Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Henny van Berlo, videotrainingen'


punt 8. Werkafspraak 7 Informatie verstrekken

04-09-2019 04:58

Henny van Berlo

Bij item e, bullit 3 staat: een bestuurlijke verantwoording op basis van een format, gepubliceerd op de website van de MGR indien de jaaromzet in het verantwoordingsjaar kleiner of gelijk is geweest aan de onderstaande drempelbedragen;
De drempelbedragen worden niet vermeld.


voorstel 15 minimale inzet

18-09-2018 10:34

Henny van Berlo

Ik vind het prima om kritisch te kijken naar de inzet van zorgaanbieders op de diverse percelen waarop zij hebben aanbesteed. In Brabant (Noord Oost/oost)hebben ze een vergelijkbare methode . Daar hanteren ze volgens mij een periode van 3 jaar én kun je wel je de basis raamovereenkomst (=in Noord Limburg ontwikkelovereenkomst) houden maar wordt de betreffende deelovereenkomst geschrapt (=in Noord Limburg Percelen). Als je dan op dat perceel/die deelovereenkomst alsnog aanvragen krijgt, kan dat vrij snel ingezet worden zonder een hele papierwinkel om het betreffende deel weer toe te voegen. Zeker bij onbekendere/innovatieve producten kan het langer tijd nodig hebben voordat verwijzers ermee bekend zijn en het in gaan zetten. Is in jullie voorstel de mogelijkheid ingebouwd dat men wel zijn ontwikkelovereenkomst behoud (als er geen sprake is van percelen waarop men wel actief ingezet is in een jaar) ?


voorstel 14 Intake - vergoeding

18-09-2018 10:20

Henny van Berlo

Ik kan me voorstellen dat een korte kennismaking met - eerste inschatting of een zorgaanbieder past bij de hulpvrager en hulpvraag niet vergoed wordt. De inschatting hiervan beslaat echter vaak maar een klein stuk van een intake-aanmeld-zorgmatchingsgesprek (totale duur vaak 1- 1,5 uur). De genoemde punten allemaal scharen onder 'dat is nog geen daadwerkelijke hulpverlening' vind ik erg kort door de bocht: het risico en de tijdsinvestering komen dan alleen op het bordje van de zorgaanbieder te liggen. Ik heb de ervaring dat een verwijzer eerst (telefonisch) vooroverleg zoekt om een aantal inschattingen te kunnen maken: dat is gratis. Als de verwijzer dan (na overleg met de hulpvrager) de inschatting maakt dat deze zorgaanbieder passend zou kunnen zijn bij deze hulpvraag, hoort m.i. daar ook een verantwoording bij en is het te makkelijk om het kostenplaatje voor het eerste gesprek dan geheel bij de zorgaanbieder te leggen.
Als er geen klik is of de mogelijkheden van de zorgaanbieder niet aansluiten, is dit volgens mij al snel duidelijk in een gesprek: dat er dan geen vergoeding is vind ik redelijk. Het betreft dan een contact van maximaal 20-30 minuten.
Als er wel een klik/match is worden daarna de doelen/ondersteuning etc. uitgewerkt en dat behoort m.i. vergoed te worden en vormt voor mij de start van de daadwerkelijke hulpverlening.


Voorstel 9 indeling licht-midden-zwaar jeugdhulp

18-09-2018 09:59

Henny van Berlo

Ik ben blij dat dit punt meegenomen wordt in de ontwikkeltafel en kan me voorstellen dat jullie tot deze opzet/keuze komen. De praktijk zal moeten uitwijzen of de samenwerking, die nodig is om dit goed in te vullen, inderdaad voldoende op gang kan komen. Als Zorgaanbieder zul je duidelijk moeten zijn in wat je wel/niet kunt bieden én keuzes moeten maken op welke percelen je aanbesteed. De verwijzers die uitgaan van de MGR zorgtool, kijken in eerste instantie vanuit de doelgroep en hulpvraag. Ik kan me voorstellen dat daarbij dan in de zoektool gezocht wordt naar aanbieders binnen b.v. L en M en vraag me af of men dan voldoende zicht heeft op zorgaanbieders die een heel goed (kortdurend en methodisch) aanbod hebben in de categorie Z.


Voorstel 7 aanwezigheid aanbieder bij keukentafel gesprek

18-09-2018 09:50

Henny van Berlo

In het voorstel is een aanbieder niet aanwezig tenzij...op uitnodiging van de toegang. Ik heb hier zelf in mijn praktijk geen probleem mee, maar hoor van collega's dat dit soms wel de keuzevrijheid van de burger kan beperken.

Er zijn situaties waarin de burger (zeker als hij/zij al bekend is met een zorgaanbieder - daar al contact mee heeft gehad en vertrouwen heeft in diens deskundigheid) er voor kiest c.q. er belang bij heeft als een zorgaanbieder wel aanwezig is bij het keukentafel gesprek. Blijft deze mogelijkheid bestaan als de burger daarom vraagt en daarvoor kiest?


Tarieven - factureerbaarheid directe en indirecte clientcontact tijd

07-07-2017 08:53

Henny van Berlo

Bij GGZ-J behandeling is naast de directe cliëntcontacttijd ook de indirecte cliëntgebonden tijd factureerbaar. Dit in tegenstelling tot Behandeling Jeugdhulp en Begeleiding Individueel, waarvoor alleen de directe cliëntcontacttijd factureerbaar is.
In het voorstel is uitgelegd dat voor GGZ-J de DBC-systematiek niet op korte termijn veranderd kan worden, maar dat dit in de prijsberekening zal worden meegenomen. Ik zie hier in de voorgestelde tarieven nog niets van terug. Ik zie juist het risico op een groot verschil in tarieven.
Niet alleen binnen Behandeling, maar ook van Behandeling ten opzichte van Begeleiding. Dat het tarief voor Begeleiding lager is, vindt ik logisch. Dat er tussen de diverse producten verschil gemaakt wordt in het declareren van directe en indirecte cliëntcontacttijd, zonder dat dit in de tarieven verrekend wordt, is in mijn ogen niet logisch.
- Als Begeleiding individueel midden of zwaar wordt ingezet is er, gekoppeld aan de meervoudige (complexe) vraagstelling van het betreffende gezinssysteem, sprake van de noodzaak tot regelmatig (telefonisch) overleg met meerdere betrokkenen rondom het gezin . Dit betreft dan andere hulpverleners, verwijzers, onderwijs, e.d.
- Daarnaast vinden contacten in het kader van Begeleiding Individueel vaker op locatie van het gezin plaats, terwijl Behandelingscontacten eerder op locatie van de behandelaar plaatsvinden.


Begeleiding alleen nog na afronding behandeling???

23-06-2017 12:39

Henny van Berlo

Heeft de ontwikkeltafel er enig zicht op hoe vaak Begeleiding wordt ingezet zonder dat er sprake is van de noodzaak tot behandeling en/of tijdens de behandeling?
Is hierover overleg geweest met de mensen van de toegang/gezinscoaches die in de praktijk de verwijzing naar Begeleiding heel bewust vaak in die situaties inzetten?

Ik word vaak benaderd door verwijzers als de voorliggende voorzieningen en hun eigen inbreng onvoldoende mogelijkheden hebben om bij opvoedingsproblemen (in brede zin), problemen in het contact/de communicatie en de hiërarchie in het gezin (in bredere zin) te ondersteunen. Ook andere (kleine) zorgaanbieders bieden in deze situaties praktische maatwerk oplossingen dicht bij huis.
In deze situaties wordt soms duidelijk dat er toch sprake is van kindfactoren die verder onderzoek en behandeling noodzakelijk maken.
Echter... heel vaak zijn ouders voldoende geholpen door de praktische, bij hun vraag aansluitende ondersteuning en is er helemaal geen behandeling nodig!

Daarnaast wordt vaak Begeleiding in de thuissituatie ingezet om tijdens de Behandeling de psycho-educatie en handvatten die ouders en kinderen krijgen, te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de thuissituatie. Door deze samenwerking tijdens de behandeling wordt de effectiviteit van de behandeling vergroot en versneld. Juist de (kleine) zorgaanbieders die in de thuissituatie c.q dicht bij huis deze Begeleidingsvormen kunnen bieden, vormen op die manier een belangrijke schakel in de hulpverlening aan gezinnen.

Ik pleit er dan ook voor om Begeleiding gewoon te laten bestaan zoals het nu ingezet kan worden. Volgens mij kan dan veel beter ingespeeld worden op de behoefte die er bij cliënten (en verwijzers) bestaat.


regie bij behandeling, proces voor cliënt

23-06-2017 12:17

Henny van Berlo

Bedankt voor de snelle reactie, ik had bij 'factsheet' een ander plaatje (zoals factsheet Behandeling 2017) in gedachten.
Zoals het proces voor de cliënt beschreven is, staat het er logische en duidelijk. In theorie ziet het er mooi uit en klopt het.
Als ik echter naar de praktijk kijk, zijn de wachttijden tot intake en tussen intake en behandeling vaak (erg) lang. Dit betekent dat de verwijzer (huisarts, jeugd/kinderarts, gemeentelijke toegang) nog geruime tijd eerste aanspreekpunt is voor de cliënt. Als een gezinscoach betrokken is, is dat vaak degene die de overbrugging vormgeeft. Huisartsen, kinder- en jeugdartsen hebben/bieden hiertoe minder mogelijkheden. Voor de cliënt is dit vaak een erg lastig te overbruggen periode: ze vragen hulp, er is geconstateerd dat ze hulp nodig hebben én dan moeten ze erg veel geduld hebben totdat er duidelijkheid komt (tot intake of tussen intake en behandeling).
Als ik de totale voorstellen lees, wordt aanbesteden op behandeling voor minder organisaties mogelijk (mede doordat vaktherapie niet meer wordt toegelaten). Dit betekent dat de druk op de (grotere) instellingen alleen maar zal toenemen en daarmee de wachttijd voor de cliënten. Heeft de ontwikkeltafel deze consequentie voor de cliënt voldoende in beeld?


reactie op regie bij behandeling

23-06-2017 10:22

Henny van Berlo

In het voorstel wordt aangegeven dat er een factsheet is voor het vormgeven van de rol van jeugdhulpcoördinator. Deze is niet te vinden op de site. Graag zsm plaatsen zodat we kunnen zien wat dit voorstel inhoud en wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn voor de cliënten, verwijzers en zorgaanbieders. Natuurlijk moeten zaken goed afgestemd worden en is coördinatie nodig. Nu wordt de coördinerende rol vaak prima ingevuld door de jeugdcoach/gezinscoach vanuit de gemeente. Komt er dan weer een gezicht bij voor de klanten?


Lastig inpassen

03-07-2015 05:16

Henny van Berlo

Voor de (kleine) organisaties die een zeer specifiek en/of innovatief aanbod hebben zal het lastig zijn om ingepast te worden in een indeling qua productcodes of anderszins. Zeker als het een aanbod is wat tevens innovatief is (zoals mijn aanbod Video Interventie in de Ouderenzorg voor Mantelzorgers). Op het gebied van prijsbepaling zal, als er sprake zou zijn van vastgestelde prijzen, een zelfde probleem ontstaan. Mogelijk dat mijn reactie van waarde kan zijn in het proces van de OT's. Met vriendelijke groet, Henny van Berlo Videotrainingen