Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Coöperatie Limburgse Zorgboeren U.A.'


Opmerkingen inzake vervoers voorstel

23-09-2019 08:46

Carla van Herten

Kijkende naar het advies van HHM dan willen we graag onderstaande aanvullende opmerkingen maken:

- Deze tarieven alleen reëel zijn voor een collectieve rit met meerdere personen (individueel tussentijds vervoer is hiervoor niet mogelijk)
- De toegang strikter kijkt naar het organiseren van ondersteuning dichtbij huis. Hoe ver moet de aanbieder gaan in het bieden van vervoer als een cliënt niet naar de dichtstbijzijnde dagbestedingslocatie wil gaan? Het is niet vanzelfsprekend dat dan de verder af gelegen locatie de extra vervoerskosten draagt.
- Vervoer blijft alleen financieel haalbaar als de aanbieder het WMO/jeugd vervoer in combinatie met WLZ vervoer kan blijven aanbieden. Als het doelgroepenvervoer over gaat naar Omnibuzz is het vervoer voor andere cliënten niet meer kostendekkend te organiseren.
- bij vervoer waarbij begeleiding tot in huis nodig is en cliënten in flats of appartementen wonen is deze begeleiding vaak lastig als de cliënt midden in de rit zit ivm begeleiding van de andere cliënten in de bus. Graag zouden we hiervoor ook maatwerkoplossingen zien.
- Maatwerk mogelijk blijft in afwijkende situaties.


ingangsdatum indexering jeugdtarieven

01-03-2019 03:32

Carla van Herten

Na overleg met andere jeugdzorgaanbieders is het onze aanbeveling om de indexering per 1-1-2019 te laten ingaan. De systeemaanpassingen om dit in het lopende jaar uit te voeren, zijn bij nader onderzoek maar beperkt en geen bezwaar.


Dagbesteding tarief bepaling

19-10-2018 01:33

Carla van Herten

We sluiten aan bij eerder gemaakte opmerkingen. Op dit moment wordt dagbesteding gebaseerd op inzet van MBO'ers 3/4 bij zowel licht, midden als zwaar. Echter hierbij is ook een HBO' er aanwezig die afhankelijk van de zwaarte/complexiteit wordt ingezet. Dit moet in de berekeningen worden meegenomen.


Vervoer

19-10-2018 01:28

Carla van Herten

Momenteel zijn de tarieven voor vervoer niet reëel. De huidige tarieven zijn te laag om kostendekkend te zijn. Dit bleek ook uit de cijfers van aanbieders die wel gegevens voor vervoer hebben ingestuurd. Dit verdient op korte termijn aandacht en verdere uitwerking.


Maaltijden

27-09-2015 08:49

Carla van Herten

In 2015 zijn er vragen gesteld ronduom het wel of niet inbegrepen zijn van maaltijden in de afgesproken tarieven. De praktijk leert dat het nu varieert van het zelf meebrengen van een boterham waarbij de zorgaanbieder zorgt voor een kop soep tot aan het verstrekken van een 3 gangen warme maaltijd. Het lijkt ons goed dat er in de stukken iets opgenomen wordt welke soort maaltijd is inbegrepen in het product om discussie te voorkomen. Ook gemeenten gaan hier verschillen mee om. De ene gemeente stimuleert het om een eigen bijdrage te vragen voor de maaltijd en bij de andere gemeente mag dit juist niet. Zou goed zijn om hierover duidelijke afspraken te maken.