Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'MET ggz'


‘Aanscherping Begeleiding individueel gespecialiseerd’

15-04-2019 11:08

Ron Beek

MET ggz wil hierbij reageren op het concept voorstel ‘aanscherping van Begeleiding individueel gespecialiseerd’.
Wij hebben herhaaldelijk in meerdere overleggen duidelijk aangegeven, conform eisen, dat:
- Begeleiding individueel (BGI) (ambulante zorg) wordt gegeven binnen kantooruren.
- en dat De 24/7 bereikbaarheidsdienst alleen beschikbaar is voor Verblijf cliënten en niet voor ambulante cliënten.
De cliënt die zowel BGI basis als BGI gespecialiseerd nodig heeft, kan er op rekenen dat de aanbieder naast planbare begeleiding, indien noodzakelijk, ook oproepbare begeleiding levert, binnen redelijke tijd (binnen kantoortijden), niet ’s avonds of ’s nachts. De aanscherping dat bij BGI gespecialiseerd regelmatig gebruik wordt gemaakt van planbare én onplanbare zorg strookt niet met de inhoud van de benodigde zorg.
Het verschil tussen basis en gespecialiseerd bij BGI voor de doelgroep met (langdurige) psychische en psychiatrische stoornissen zit in de complexiteit van de zorg en niet in het feit of het planbare of onplanbare zorg is.
In de OT kostprijzen die in 2018 heeft plaatsgevonden, is het verschil tussen planbare en onplanbare zorg, en het uitbreiden van BGI buiten kantoortijden, en de consequenties daarvan, niet ter sprake geweest. Daar is zelfs aangegeven dat er geen sprake is van ORT (wat wil zeggen dat alle zorg tussen 7.00 en 20.00 wordt geleverd).
MET ggz is dan ook niet akkoord met het uitbreiden van BGI gespecialiseerd. MET ggz ziet de aanscherping van het product BGI gespecialiseerd in de inhoud van de zorg (complexiteit), niet in de uitbreiding van de tijden en niet in het regelmatig gebruik maken van onplanbare zorg. Wij zijn van mening dat een aanscherping van een product zoals nu voorgesteld, consequenties heeft voor de kostprijs van het product. Hiermee is nu tijdens de OT kostprijzen 2019 geen rekening gehouden.


BI tarief

17-10-2018 03:28

Katja Derkx

Er ontbreekt een indexatie opslag ivm cao wijzigingen in 2019.


BI opslag " overhead"

17-10-2018 03:28

Katja Derkx

Het is niet duidelijk waar de 35% overhead vandaan komt en welke definitie hiervoor in andere onderzoeken is gebruikt. In dit advies wordt eronder verstaan dat alle kosten die niet in de loonkosten van de medewerker zitten als overheadopslag worden meegenomen, hetgeen meer is dan overhead.


BI arief

17-10-2018 03:26

Katja Derkx

Het steeds verder naar beneden vaststellen van het tarief leidt ertoe dat er niet meer voldoende gekwalificeerd personeel te vinden is dat in de regio blijft werken ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt. De kwaliteit van zorg komt voor de regio in het geding


BI declarabele uren

17-10-2018 03:25

Katja Derkx

Ondanks de bijeenkomst van dinsdag 16-10-2018 toch ook nog de reactie via de virtuele ontwikkeltafel:
De berekening van de werkbare uren staat niet ter discussie. Declarabele uren zijn in het advies hoog. tijdens de sessies van deze week is aangegeven dat dit niet haalbaar is ivm de reistijd (geografische spreiding NL), de korte contactmomenten en de vooral bij specialistische begeleiding uitgebreide verslaglegging. Door meerdere aanbieders is aangegeven dat 70% declarabele uren (van de werkbare uren) al moeilijk haalbaar is. 1.300 uur (zijnde 85%) is niet realistisch


Toewijzing Jeugdhulp GGZ-behandeling.

27-09-2018 04:22

Ron Beek

MET ggz is van mening dat de intake vergoed dient te worden. De intake bij de specialistische GGZ is namelijk een essentieel onderdeel van de behandeling (een goede intake bepaalt het verdere behandelbeleid). Daarbij wordt kind en ouder apart gesproken. Een correcte intake is van essentieel belang voor de financier (in dit geval de gemeente), want het voorkomt langer behandelen dan noodzakelijk. Zorg kent een goed begin en een goed einde. Een gemiddelde intake bij K&J kost ongeveer 700/800 euro. Hier worden duurdere functiemixen ingezet (experts), dus psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten en GZ-psychologen, zodat het proces niet afwijkt van 18+ (Zvw).

Daarnaast wordt aangegeven dat een behandeling na 1,5 tot 2 jaar niet meer effectief is. Dit is niet altijd het geval. Zorg die langer duurt dan 1,5/2 jaar voor chronische cliënten of medicatie controle is effectief.


Voorstel 3

27-09-2018 04:13

Ron Beek

Verwijzer niet op de factuur.
In de IJW 315 vermelden wij de verwijzer. Mocht er iets aangepast moeten worden op deze factuur dan zal dat altijd in de i-standaard moeten worden opgenomen (landelijk).


Voorstel 6

27-09-2018 04:06

Ron Beek

We zijn het eens met het wijzigen van de factureringstermijn naar kalendermaand.
Graag willen wij ook de WMO per maand factureren, zodat ALLE financieringsstromen gelijk lopen in de facturatie. Bij de 4-wekelijkse perioden leidt de "overgebleven dag(en) (dit jaar 31/12)" altijd tot extra werk bij de jaarafronding en accountantscontrole.
Aangezien de trajectfinanciering binnen NL is omgezet naar uren zou maandfacturatie voor de WMO zeker mogelijk zijn. De facturatie hoeft in dit geval niet gelijk te lopen met de CAK-aanlevering. Zeker niet nu er waarschijnlijk een abonnementstarief van 17,50 per vier weken wordt ingevoerd per 1-1-2019.


Voorstel 14

27-09-2018 03:58

Ron Beek

MET ggz is van mening dat de intake vergoed dient te worden. De intake bij de specialistische GGZ is namelijk een essentieel onderdeel van de behandeling (een goede intake bepaalt het verdere behandelbeleid). Daarbij wordt kind en ouder apart gesproken. Een correcte intake is van essentieel belang voor de financier (in dit geval de gemeente), want het voorkomt langer behandelen dan noodzakelijk. Zorg kent een goed begin en een goed einde. Een gemiddelde intake bij K&J kost ongeveer 700/800 euro. Hier worden duurdere functiemixen ingezet (experts), dus psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten en GZ-psychologen, zodat het proces niet afwijkt van 18+ (Zvw).


Voorstel 1

27-09-2018 03:43

Ron Beek

Wij onderschrijven dat bij facturatie binnen 1 maand gefactureerd moet worden. Op dit moment is dat nog niet altijd haalbaar - en zijn we voor noodzakelijke systeemaanpassingen afhankelijk van landelijke software leverancier.


Voorstel 1

27-09-2018 03:40

Ron Beek

Bericht 315 en 316 gelden alleen voor de Jeugdwet. Dit moet duidelijk vermeld worden in de tabel bij de kolom "Termijnen", net als bij de 301.


NHC/NIC bij Beschermd Wonen

06-07-2017 02:21

Katja Derkx

Bij de producten Beschermd Wonen (44A63, 44A64, 44A67 en 44A68) is het tarief gelijk gesteld aan 2017. Echter is er geen rekening gehouden met de NHC/NIC (85%) die in 2017 apart werd gefactureerd. Aangezien de cliënten toch gehuisvest dienen te worden verzoeken wij u de NHC/NIC alsnog voor 100% op te nemen in de tarieven voor 2018. Of wordt dit op een andere manier geregeld?


REACTIE op Domein 4/ tbv extra VOT

30-06-2016 03:16

Katja Derkx

Proces:
- Tijd uitermate kort om te reageren
- Misschien aan te bevelen om de zorgaanbieders een bericht te sturen op het moment dat er weer een reactie vereist is op een nieuwe overlegtafel
Tarieven:
- Er wordt vermeld dat het integrale tarieven betreft, naar ons idee zijn het echter tarieven excl NHC/NIC
- BG Individueel: in 2016 hanteert de MGR 2 verschillende tarieven (BG basis en BG gespecialiseerd). Met een bepaalde cliëntmix waren deze tarieven kostendekkend. In 2017 worden er 3 tarieven gehanteerd die bij een gelijke mix een beduidend lager tarief per uur betekenen. Dit is niet reëel.
- Wonen: Voor Beschermd Wonen resteren er nu nog 5 tarieven, te weten voor 3GGZ-C, 5GGZ-C (in en excl dagb) en Beschermd wonen plus. De tarieven voor 1, 2, 4 en 6 GGZ-C zijn niet meer opgenomen. In de vorige overlegtafel stonden deze wel vermeld. Is dit juist? Zo ja, wat gebeurt er met cliënten die voor 2017 wel een geldende beschikking voor deze categorieën hebben?
- Bij Behandeling (DBC) wordt verwezen naar een Product- en prijzenblad 2017. Dit blad kunnen wij nergens terugvinden waardoor het moeilijk is om te reageren op prijzen die niet bekend zijn.


Nuancering

06-04-2016 03:15

pbrils

Indien vanuit de AWBZ vervoer was geïndiceerd kon dat separaat gedeclareerd worden (was een aparte verrichting voor). In de bestaande contracten is deze verrichting/vergoeding niet opgenomen.


Vervoer GGZ

06-04-2016 03:07

pbrils

Binnen de GGZ was in het verleden niets bepaald m.b.t. een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder voor vervoer. MET ggz acht het niet opportuun daar binnen het sociale domein contractueel bepalingen over op te nemen.


Reactie MET ggz op stukken ontwikkeltafels Kwaliteit-Monitoring

29-09-2015 04:59

pbrils

Reactie Stichting MET ggz op ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring

• Programma van eisen, deel 4 Jeugd GGZ
o MET ggz zou graag als hoofdbehandelaar toegevoegd willen zien: kinderarts (specialist kindergeneeskunde). MET ggz zet deze functie in met name voor ADHD-behandeling
o MET ggz mist in de notitie op de website de eisen voor Beschermd Wonen.


Reactie MET ggz op stukken ontwikkeltafels Prijs-prestatie

29-09-2015 04:57

pbrils

Reactie Stichting MET ggz op ontwikkeltafel prijs-prestatie

• Notitie 2 prijs prestatie 11 september
o Met GGZ constateert dat wordt geopperd om de groepsgrootte los te laten, waardoor ruimte zou ontstaan om de groepen flexibeler samen te stellen; dat kan bij de doelgroep van MET ggz maar in beperkte mate.
o Bij toegang en specialistische begeleiding wordt een overheadpercentage benoemd van 28%. Uitgedrukt in een percentage van de loonkosten is dit te laag. Dit staat in eerdere notulen ook gememoreerd.
o Vervoer. Als een indicatie voor vervoer afgegeven wordt moet de aanbieder het vervoer regelen. MET ggz kan daar niet mee akkoord gaan. Groepsvervoer heeft nooit in onze opdracht gezeten. Een indicatie voor vervoer behoort niet aan een aanbieder te worden toegewezen, maar aan de klant in de vorm van een PGB of een vast bedrag waarvoor hij of zij dat zelf kan regelen (normalisatieprincipe).
o Gesteld wordt dat niet met iedere aanbieder in gesprek kan worden gegaan om te komen tot een nieuwe prijs voor Beschermd Wonen. Gezien het bedrijfsmatige belang is het voor MET ggz van belang hierover in discussie te kunnen blijven.
o De geopperde korting op de DBC-tarieven van 10% is onvoldoende onderbouwd en te hoog.
• Productomschrijvingen inkoop 2016
Bij aandachtspunt individuele begeleiding specialistisch wordt gesuggereerd dat hier niet te veel uren gemaakt mogen worden en dat zorg overgeheveld moet worden naar de goedkopere categorieën. Dat gaat uit van de aanname dat cliënten doorgaans meer zorg krijgen dan ze strikt behoeven. Dit kan op voorhand niet worden gesteld. Van belang is een zorgvuldige indicatiestelling / toewijzing.
Bij product dagbesteding lezen we dat in geval een cliënt een hele dag dagbesteding ontvangt de instelling een maaltijd moet verzorgen. MET ggz is daar niet mee akkoord, net als bij vervoer redenerend vanuit het normalisatie-principe. Het behoort niet tot onze taak, heeft het nooit gedaan.
• Sheet tarieven voor 2016
Gezien de fwg-inschaling van onze hulpverleners (MBO) kunnen wij niet kostendekkend werken voor de laagste tarieven (van 50-53 euro).
• Tekst werkgroep 26 augustus
Gesteld wordt dat aanbieders gemeenten vragen niet alleen naar het tarief te kijken, maar vooral naar het volume. Die uitspraak is niet van MET ggz.
Begeleiding light: dit zijn voor MET ggz geen kostendekkende tarieven. Wij kunnen en zullen dit product niet aanbieden.
• Beschermd wonen 27 augustus
De aangegeven korting voor C-paketten is uiteindelijk 5%. Wij gaan er vanuit dat dit niet beschouwd moet worden als een opmaat voor verdere tariefskortingen na 2016.
Bij huisvesting wordt gedefinieerd dat de cliënt een eigen kamer moet hebben de rest kan gedeeld worden. MET ggz kent ook eenpersoons wonen. Wij gaan er vanuit dat deze definiëring niet beschouwd moet worden als een opmaat om te gaan besparen in de huisvestingscomponent.
• Bestuurssamenvatting
De geopperde korting op de DBC-tarieven van 10% is onvoldoende onderbouwd en te hoog. Zie ook hierboven.
• Raamovereenkomst
Artikel 17.4 ademt uit: wie betaalt bepaalt. Dit staat op gespannen voet met de keuzevrijheid van de burger.
Maximumtarief art. 20. Dit suggereert een beetje uit dat de gemeente een instelling elk tarief aan een instelling zou kunnen voorleggen c.q. korting kan opleggen. Wij gaan er graag van uit dat we vanuit een constructieve onderhandelingsrelatie met elkaar afspraken kunnen maken hierover.
• Aanvullende bespreekpunten prijs-prestatie
Op het moment dat wij aan jeugdigen vragen om naar ons toe te komen moeten wij zorgdragen voor vervoer. Wij gaan er van uit dat dit niet van toepassing is voor de specialistische jeugd-GGZ zoals MET ggz die biedt. Dat hebben wij nog nooit gedaan. Als een kind naar het ziekenhuis moet wordt vervoer ook niet geregeld. Ook hier geldt het normalisatieprincipe.