Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Bureau Jeugdzorg Limburg'


Pleegzorg

06-07-2017 02:36

Irma Goldenbeld

Pleegzorg is een bijzondere vorm van zorg, waarbij pleegouders een vergoeding krijgen voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Bevriezen van deze tarieven vind BJZ onwenselijk en belemmerend bij het zoeken naar pleegouders. De kans dat daardoor uitgeweken moet worden naar duurdere residentiële voorzieningen wordt daarmee groter. Wij verzoeken u deze tarieven wel te indexeren


Minimumeisen

17-09-2015 11:53

Gerard van de Straat

Tijdens de fysieke ontwikkeltafel heeft BJZ beloofd om zijn opmerkingen bij het concept Programma van Eisen door te geven. Hieronder staan ze puntsgewijs:

B4: Opdrachtnemer stemt in, vervangen door “opdrachtnemer handelt in lijn met”. Of hij zij er mee in stemt is in feite niet zo van belang. Belangrijker is dat het handelen van de aanbieder in lijn is met het gemeentelijk beleid.

C4: aan het einde toevoegen: “en aan de inspectie”

C9: is dubbel met C4

D2: levert mensen die minimaal 1 hele dag per week beschikbaar zijn. Voor wie?? Voor de client? Voor het wijkteam? En als deze nu twee halve dagen hulp/inzet wil? Of 5 halve dagen? Kan ook niet volgens deze eis. In wiens belang is deze eis? Kan volgens mij weg.

D4: GI levert zorg op basis van beschikking Kinderrechter, opdracht Om enz. Of kunnen we hier zeggen dat deze eis niet van toepassing is op GI??

D8: Wat wordt bedoeld met een “begeleidingsteam” . Niet elke instelling werkt met begeleidingsteams

D10: Regio Limburg, vervangen door regio Noord-Limburg

D15: Zo veel mogelijk digitaal, aanvullen met digitaal en beveiligd

E1: Niet voor elke aanbieder is intensieve samenwerking met de huisarts/medisch specialist van primair belang.


Reactie Bureau Jeugdzorg Limburg

03-07-2015 01:18

Gerard van de Straat

BJZ onderkent het belang van kwaliteit-monitoring, maar ziet ook het complexe hiervan zoals ook geschetst in het verlag van 11 juni jl. Meetinstrumenten zouden in ieder geval gericht moeten zijn op de kernwoorden uit de transformatie: normaliseren, ontschotten en demedicaliseren.
Verder is het van belang in het hele verhaal de klant (jeugdigen. ouders) centraal te blijven stellen, ook waar het gaat om regie van zorg. De belangrijkste vraag is en blijft: wat heeft dit kind in deze situatie nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien (dus vanuit de vraag/vanuit de behoefte).
Wat wij missen in de verslagen is onderzoek naar effectiviteit nu gedurende 6 maanden (en langer) ervaring is opgedaan met transformatie en transitie.

In het verslag wordt gesproken over 'cherry picking'. Het gevaar dat dit ertoe leidt dat bepaalde groepen hulpvragers niet bediend worden omdat zij niet 'aantrekkelijk' zijn voor aanbieders moet niet onderschat worden.
Hoewel het belang van klanttevredenheid evident is, past hier ook een kanttekening. Met name in gevallen waarin hulp geboden wordt in drang of dwangkader (en niet vrijblijvend) en/of ingegeven wordt door 'strijd' in de gezinscontext (bv. vechtscheidingen) staat tevredenheid op voorhand onder druk en is daarmee een beperkt toepasbaar criterium.
Bij het bepalen van kwaliteitscriteria zou gebruik gemaakt kunnen worden van de ervaringen/kennis van bijvoorbeeld de wijkteams, Gecertificeerde Instellingen en Cliëntorganisaties. BJZ is bereid hierin mee te denken.
Verder is BJZ bereid een rol te vervullen als 'Inkoopadviseur'. Jeugd&Opvoedhulp wordt voor een belangrijk deel gebruikt door jeugdigen met een maatregel. Hierdoor hebben wij zicht op de zorgbehoefte. Dit inzicht willen wij graag delen.


Reactie BJZ Limburg

03-07-2015 01:17

Gerard van de Straat

BJZ herkent de dilemma's die in de discussie van 11 juni aan de orde zijn geweest.
Ons inziens dient prijs-kwaliteit altijd in het oog te worden gehouden. Prijs te zeer als uitgangspunt nemen heeft consequenties voor de te bieden kwaliteit. Investeren in kwaliteit (scholing, coaching, etc.) loont. Voor BJZ geldt bijvoorbeeld dat wij gecertificeerd moeten zijn volgens een landelijk vastgesteld Normenkader om uitvoering te kunnen geven aan maatregelen in het gedwongen kader. Tornen aan de prijs leidt ertoe dat aan gestelde normen niet meer kan worden voldaan en certificering in het geding komt. De 'winst' moet met name gehaald worden uit volumebeheersing/-beperking en uit het beheersen/verkorten van doorlooptijden. Realisatie van deze doelen maakt de zorg goedkoper.
BJZ wil verder graag deelnemen aan de genoemde werkgroep die zich richt op de domeinen 1 en 2.
Verder is BJZ bereid een rol te vervullen als 'Inkoopadviseur' Jeugd&Opvoedhulp wordt voor een belangrijk deel gebruikt door jeugdigen met een maatregel. Hierdoor hebben wij zicht op de zorgbehoefte. Dit inzicht willen wij graag delen.
Tenslotte is BJZ bereid mee te denken in een nader oriëntatie op de mogelijkheden van populatiebekostiging.