Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'GGZ Oost Brabant'


addendum

05-08-2021 02:21

Robert Arts

Begrijpen wij het goed, dat als je het product GGZ Behandeling Specialistisch nu al levert, je een addendum krijgt aangeboden, ongeacht of je nu wel of geen verblijfsproducten levert?


GGZ Behandeling

05-08-2021 02:16

Robert Arts

Hoe wordt er onderscheid gemaakt tussen het product ggz behandeling in segment 1 en segment 4? Bij aanmelding van een cliënt lijkt ons dit nog niet duidelijk


reactie voorstel vervoerstarieven gemeenten regio Noord Limburg 2020

04-10-2019 03:11

Robert Arts

Onderdelen waar GGZ Oost Brabant het mee eens is:
- Tarieven zijn in veel gevallen kostendekkend en reëel
- Dagbesteding die dichtbij kan, maar waar cliënt zelf verder weg wil mag vervoersprijs niet opdrijven.

Onderdeel waar we het niet mee eens zijn:
- Dat er niet met staffels gewerkt gaat worden. Als er wel met staffels wordt gewerkt kom je tegemoet aan casussen waarvoor veel kilometers moeten worden gereden omdat er dichterbij geen geschikte dagbestedingslocatie is.

We zijn het voorwaardelijk eens met:
- Uitzondering voor bijzondere situaties.
Hier zijn we het zeer mee eens. Dit moet dan echter wel in het contract worden opgenomen, zodat toegang ook de mogelijkheid heeft om ergens op terug te vallen als ze een bijzondere situatie herkennen.innovatie/risico opslag

18-10-2018 05:11

Robert Arts

Het advies van 2% innovatie/risico opslag is bij lange na niet voldoende. Als instelling moet je van financiers en andere stakeholders aan allerlei eisen voldoen rondom solvabiliteit e.d. . Hiervoor zal er een marge op de producten moeten zitten. Daarnaast zijn er de kosten voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Als grote instelling bekostig je onderzoek waar de hele sector vervolgens iets mee kan doen. Doordat er geen differentiatie in de tarieven zit voor grote en kleine aanbieders en er % opslag worden aangehouden waar naar mijn mening ook een kleine ondernemer niet mee uit de voeten kan, is het voor grote instellingen helemaal moeilijk om hiermee uit te komen.


Dagbesteding tarief

18-10-2018 05:02

Robert Arts

Zoals afgelopen dinsdag ook besproken is het maandtarief bij dagbesteding licht en midden op basis van een te lage functiemix ingestoken. Doordat er met gemengde groepen gewerkt wordt qua zorgzwaarte is er een team werkzaam met een functiemix die al deze zwaartes kan begeleiden. Er zal dan ook vooral uitgegaan moeten worden van mbo 3-4 die hoog zijn ingeschaald in fwg 45. aangevuld met minimale hbo-er.


Voorstel 14: Intake

24-09-2018 05:09

Robert Arts

GGZ oost Brabant kan zich vinden in het feit dat screening : "een eerste inschatting van de hulpvraag, de beoordeling of deze passend is voor de aanbieder en de inschatting van het te volgen behandeltraject", niet vergoed wordt.
Echter het intakegesprek komt hierna en dient wel voor vergoeding in aanmerking te komen. Het intakegesprek is binnen de specialistische ggz onderdeel van de diagnostische fase, wat weer onderdeel is van het totale behandeltraject.
Gedurende het intakegesprek start de therapeutische relatie tussen cliënt en diens behandelaar(s) en vindt o.a. anamnese, contextueel onderzoek en evt. andere onderzoeken plaats (bv. een psychiatrisch onderzoek). Dit alles met inzet van wetenschappelijk bewezen diagnostische instrumenten.
Afhankelijk van de problematiek en de situatie van de cliënt kan deze diagnostiekfase kort zijn en bestaan uit één intakecontact, of langer zijn en bestaan uit meerdere intakecontacten en/of diagnostische onderzoeken.


voorstel 6: factureren per maand

24-09-2018 03:52

Robert Arts

Het is voor ons technisch niet mogelijk om bij 1 gemeente enkele producten per maand te factureren en andere producten per 4 weken.
De reden die de gemeente aangeeft om bij wmo een factureringstermijn per 4 weken te blijven hanteren klopt niet.
CAK aanlevering staat los van facturatie. Aanbieder levert zelf bij begeleiding en dagbesteding uren aan aan het CAK. Daarbij kunnen we een datumrange selecteren van 4 weken.
Dit staat los van de periode waarover we factureren. Je kunt dus per maand factureren en per 4 weken aanleveren aan het CAK.
Ons verzoek is dan ook om alle producten per maand te laten factureren.


DBC's voorstel

28-06-2017 03:57

Robert Arts

• Wordt er altijd een product specialistisch afgegeven welke wordt omgezet naar diagnostiek als blijkt dat na diagnostiek wordt afgesloten? Gezien diagnostiek en behandeling onder het product specialistisch vallen en het nooit van te voren bekend is of cliënt na intake wordt uitgeschreven?


Protocol beëindiging

28-06-2017 03:55

Robert Arts

• Dit is een oud document. 31-05 is er een nieuw document gepubliceerd.
• Wat als de nieuwe beschikkingen van cliënten die doorlopen in 2018 nog niet binnen zijn op 01-01-2018. Garantie dat zorglevering door mag blijven lopen?
• Indien cliënt wordt afgemeld (307 stopbericht) met code 50 (overgang i.v.m. beëindiging DBC systematiek) dan dient de gemeente een 301 te versturen. Geen nieuwe 315 van de aanbieder nodig


contourenvoorstel behandeling

28-06-2017 03:54

Robert Arts

• De behandeltermijn wordt vooraf bepaald (na eventuele periode van diagnose). Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de looptijd van de beschikking? De beschikking wordt neem ik aan vóór diagnostiek en behandeling opgesteld.


contourenvoorstel behandeling - bijlage proces

28-06-2017 03:54

Robert Arts

• Pagina 2: Cliënt gaat naar huisarts, huisarts formuleert met cliënt probleemvraag en stuurt de cliënt naar de aanbieder. Aanbieder doet een intake. Vervolgens wordt pas gesproken over de beschikking. Hoe deze intake dan te registreren en declareren als de beschikking pas daarna wordt aangevraagd en afgegeven?

Voorstel voor route. Andere verwijzer (lees bijvoorbeeld huisarts) ontvangt cliënt, definieert zorgvraag en verwijst direct naar de aanbieder. Aanbieder vraagt een toewijzing aan i.v.m starten diagnostiek (intake) en behandeling. De beschikking heeft op deze wijze een ingangsdatum liggend voor het intake contact.


Werkgroep DBC's

28-06-2017 03:53

Robert Arts

Hard afsluiten DBC's: Hier is aangegeven dat het "afsluiten van DBC's op een andere datum dan 1-1-2018 niet mogelijk is. het is wettelijk bepaald dat dit op 1-1-2018 moet gebeuren" .
Dit is onjuist. Het moet gebeuren op 31-12-2017. Deze ene dag maakt systeemtechnisch veel uit.


werkgroep tariefopbouw onderwerp No show

28-06-2017 03:50

Robert Arts

Betekend hetgeen er staat, dat als een cliënt zich niet tijdig (24 uur voorafgaand) afmeldt, dat het contact dan gefactureerd mag worden?


werkgroep tariefopbouw

28-06-2017 03:49

Robert Arts

het hele verhaal dat staat bij de berekening van de verhouding tussen directe/indirecte tijd lijkt te kennen te geven dat we uiteindelijk toestemming krijgen voor een x-aantal uren directe tijd op de beschikking. Het is wenselijker om toegang te krijgen op productniveau en dan het daadwerkelijk besteed aantal uren (direct+indirect in geval van J-GGZ) te mogen factureren


Contourenvoorstel ontwikkeltafel jeugd (werkgroep DBC’s): Productindeling jeugd-GGZ

10-04-2017 10:22

nicole verhoeven

Ja we kunnen ons vinden in de indeling met een hoog specialistisch product. Hierbij is het onderscheidend vermogen met name de crisogeniteit van de client, het aanbod van een complete keten (van ambulant tot klinisch) en dat de zorg richt zich op meerdere levensgebieden.

Voorstel diagnostiek kunnen we ons in vinden


Contourenvoorstel ontwikkeltafel jeugd (werkgroep DBC’s): opbouw uurtarief

10-04-2017 10:19

nicole verhoeven

Scenario 1: In dit scenario kunnen we ons niet vinden. Wij leveren multidisciplinair zorg waarbij dit deels tegelijkertijd door verschillende disciplines plaatsvindt. Het is dus niet werkbaar om per discipline te tariferen. Dat kan alleen bij enkelvoudige zorg die voltijdelijk door één disicpline wordt geleverd.

Scenario 2: In dit scenario kunnen we ons wel vinden
Alle clientgerichte tijd moet declarabal uurtarief zijn, ook reistijd en indirecte tijd. Dat doet het meest recht aan de manier van zorg leveren (outreachend) en type client (overleg nodig vanwege complexiteit en multidisciplinariteit)

Het is van belang om de wetgeving van het type zorg mee te nemen bij de tariefsdifferentiatie. Andere wetgeving vraagt soms andere inzet/randvoorwaarden.

We kiezen voor mixtarief. Aandachtspunten hierbij:
- Differentiatie in tarief voor de grote organisaties die ook zorgen voor wetenschapelijk onderzoek, opleiding voor specialisten, innovatie, cirsisdienst etc
- Eerst moet de client in een categorie vallen. Dat moet neutraal gebeuren en is lastig. Bij aanmelding is vaak nog niet duidelijk hoe zwaar de problematiek van een client is en wat er nodig is.


Regiebehandelaarschap

10-04-2017 10:10

nicole verhoeven

Uitzondering van de vaktherapeut graag eruit halen. Dit regiebahdnelaarschap is opgenomen in het kader van een alternatief voor dbc's. Wij vinden het heel vreemd dat vaktherapeuten zelfstandig behandeling aanbieden. Zij bieden altijd multidisciplinair behandeling in instellingen die nu dbc’s registreren, onder regie van een regiebehandelaar. Het is niet wenselijke dat een vaktherapeut zelfstandig behandeling biedt Deze uitzondering dient er dus uitgehaald te worden.

Ja hier contractueel afspraken over maken en op basis van deze speciale eisen daar dan logischerwijs tariefsdifferentiatie aan koppelen.


Reactie op domein 4 / na OT - tbv extra FOT

30-06-2016 04:32

Robert Arts

- Er wordt enkele malen verwezen naar bijlage X (overzicht producten). Deze is niet bijgevoegd. Kunt u daar nog zorg voor dragen
- bij punt 3.3 staat een tabel met DBC's. Als uitleg bij een* staat: "Deze producten mogen alleen uitgevoerd worden door kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra" ==> Ik neem aan dat er behalve kinderartsen ook meer behandelaren in andere functies dan kinderarts de kinderen mogen behandelen. Kunt u dit bevestigen?
- ik sluit me aan bij de opmerkingen, dat de verblijfstarieven die genoemd zijn, exclusief de NHC/NIC lijken te zijn. We verzoeken u om NHC/NIC tarieven in de prijslijsten op te nemen. Daarbij wil ik erop wijzen, dat bij de J-GGZ verblijfscategoriën A tm G, die voorheen binnen de ZVW vielen, er géén overgangsrecht is, maar dat de gemeentes hiervoor 100% financiering hebben ontvangen, die ook doorberekend moet worden aan de aanbieders. Een brief waarin dit bevestigd wordt door minister Schippers kunt u inzien als u onderstaande link volgt.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/06/10/kamerbrief-over-afkoop-verplichtingen-rijk-in-verband-met-overgangsregeling-kapitaallasten-curatieve-jeugd-ggz


Attachment: kamerbrief-over-afkoop-verplichtingen-rijk-in-verband-met-overgangsregeling-kapitaallasten-curatieve-jeugd-ggz (2).pdf


werkgroep ambulante hulp

20-04-2016 05:35

nicole verhoeven

In het land zijn veel meer regio' die deze beweging naar categorien en zorgzwaarte maken. Er wordt landelijk gewerkt aan een ingedikte producten- en dienstencatalogus. Graag niet het wiel opnieuw uitvinden maar hier naar kijken. Vanuit de GGZ vinden wij bij behandeling het begrip multidisciplinariteit van belang.


Crisis

20-04-2016 05:29

nicole verhoeven

Bij GGZ Oost Brabant komt het voor dat cliënten die bij ons bekend zijn in crisis raken. Dan heeft het natuurlijk de voorkeur dat deze client tijdens die crisis wordt behandeld door de instelling waar deze client al in zorg is. Dat registreren wij nu onder de code crisis. Gaan jullie dan met ons dan ook een aparte overeenkomst daarvoor afsluiten? Dat zou dan met ieder instelling moeten gebeuren die crisisgevoelige cliënten in zorg heeft, en dat is zeker het geval bij de GGZ.


Reactie GGZ Oost Brabant op Programma van eisen

30-09-2015 02:33

nicole verhoeven

C1
Opdrachtnemer dient de gevraagde zorg binnen 6 weken na opdrachtverlening te leveren. Als start van de zorg wordt het eerste behandelmoment gezien. Het intakegesprek is dus niet de start van de zorg.

Het eerste diagnostiekmoment dient ook als start van de zorg te worden gezien. Vaak gaat in de GGZ een diagnostiektraject vooraf aan het starten van behandeling. Dit is dan nodig om tot goede behandelkeuzes te komen.

C2
Opdrachtnemer verklaart zich bereid om medewerking te verlenen aan het opzetten en vervolmaken van een cliënttevredenheidsonderzoek/cliëntervaringsonderzoek en werkt vervolgens mee aan de uitvoer daarvan conform de afgesproken periodiciteit. De gemeente stelt uiteindelijk de methode om cliënttevredenheid te meten vast.

Wanneer wordt die methodiek vastgesteld? Wij doen nu clienttevredenheidsonderzoek en willen graag tijdig weten als dit anders zou moeten worden vormgegeven.

C4
Opdrachtnemer meldt iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening onverwijld aan de gemeente.

Rekening houdend met wet- en regelgeving. Vanuit wetgeving kunnen wij niet inhoudelijk alle informatie delen. Belangrijke vraag is in hoeverre dit nodig is vor het leveren van goede zorg op dat moment.

C10
Aanbieders crisishulp zijn bij crisis binnen 2 uur ter plekke voor het verlenen van een crisisinterventie.

2 uur is erg kort om fysiek aanwezig te zijn in avond of nacht. Waar is deze hoeveelgheid uren op gebaseerd?

D3
Opdrachtnemer (bij GGZ in de persoon van de hoofdbehandelaar, of eerst verantwoordelijk begeleidende instantie), rapporteert na afsluiting van de behandeling aan de verwijzer. De backoffice van de gemeente wordt geïnformeerd middels het format afsluiting zorg.

Dat betekent dus dubbele administratie? Past niet bij terugdringen administratieve lasten.
Nut van deze afsluiting back office bij de gemeente?

H3
Een DBC loopt niet langer dan een jaar (365 dagen). Als het noodzakelijk is dat een behandeling langer doorloopt dan een jaar moet er een nieuwe of een vervolg-DBC geopend worden. In die gevallen gaat het om een nieuwe maatwerkvoorziening en neemt de aanbieder vooraf actief contact op met de gemeente.

Een verwijzinjg van een huisarts kent geen einddatum. Wij evalueren elke client minimaal één keer per jaar multidisciplinair. Zodra het kan sluiten wij zorg af. Lijkt op wantrouwen gebaseerd om de verwijzing van de huisarts nu maar een jaar geldig te laten zijn om proces van aanvraag van een nieuwe indicatie af te dwingen op een bureaucratische wijze terwijl wij die evaluatie toch wel doen en het nieuwe proces niets toevoegt.