeling onderdeel zijn van hetzelfde traject en dat daarmee tussen die twee fasen niet altijd duidelijke, harde grenzen getrokken kunnen worden. Wat gemeenten met deze eis willen bereiken, is dat een inwoner op de zo kortst mogelijke termijn daadwerkelijk wordt geholpen en niet, na een formele intake of eerste gesprek, alsnog op een wachtlijst wordt geplaatst waarbij door de aanbieder dit niet als wachtlijst wordt uitgelegd of wordt gemeld omdat het eerste formele gesprek al heeft plaatsgevonden. Intussen blijft de inwoner dan voor de duur van de wachtlijst van zorg verstoken. Dat vinden wij ongewenst. Vandaar de eis zoals geformuleerd onder C1.

C2
De methodiek om cliënttevredenheid te meten zal in overleg worden uitgewerkt en ingevoerd zodat aanbieders tijdig op de hoogte zijn.

C4
Deze eis betekent niet dat inhoudelijk alle informatie over de desbetreffende cliënt gedeeld moet worden. Het is een verplichting om de gemeente te informeren over calamiteiten en geweldsincidenten. Een dergelijke verplichting geldt overigens ook jegens de inspectie.

C10
In de beschrijving van domein 4 is aangegeven dat voor crisisdienst en hulp in crisissituaties voor jeugdigen separaat bovenregionaal afspraken worden gemaakt. Deze vorm van jeugdhulp is daarom uitgesloten van deze offerte-uitvraag. Voor aanbieders van J-GGZ is deze eis dan ook niet relevant.

D3
Als financier moet de gemeente erover worden geïnformeerd dat de zorg is afgesloten. Niet alleen vanwege correcte verwerking in de administratie, maar ook om te zien of er andere ondersteuning in het gezin aan de orde is, nazorg gestart moet worden of dat het iets betekent voor het netwerk rond een inwoner of het gezin.

H3
Volgens de DBC-systematiek die de gemeenten moesten overnemen, loopt een DBC niet langer dan 365 dagen. Als langere behandeling noodzakelijk is, wordt de DBC afgesloten en wordt een nieuwe DBC geopend. Voortbouwend op die systematiek gaat het om een verlenging van een maatwerkvoorziening. Ook daarbij gaat het niet om wantrouwen maar is het voor gemeenten belangrijk om te bekijken of er de doelen waar met desbetreffende inwoner/gezin aan wordt gewerkt nog de juiste zijn, of andere ondersteuning in het gezin aan de orde is, nazorg gestart moet worden of dat het iets betekent voor het netwerk rond een inwoner of het gezin.


Reactie regionale werkgroep Wmo

07-10-2015 09:23

Voor de algemene voorziening open inloop of dorpsdagvoorziening betalen mensen mogelijk een bijdrage in de kosten van activiteiten, koffie/thee en de maaltijd. Deze bijdrage kan variëren per voorziening en per gemeente.
Voor de maatwerkvoorziening dagbesteding geldt de eigen bijdrage, vastgesteld en geïnd door het CAK. Aanbieders kunnen hier – net als bij vervoer – geen aanvullende bijdrage voor vragen.
Aanbieders bieden aan deelnemers in de maatwerkvoorziening dagbesteding die twee aaneensluitende dagdelen deelnemen een maaltijd, die gebruikelijk is voor de betreffende doelgroep. Over wat dat is, doen we als gemeente geen uitspraak. De kosten voor de maaltijd zijn onderdeel van het tarief voor de dagbesteding.
Naar de toekomst toe (vanaf inkoop voor 2017) wordt de bekostiging van maaltijden bij de dagbesteding nader beschouwd.


Reactie van centrumgemeente Venlo

07-10-2015 09:17

Voor het jaar 2016 willen wij de maximumprijzen voor de verschillende GGZ C pakketten vaststellen op 95% van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarieven 2014 voor de GGZ pakketten. Deze korting is tot stand gekomen na overleg met verschillende aanbieders. In de loop van 2016 willen wij, in overleg met de aanbieders, op zoek naar innovatieve manieren om het Beschermd Wonen vorm te geven en langs die weg een bezuiniging te realiseren.
In de ontwikkeltafel Prijs-prestatie hebben wij in overleg met aanbieders de maximumprijzen voor het product Beschermd Wonen vastgesteld op 95% van de NZA tarieven voor 2016. Inmiddels is duidelijk geworden dat de NZA geen tarieven voor de GGZ C pakketten heeft vastgesteld voor 2016. Wij hanteren daarom 95% van de maximale tarieven 2014 als uitgangspunt. Aangezien de tarieven voor de vergelijkbare GGZ-B tussen 2014 en 2016 niet zijn verhoogd, vinden wij dit een reëel uitgangspunt.


Reactie van de regionale werkgroep Wmo

07-10-2015 09:16

Gemeenten delen de visie dat regie en zelfredzaamheid van de burger voorop staat. Ook bij de teams in onze toegang wordt scherp gekeken naar wat mensen zelf kunnen regelen. Dat geldt ook voor vervoer en staat ook beschreven in het document Prijs-Prestatie.
Als vervoer echter geïndiceerd wordt als maatwerkvoorziening, dan is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de dagbestedingslocatie.
Wel zijn we bereid om in gesprek te gaan met aanbieders om te kijken of we tussen de optie 'eigen kracht/sociaal netwerk' en de optie 'geïndiceerd vervoer' een tussenweg kunnen realiseren voor de periode tot 2017.
Tot die tijd handhaven we de standpunten over vervoer zoals verwoord in het document.


Reactie van diverse werkgroepen (Jeugd, Beschermd Wonen, Begeleiding individueel en groep)

07-10-2015 09:16

- Groepsgrootte: Het loslaten van de groepsgrootte is bedoeld om aanbieders meer flexibiliteit te bieden. Aanbieders kunnen dit naar eigen inzicht invullen. Bij het gemengd samenstellen van groepen moet uiteraard goed gekeken worden of dit bij de aard van de problematiek of ondersteuningsbehoefte van de cliënt in kwestie past. De wettelijke kaders blijven van kracht.
- Overheadpercentage: In de managementsamenvatting Prijs-Prestatie staat: “Er bleek te weinig eenduidigheid om in 2016 ook te komen tot een vastgesteld percentage overhead.” In het verslag is aangegeven dat het lastig is om tot één percentage te komen en dat gemeenten hierover moeten nadenken. Gemeenten willen graag meer inzicht, transparantie en vergelijkbaarheid voor wat betreft prijzen. Daarom bestaat nog steeds de wens om te komen tot één realistisch percentage voor wat betreft overhead.
- Vervoer: In domein 4 is hier een duidelijke passage over opgenomen: “Voor het vervoer van jeugdigen die worden behandeld in een j-ggz setting, geldt het bovenstaande niet. Ook hier geldt dat eerst wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden van het gezin en de sociale omgeving. Maar mocht het nodig zijn, wordt het vervoer naar en van de j-ggz aanbieder door de gemeenten zelf verzorgd en niet door de j-ggz aanbieder zelf, ook niet tijdens schoolvakanties. De reden hiervoor is dat dit in het verleden ook nooit van deze aanbieders is gevraagd en de gemeenten dit voor de toekomst willen regelen via het doelgroepenvervoer. Daarom zou het niet logisch zijn om j-ggz aanbieders te vragen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.”
- Overleg over prijzen: De gemeenten vinden het van belang om met de aanbieders in gesprek te blijven over de prijs voor het Beschermd Wonen. Hiertoe hebben wij aan de ene kant de ontwikkeltafels ingericht, waaraan gemeenten en aanbieders deel nemen. Aan de andere kant is er ook de innovatietafel Beschermd Wonen, waar wij met aanbieders in gesprek gaan over vernieuwing in het aanbod van Beschermd Wonen.
In de ontwikkeltafel Prijs-prestatie hebben wij in overleg met aanbieders de maximumprijzen voor het product Beschermd Wonen vastgesteld op 95% van de NZA tarieven voor 2016. Inmiddels is duidelijk geworden dat de NZA geen tarieven voor de GGZ C pakketten heeft vastgesteld voor 2016. Wij hanteren daarom 95% van de maximale tarieven 2014 als uitgangspunt. Aangezien de tarieven voor de vergelijkbare GGZ-B tussen 2014 en 2016 niet zijn verhoogd, vinden wij dit een reëel uitgangspunt.
- DBC-tarieven: De tarieven worden eerst geïndiceerd van 2014 naar het niveau van 2016. Vervolgens wordt daar 10% op gekort. Gemeenten hebben te maken met oplopende kortingen op de budgetten die zij voor deze taken ontvangen. Hierbij gaat het voor sommige gemeenten om kortingen boven de 15% of zelfs 20%.
- Individuele begeleiding: Aan de voorkant is zorgvuldige inschatting van de benodigde zorg en ondersteuning van belang. Gemeenten investeren daarom in lokale toegangsteams (wijkteams, gebiedsteams). In de visie van de gemeenten is de geboden ondersteuning zo intensief als nodig en zo kortdurend als mogelijk. Daar waar dat kan, is de ondersteuning er vooral op gericht om te zorgen dat de cliënt op eigen kracht en met steun vanuit het eigen netwerk verder kan.
- Maaltijden bij dagbesteding:
Voor de algemene voorziening open inloop of dorpsdagvoorziening betalen mensen een bijdrage in de kosten van activiteiten, koffie/thee en de maaltijd. Deze bijdrage kan variëren per voorziening en per gemeente, de gemeente bepaalt met de aanbieder van de algemene voorziening de hoogte van deze bijdrage.
Voor de maatwerkvoorziening dagbesteding geldt de eigen bijdrage, vastgesteld en geïnd door het CAK. Aanbieders kunnen hier – net als bij vervoer – geen aanvullende bijdrage voor vragen.
Aanbieders bieden aan deelnemers in de maatwerkvoorziening dagbesteding die twee aaneensluitende dagdelen deelnemen een maaltijd, die gebruikelijk is voor de betreffende doelgroep. Over wat dat is, doen we als gemeente geen uitspraak. De kosten voor de maaltijd zijn onderdeel van het tarief voor de dagbesteding.
Naar de toekomst toe (vanaf inkoop voor 2017) wordt de bekostiging van maaltijden bij de dagbesteding nader beschouwd.
- Haalbaarheid prijzen: In de fysieke ontwikkeltafel zijn de tarieven besproken. Hierover is gediscussieerd, en de tarieven werden niet onhaalbaar geacht.
- Tarieven BW 2017: Wij kunnen en willen nog geen uitspraken doen over de prijzen voor 2017. In de loop van 2016 willen wij met aanbieders in gesprek over het product beschermd wonen, de innovatie die daarbij mogelijk is en de prijs die daaraan gekoppeld kan worden.
- Artikel 17 Raamovereenkomst: Bij een maatwerkvoorziening kiest de burger zelf de aanbieder uit (lid 2). Wanneer deze aanbieder de dienst niet kan uitvoeren, kiest de burger een volgende aanbieder uit (lid 4). Bij een algemene of functiebekostigingsvoorziening selecteert de gemeente de aanbieder middels een objectieve en transparante selectieprocedure (lid 3). Wanneer deze aanbieder de dienst niet kan uitvoeren, voert de als tweede geëindigde aanbieder de dienst uit, etc. (lid 4).
- Maximumtarief (art. 20): De maximum prijzen zijn nadrukkelijk onderwerp van de ontwikkeltafels waar gemeenten en aanbieders op een constructieve manier tot afspraken proberen te komen. Uiteindelijk stellen de gemeenten een maximumtarief vast, waarvoor in de meeste gevallen het Nza-tarief als basis is genomen. U bepaalt als aanbieder uw eigen prijs voor een product en of u een aanbieding aan gemeenten doet. Als uw prijs zich boven het maximum begeeft, zullen gemeenten uw diensten niet afnemen.


Reactie regionale werkgroep Wmo

06-10-2015 10:22

Het tarief voor huishoudelijke hulp in domein 1 perceel 2 binnen het uitvoeringsteam bedraagt maximaal €22,02.
Het tarief voor huishoudelijke hulp in domein 5 perceel 4 is:
- voor aanbieders die reeds een raamcontract voor dit domein hebben: het met hen overeengekomen tarief
van 2015 plus een inflatiecorrectie op basis van de overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (OVA) zoals de Nederlandse zorgautoriteit die vaststelt (vooralsnog 1,71%, wordt in juli 2016 definitief vastgesteld);
- voor nieuwe aanbieders: maximaal € 21,29.


Reactie van de regionale werkgroep Jeugd

06-10-2015 10:20

Het loslaten van de doelgroepgerichte benadering komt vooral voort uit de constatering dat binnen begeleiding en dagbesteding veel gedifferentieerd is naar heel specifieke doelgroepen (groot aantal producten en veel codes). Met aanbieders is besproken dat de begeleiding of de activiteiten die geboden worden in essentie vaak niet veel van elkaar verschillen en dus de grote versnippering van het aanbod niet altijd logisch en nodig is. Dat neemt niet weg natuurlijk naar de verschillende kenmerken van de doelgroep gekeken moet worden zodat men de juiste ondersteuning ontvangt vanuit aanbieders die daarvoor gekwalificeerd zijn. In het document is daarom ook aandacht voor de groep jeugd of gezinnen. Op de doelgroep jeugdigen 0-18 jaar blijven uiteraard de eisen uit de Jeugdwet van toepassing.


Reactie MGR

05-10-2015 06:39

Bij de minimumeisen wordt een veld opgenomen waarin kan worden aangegeven dat de eis niet van toepassing is dan wel dat niet kan worden voldaan aan een eis. Voor beide gevallen dient dan wel een nadere onderbouwing worden gegeven. Hiervoor wordt een apart formulier bijgevoegd.


Reactie van centrumgemeente Venlo

05-10-2015 06:34

Zoals ook aangegeven bij de reactie van het Leger des Heils willen we geen extra vorm/productvariant van individuele begeleiding maken voor Housing First. We willen met deze meer algemene beschrijvingen juist meer ruimte geven aan aanbieders en professionals om binnen de varianten zelf te bepalen wat er precies nodig is. We zullen wel in de productbeschrijving van 'Begeleiding specialistisch' tot uitdrukking laten komen dat Housing First hieronder valt.


Reactie van centrumgemeente Venlo

05-10-2015 06:04

1) We willen voor 2016 de productenstructuur beperken. Bij Beschermd wonen houden we vast aan de definitie. Alle vormen van wonen met begeleiding buiten een instelling, waarbij de cliënt zelf de huur betaalt of een vergoeding voor het wonen, vallen onder het product individuele begeleiding, en wel de specialistische variant omdat het gaat om een doelgroep met complexe problematiek.
We willen daarom ook geen Housing First toevoegen als extra vorm/productvariant van individuele begeleiding. In de kern gaat het bij die situaties om een burger die zelf een vorm van wonen betaald of heeft en daar individuele begeleiding krijgt. Dat kan zeer intensief zijn, dus hoge inzet van uren, maar het blijft individuele begeleiding.
Borging van het product Housing First binnen beschermd wonen betekent dat we daar varianten met en zonder wooncomponent moeten gaan toevoegen en dat we daar weer allerlei nieuwe producten krijgen.
2) De NHC-component voor Beschermd Wonen wordt in 2016 verhoogd van 50 naar 70 procent.
3) De bezuiniging voor beschermd wonen staat los van de NHC-component.
4) Housing First past binnen Begeleiding Specialistisch. We zullen de tekst van Begeleiding Specialistisch daarop aanpassen.
5) In verband met de situatie rondom ‘woonbegeleiding’ mag voor Housing First cliënten binnen het product ‘Begeleiding Specialistisch’ worden uitgegaan van klantgebonden tijd i.p.v. face to face tijd. Dat geldt niet wanneer 'Begeleiding Specialistisch' wordt ingezet als maatwerkvoorziening begeleiding individueel in een 'gewone' setting.


Reactie van de OT-werkgroep Toegang en specialistische ondersteuning

05-10-2015 05:48

Voor toegang en basisondersteuning (domein 1) en specialistische ondersteuning (domein 2) geldt dat alle uren die worden ingezet declarabel zijn. Dit in tegenstelling tot de maatwerkdiensten waar het tarief naast face to face uren ook kosten bevat voor indirecte uren die nodig zijn om de maatwerkdienst mogelijk te maken. Het uurtarief van domein 1 en 2 zou dus ook lager moeten liggen dan het tarief voor maatwerkdiensten die formeel ook per uur gaan.


Reactie van de regionale werkgroep Jeugd op de gestelde vragen

05-10-2015 05:17

Het product H891 Dagbehandeling JLVG is onderdeel van Domein 3.

H325 en H334 vallen onder perceel 3. H331 betreft Families First (crisishulpverlening in het gezin voor licht verstandelijk gehandicapten). Zoals in de beschrijving van domein 4 is aangegeven, worden voor crisisdienst en hulp in crisissituaties voor jeugdigen separaat bovenregionaal afspraken gemaakt. Deze vorm van jeugdhulp is daarom uitgesloten van deze offerte-uitvraag. Afspraken over Families First worden meegenomen in de afspraken over hulp in crisissituaties.

Met het oog op een eenduidige handelswijze voor alle aanbieders hebben de gemeenten in overleg met aanbieders gekozen voor de factureringstermijn vier weken. Dit geldt dus ook voor de aanbieders die voorheen op basis van de AWBZ declareerden.

Het vervoer van jeugdigen naar de dagbehandeling is toegevoegd.

We willen graag meer inzicht, transparantie en vergelijkbaarheid bereiken voor wat betreft de prijzen van de dagbesteding. Een dagdeel wordt door aanbieders verschillend gedefinieerd. Dit is echter altijd om te rekenen naar een tarief per uur. Daarom heeft de OT-werkgroep PP1 voorgesteld om met een uurtarief te werken.


Format Minimumeisen

25-09-2015 10:59

Op basis van de input uit de fysieke en virtuele ontwikkeltafel is het bijgevoegde format voor de minimumeisen ontwikkeld:
- De eisen zijn aangepast aan de input van de fysieke en virtuele ontwikkeltafel. Verder zijn op advies van de regionale werkgroep jeugd enkele eisen in de lijst teruggebracht waarvan abusievelijk was aangenomen dat het om een wettelijke eis zou gaan. Enkele andere eisen zijn alsnog verwijderd omdat ze weinig toevoegen of juist wel al wettelijke eisen zijn. Tenslotte heeft er nog een redactionele slag plaatsgevonden.
- In de ontwikkeltafel is besproken dat de eisen worden voorzien van een kolom ‘domeinen/percelen’, waarin aanbieders kunnen zien welke eisen op hun producten van toepassing zijn. Voortschrijdend inzicht wijst uit dat het overzichtelijker is om in plaats daarvan een kolom toe te voegen waarin te zien is voor welke percelen de eisen NIET gelden.
- Er is een kolom toegevoegd waarin aanbieders aangeven of ze aan een eis voldoen of dat deze niet van toepassing is. Na de eisentabellen volgt een formulier waarin afwijkingen van de eisen moeten worden gemotiveerd.

Attachment: Format programma van Eisen.pdf


concept productbeschrijvingen domein 4 Jeugd

23-09-2015 04:35

Mede naar aanleiding van de ontwikkeltafel prijs-prestatie hebben de gemeenten in domein 4 Jeugdhulp het nodige in de productbeschrijvingen van domein 4 gewijzigd.

Het domein bestaat nu uit 12 percelen:
1 Generalistische Basis JGGZ
2 Specialistische JGGZ, waaronder:
• Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen
• Ernstige enkelvoudige dyslexie
3 Begeleiding individueel
4 Persoonlijke verzorging
5 Logeren
6 Extramurale behandeling VG
7 Intramurale behandeling LVG
8 Beschermd wonen
9 Jeugd- en opvoedhulp
10 Pleegzorg
11 Nazorg
12 Overig

De percelen verslavingszorg, eetstoornissen en autisme zijn verdwenen. In de tekst is opgenomen wat er in dit kader van aanbieders wordt verwacht.
Verder zijn de percelen generalistische basis JGGZ en specialistische JGGZ duidelijker beschreven en is ook de curatieve GGZ-zorg door kinderartsen die gemeenten met ingang van 2016 dienen in te kopen er aan toegevoegd. Dit maakt, net als de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, echter gewoon onderdeel uit van de specialistische jeugd-GGZ.

De input uit de ontwikkeltafel prijs-prestatie ten aanzien van begeleiding individueel, persoonlijke verzorging, logeren en beschermd wonen zijn als aparte percelen onder het hoofdstuk hulp aan jeugdigen met een beperking opgenomen (de prijsvoorstellen m.b.t. deze onderwerpen gelden ook voor de jeugd). Daarmee is er geen apart perceel hulp aan jeugdigen met een beperking (algemeen) meer. Wel is daarom de overige hulp die onder dit hoofdstuk valt, in losse percelen beschreven.

Verder bleek dat het perceel “overige” een vergaarperceel voor van alles en nog wat is geworden. Om daar meer duidelijkheid in aan te kunnen brengen is een nieuw perceel Jeugd- en Opvoedhulp opgenomen. Dit betreft de voormalig provinciaal gefinancierde jeugdzorg. De beschrijving van het perceel “overige” is verder verduidelijkt.

Her en der is in domein 4 tekst geel gemarkeerd. Dit betekent dat die tekst nog zal worden aangepast, hoofdzakelijk in relatie tot het programma van eisen.

Attachment: Concept productbeschrijving Domein 4.pdf


Controleprotocol

23-09-2015 01:01

Tijdens de fysieke ontwikkeltafel is besproken dat aanbieders het concept controleprotocol aan hun accountants voorleggen en eventuele opmerkingen via de virtuele ontwikkeltafel doorgeven. Enkele aanbieders hebben inmiddels (per mail) voorgesteld om het protocol door de werkgroep Controleprotocolle (COPRO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) te laten beoordelen. Die route is gestructureerder en het Protocol krijgt daarna ook het predikaat “Uitvoerbaar”. De gemeenten hebben het voorstel overgenomen en COPRO gevraagd het protocol te beoordelen.


Aanvullend voorstel raamovereenkomst

17-09-2015 09:19

Naast de voorstellen van de fysieke ontwikkeltafel, leggen de gemeenten een aanvullend voorstel aan de virtuele ontwikkeltafel voor. Dit voorstel betreft de wijziging van twee artikelen in de raamovereenkomst.


De documenten staan online!

17-09-2015 09:16

De inzichten van de fysieke ontwikkeltafel Prijs-Prestatie zijn in de voostellen verwerkt: te verwijderen passages zijn doorgehaald, toegevoegde passages zijn omkaderd. Naast de voorstellen van de fysieke ontwikkeltafel leggen de gemeenten nog enkele aanvullende voorstellen aan de virtuele ontwikkeltafel voor. U kunt de documenten downloaden op de pagina Documentatie.


De documenten staan online!

17-09-2015 12:02

De inzichten van de fysieke ontwikkeltafel Kwaliteit-Monitoring zijn in de voostellen verwerkt: te verwijderen passages zijn doorgehaald, toegevoegde passages zijn omkaderd. U kunt de documenten downloaden op de pagina Documentatie.


Documenten t.b.v. de virtuele ontwikkeltafel

16-09-2015 04:54

Op 11 september heeft de fysieke ontwikkeltafel de notitie 2e OT Kwaliteit-Monitoring en de bijlagen met concrete voorstellen van de werkgroepen besproken. Deze bespreking vormde aanleiding tot enkele wijzigingen ten opzichte van de voorstellen van de werkgroepen. De wijzigingen worden op dit moment verwerkt, en zodra de 'geamendeerde' voorstellen gereed zijn, melden we dat op deze plaats.

De notitie 2e OT Kwaliteit-Monitoring, de bijlagen, het verslag van de fysieke ontwikkeltafel en de managementsamenvatting kunt u downloaden op de pagina Documentatie.


Documenten t.b.v. de virtuele Ontwikkeltafel

16-09-2015 04:42

Op 11 september zijn de notitie 2e OT Prijs-Prestatie en de bijlagen met concrete voorstellen van de werkgroepen in de fysieke ontwikkeltafel besproken. Deze bespreking vormde aanleiding tot enkele wijzigingen ten opzichte van de voorstellen van de werkgroepen. De wijzigingen worden op dit moment verwerkt, en zodra de 'geamendeerde' voorstellen gereed zijn, melden we dat op deze plaats.

De notitie 2e OT Prijs-Prestatie me bijlagen, het verslag van de fysieke ontwikkeltafel en de managementsamenvatting kunt u downloaden op de pagina Documentatie.