Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van nicole verhoeven

Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant Stichting (GGZ Oost-Brabant)


Contourenvoorstel ontwikkeltafel jeugd (werkgroep DBC’s): Productindeling jeugd-GGZ

10-04-2017 10:22

Ja we kunnen ons vinden in de indeling met een hoog specialistisch product. Hierbij is het onderscheidend vermogen met name de crisogeniteit van de client, het aanbod van een complete keten (van ambulant tot klinisch) en dat de zorg richt zich op meerdere levensgebieden.

Voorstel diagnostiek kunnen we ons in vinden


Contourenvoorstel ontwikkeltafel jeugd (werkgroep DBC’s): opbouw uurtarief

10-04-2017 10:19

Scenario 1: In dit scenario kunnen we ons niet vinden. Wij leveren multidisciplinair zorg waarbij dit deels tegelijkertijd door verschillende disciplines plaatsvindt. Het is dus niet werkbaar om per discipline te tariferen. Dat kan alleen bij enkelvoudige zorg die voltijdelijk door één disicpline wordt geleverd.

Scenario 2: In dit scenario kunnen we ons wel vinden
Alle clientgerichte tijd moet declarabal uurtarief zijn, ook reistijd en indirecte tijd. Dat doet het meest recht aan de manier van zorg leveren (outreachend) en type client (overleg nodig vanwege complexiteit en multidisciplinariteit)

Het is van belang om de wetgeving van het type zorg mee te nemen bij de tariefsdifferentiatie. Andere wetgeving vraagt soms andere inzet/randvoorwaarden.

We kiezen voor mixtarief. Aandachtspunten hierbij:
- Differentiatie in tarief voor de grote organisaties die ook zorgen voor wetenschapelijk onderzoek, opleiding voor specialisten, innovatie, cirsisdienst etc
- Eerst moet de client in een categorie vallen. Dat moet neutraal gebeuren en is lastig. Bij aanmelding is vaak nog niet duidelijk hoe zwaar de problematiek van een client is en wat er nodig is.


Regiebehandelaarschap

10-04-2017 10:10

Uitzondering van de vaktherapeut graag eruit halen. Dit regiebahdnelaarschap is opgenomen in het kader van een alternatief voor dbc's. Wij vinden het heel vreemd dat vaktherapeuten zelfstandig behandeling aanbieden. Zij bieden altijd multidisciplinair behandeling in instellingen die nu dbc’s registreren, onder regie van een regiebehandelaar. Het is niet wenselijke dat een vaktherapeut zelfstandig behandeling biedt Deze uitzondering dient er dus uitgehaald te worden.

Ja hier contractueel afspraken over maken en op basis van deze speciale eisen daar dan logischerwijs tariefsdifferentiatie aan koppelen.


werkgroep ambulante hulp

20-04-2016 05:35

In het land zijn veel meer regio' die deze beweging naar categorien en zorgzwaarte maken. Er wordt landelijk gewerkt aan een ingedikte producten- en dienstencatalogus. Graag niet het wiel opnieuw uitvinden maar hier naar kijken. Vanuit de GGZ vinden wij bij behandeling het begrip multidisciplinariteit van belang.


Crisis

20-04-2016 05:29

Bij GGZ Oost Brabant komt het voor dat cliënten die bij ons bekend zijn in crisis raken. Dan heeft het natuurlijk de voorkeur dat deze client tijdens die crisis wordt behandeld door de instelling waar deze client al in zorg is. Dat registreren wij nu onder de code crisis. Gaan jullie dan met ons dan ook een aparte overeenkomst daarvoor afsluiten? Dat zou dan met ieder instelling moeten gebeuren die crisisgevoelige cliënten in zorg heeft, en dat is zeker het geval bij de GGZ.


Reactie GGZ Oost Brabant op Programma van eisen

30-09-2015 02:33

C1
Opdrachtnemer dient de gevraagde zorg binnen 6 weken na opdrachtverlening te leveren. Als start van de zorg wordt het eerste behandelmoment gezien. Het intakegesprek is dus niet de start van de zorg.

Het eerste diagnostiekmoment dient ook als start van de zorg te worden gezien. Vaak gaat in de GGZ een diagnostiektraject vooraf aan het starten van behandeling. Dit is dan nodig om tot goede behandelkeuzes te komen.

C2
Opdrachtnemer verklaart zich bereid om medewerking te verlenen aan het opzetten en vervolmaken van een cliënttevredenheidsonderzoek/cliëntervaringsonderzoek en werkt vervolgens mee aan de uitvoer daarvan conform de afgesproken periodiciteit. De gemeente stelt uiteindelijk de methode om cliënttevredenheid te meten vast.

Wanneer wordt die methodiek vastgesteld? Wij doen nu clienttevredenheidsonderzoek en willen graag tijdig weten als dit anders zou moeten worden vormgegeven.

C4
Opdrachtnemer meldt iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening onverwijld aan de gemeente.

Rekening houdend met wet- en regelgeving. Vanuit wetgeving kunnen wij niet inhoudelijk alle informatie delen. Belangrijke vraag is in hoeverre dit nodig is vor het leveren van goede zorg op dat moment.

C10
Aanbieders crisishulp zijn bij crisis binnen 2 uur ter plekke voor het verlenen van een crisisinterventie.

2 uur is erg kort om fysiek aanwezig te zijn in avond of nacht. Waar is deze hoeveelgheid uren op gebaseerd?

D3
Opdrachtnemer (bij GGZ in de persoon van de hoofdbehandelaar, of eerst verantwoordelijk begeleidende instantie), rapporteert na afsluiting van de behandeling aan de verwijzer. De backoffice van de gemeente wordt geïnformeerd middels het format afsluiting zorg.

Dat betekent dus dubbele administratie? Past niet bij terugdringen administratieve lasten.
Nut van deze afsluiting back office bij de gemeente?

H3
Een DBC loopt niet langer dan een jaar (365 dagen). Als het noodzakelijk is dat een behandeling langer doorloopt dan een jaar moet er een nieuwe of een vervolg-DBC geopend worden. In die gevallen gaat het om een nieuwe maatwerkvoorziening en neemt de aanbieder vooraf actief contact op met de gemeente.

Een verwijzinjg van een huisarts kent geen einddatum. Wij evalueren elke client minimaal één keer per jaar multidisciplinair. Zodra het kan sluiten wij zorg af. Lijkt op wantrouwen gebaseerd om de verwijzing van de huisarts nu maar een jaar geldig te laten zijn om proces van aanvraag van een nieuwe indicatie af te dwingen op een bureaucratische wijze terwijl wij die evaluatie toch wel doen en het nieuwe proces niets toevoegt.