Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Gemeente Horst aan de Maas'


Indexering tarieven

14-03-2019 12:47

Ramon Storer

We zijn in principe voor indexeren van de tarieven om aanbieders (gedeeltelijk) te compenseren voor stijgende (loon)kosten. Het vraagstuk van stijgende zorguitgaven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieders én gemeenten. Vanuit het oogpunt van de financiële situatie bij de gemeenten is de voorgestelde indexatie fors en is op dit moment niet duidelijk of en in welke mate gemeenten hiervoor zelf gecompenseerd worden. Dat wordt pas later in het jaar duidelijk (meicirculaire). Het zou dan ook een logischer moment zijn om de indexering en de hoogte daarvan vast te stellen nadat gemeenten duidelijkheid hebben over de compensatie die zij hiervoor vanuit het rijk ontvangen.


Tarief specialistische GGZ (Reactie namens de Regionale werkgroep Jeugd)

06-07-2017 01:06

Ramon Storer

We hebben twijfels over het voorgestelde tarief voor de specialistische GGZ. Op basis van de meest voorkomende DBC's (huidige top 3: Overige kindertijd 3.000 - 5.999 minuten, aandachtstekort - en gedrag 12.000 - 17.999 minuten, pervasief 12.000 - 17.999 minuten) ligt het gemiddelde DBC-tarief voor alle drie ruim onder het voorgestelde tarief van € 1,75 per minuut (namelijk op respectievelijk € 1,45, € 1,40 en € 1,60). Deze top 3 vertegenwoordigt ten minste 70% van de ingezette DBC's in 2016. Het voorgestelde tarief lijkt ons daarom geen reëel tarief. Het lijkt ons goed om dit sowieso te betrekken bij het tarievenonderzoek dat uitgevoerd gaat worden. Wij stellen voor om voorlopig uit te gaan van een tarief van afgerond € 1,50 per minuut. Dit is dan gebaseerd op basis van de drie meest voorkomende DBC's en het daadwerkelijk gebruik daarvan (aantallen) in 2016. Graag jullie reacties hierop.


Dagdelen

27-06-2017 04:40

Ramon Storer

Reactie namens de Regionale werkgroep WMO:
In het voorstel lastenverlichting-1 staat op blz. 3 de volgende zin:
"Een dagdeel is 4 uur, de tariefstelling en facturatie blijft in uren."
Gezien in de overeenkomst 2017 al niet meer gewerkt wordt met dagdelen, is deze passage overbodig en werkt het verwarrend voor het product dagbesteding waar we juist van dagdelen naar uren zijn overgegaan.