Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Mutsaersstichting'


JIM

03-08-2021 03:37

Jessie Berkers

Waarom is de JIM methodiek niet opgenomen als opname voorkomende behandeling?


Opname vervangende behandeling

03-08-2021 03:37

Jessie Berkers

Kan op vormen van opname vervangende behandeling enkel ingeschreven worden, indien deze nu al geboden worden?


Opname vervangende behandeling

03-08-2021 03:37

Jessie Berkers

Kan opname vervangende behandeling ingezet worden in combinatie met verblijf om eerdere afbouw van verblijf te realiseren?


Behandeling tijdens verblijf

03-08-2021 03:36

Jessie Berkers

Zijn de uren van behandeling tijdens het verblijf declarabel aanvullend op de etmaalprijzen in segment 1 of dient hiervoor gestapeld te worden met segment 4? In aanvulling: indien een aanbieder niet gegund wordt in segment 4, kan deze dan wel aanspraak maken op de aanvullende behandeling in segment 1? Dit aangezien de tarieven wel zichtbaar zijn in bijlage 2 overzicht producten(segment 1).


HSGGZ product

03-08-2021 03:35

Jessie Berkers

Als er ambulante GGZ producten worden benoemd in segment 1, waarom komt het product HSGGZ dan niet voor? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit product ook binnen segment 1 of segment 7 wordt opgenomen.


GGZ behandeling

03-08-2021 03:35

Jessie Berkers

In het producten overzicht segment 1 staan de producten GGZ behandeling specialistisch en GGZ diagnostiek opgenomen, waarom neemt u deze producten op in segment 1? Wat kan er worden ingezet met deze producten? - Hoe verhouden zich de producten GGZ behandeling specialistisch en GGZ diagnostiek zich tot segment 4 ambulant?


Reactie op: Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment ambulant. Begeleiding en behandeling 06-10-2020 (publicatiedatum 14-10-2020)

29-10-2020 09:42

Jessie Berkers

Hoe kom de gemeente tot het onderscheid in behandeling en begeleiding?
Er worden termijnen genoemd van <1,5 jaar en meer dan 1,5 jaar, hoe zijn deze termijnen bepaald?
Er wordt gesproken over systeemspelers. Hoe ziet de regio het voor zich dat grote systeemspelers overeind blijven als men in een veelvoud aan inkoopregio iedere keer weer die status gaat moeten bedingen.


Reactie op: Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment ambulant GGZ 08-10-2020 (publicatiedatum 19-10-2020)

26-10-2020 09:56

Jessie Berkers

• Hoe wordt er in het traject rekening gehouden met de directe tijd, indirecte tijd, de functiemix, de randvoorwaarden en de risico’s in het traject? Gaan deze allen ten laste van de aanbieder? Intensiteit van een traject zit niet enkel in uren of contactmomenten maar ook in de zware functiemix en benodigde expertise bij weinig voorkomend specialistisch. Creëren van randvoorwaarden/indirecte tijd/ketenregie.
• Hoe wordt er voorkomen dat straks alleen de gemakkelijke trajecten worden opgepakt en de meest complexe (niet interessante) trajecten niet?
- Niet wenselijk om het product HSGGZ samen te voegen met het product SGGZ. Er is gebleken in de pilot HSGGZ dat de inzet van medewerkers in een HSGGZ traject zwaarder is (hoger opgeleid), dan in de reguliere SGGZ.
- Systeembanken dragen ook een kernverantwoordelijkheid in opleiden van hoog gekwalificeerd personeel en door ontwikkelen van kwaliteit van zorg. Systemisch werken betekent ook alle leden van het systeem (gezin) bespreken en betrekken in de behandeling. Zeker bij meervoudige complexe systemen en cliënten vraagt dit een extra tijdsinvestering ten opzichte van enkelvoudige problematiek. Hoe wordt hiermee rekening gehouden?


Reactie op verslag Jeugd subsegment ambulant. Begeleiding en behandeling 25-8-2020

09-09-2020 12:58

Jessie Berkers

In het verslag wordt gesproken over het wel/niet vergoeden van tolkkosten. Wij willen aansluiten bij wat de aanbieders zeggen. Tolkkosten zijn duur en in de doelgroep waarmee wij werken komen dit regelmatig voor. Worden deze kosten meegenomen in het regionale kostprijsonderzoek?


Verslag sessie 1 dagbehandeling

25-08-2020 08:46

Bob Heijligers

• Opmerking: Het is niet duidelijk wat dit voor Noord-Limburg betekent. Het is een landelijke trend, er is niet genoeg inzicht in de regionale cijfers
M.b.t. blz. 5 vraag 3.1 deze cijfers zijn wel inzichtelijk, indien je wilt kunnen wij deze aanleveren en ondersteunen hier verdere analyses op te maken.

- blz. 7 punt 5. Hier missen wij de opmerking dat juist gezinnen met een lage sociaal economische situatie gebruik maken van de dagbehandeling en bij een eigen bijdrage extra hard geraakt worden.


Moment van invoering Jeugd

06-03-2019 01:07

Jessie Berkers

Voorkeur invoeren tarieven Jeugd per 1-1-2019. Mogelijkheden voor invoering tarieven per 1-1-2019 zijn het werken met een verzamelfactuur. Nadeel van invoering per 1-4-2019: Het zorgt voor administratieve lasten om te werken met 2 tarieven in één boekjaar. De accountant zal van alle producten Jeugd 2 tarieven en 2 periodes productie moeten controleren. Daarnaast wordt het financiële voordeel (3/12) niet benoemd in het verslag, als de tarieven ingaan per 1-1-2019. Óf het financiële nadeel (3/12) als de tarieven pas ingaan per 1-4-2019.


Actielijn 2 & 4: Volledige multifocus aanpak Mutsaersstichting

24-08-2018 07:17

Bob Heijligers

Veel cliënten met GGZ problematiek kennen tevens vaak financiële en werk inkomen gerelateerde problematiek.
Het is (nagenoeg) onmogelijk te werken aan geestelijke gesteldheid indien basisbehoefte niet zijn zeker gesteld.

Het onderstaande idee is grotendeels gebaseerd op de werkzaamheden van Instituut voor publieke waarde.
Zie tevens onderstaande links:
https://www.brainwash.nl/bijdrage/hoe-doorgeslagen-bureaucratie-tot-willekeur-leidt
http://publiekewaarden.nl/

Het idee is als volgt:

We starten een pilot waarbij een nieuwe entiteit wordt opgericht met deelnemende zorgaanbieders en de MGR als aandeelhouder.
Deze entiteit huurt mensen in van de zorgaanbieders en de gemeentes en eventueel aanvullende instellingen met zorgprofessionals.

Hierin brengen we zorgprofessionals (multifocus, verslaving, gedrag wetenschapers etc etc.) + professionals op gebied van werk / inkomen, schuldsanering, budgetcoaching etc. samen.

Cliënten doen mee op vrijwillige basis. Zodat de informatie van beide partijen kan worden samengebracht. Er wordt altijd gekeken naar eenvoudige, praktische/ strategische oplossingen, goede interventies en zorg waar nodig.
Ze werken te beginnen 1 op 1 locatie samen aan dossiers om een gezamenlijke integrale strategie te bepalen voor het gezin in kwestie.

De entiteit betreft een pilot van 2 jaar en mag vrij over bestaande gemeentelijke richtlijnen heen werken.
Bijvoorbeeld 1 er dreigt een uithuiszetting vanwege huurschuld van € 6.000,-, kinderen dreigen terecht te komen in de opvang, wat 20.000,- kost + bijv. €30.000 van gemiddeld schuldsaneringstraject. Dan kan deze entiteit de schuld overnemen, mits er behandelingen (zorg + budgetcoaches en traject naar stabiel werk/ inkomen) worden gestart en ter voorkoming van de volgende keer.
De entiteit ontvangt wel de € 50.000,- voor de opvang van de kinderen & schuldsaneringstraject en wordt zo dus in staat gesteld per casus te kijken naar goedkopere oplossingen, dat wat via de huidige manier van werken het geval is.

Voorbeeld 2: Bij een gezin waarvan bekend is dat er armoede heerst en huiselijk als gevolg van verslaving van de vader, laat de vader zich eindelijk opnemen in de kliniek. Tijdens en na ontslag in de kliniek volgt er een korte intensieve gezinsbehandeling. Waarbij er gekeken wordt naar de mentale gesteld van de gezinsleden en wordt er direct werk gemaakt van de financiële situatie van het gezin (schulden, werk & inkomen). Dit om potentiele toekomstige problemen van de kinderen te voorkomen en een terugval van de vader te verkleinen.

Verder stelt het team zich als doel dat als er sprake is van armoede en bijstand en er wordt een traject naar werk & gezondheid ingezet. Dit traject op alle momenten leidt tot een financiële verbetering van het gezin (positief belonen).

De entiteit wordt beloond o.b.v. arrangementenmodel over gemiddeldes wat dergelijke trajecten normaal gesproken kosten. De winst vloeit terug naar deelnemende stichtingen en de deelnemende gemeenten. Zo is direct duidelijk wat de potentiele opbrengsten zijn.

Alle gegevens en uitkomsten worden over de pilot periode worden uitvoerig gemonitord en verzamelt en wetenschappelijk gemaakt.

Na de pilot periode volgt er een uitgebreid advies richting het college hoe de totale budgeten van het sociale domein efficiënter, effectiever en naar meer tevredenheid van de burger kunnen worden ingezet.

De professionals houden zich tevens bezig met het overdragen van kennis naar de toegang, andere zorginstellingen en de gemeente.


NHC-component

05-07-2017 03:05

Jessie Berkers

In het tariefvoorstel mis ik de NHC component bij het onderdeel Logeren - Beschermd wonen Plus en Verblijf GGZ A t/m G producten.


GGZ dagbehandeling

05-07-2017 11:32

Jessie Berkers

De GGZ dagbehandeling is niet opgenomen in het tariefvoorstel (verblijf zonder overnachting)


Vervoer

05-07-2017 10:40

Jessie Berkers

De tarieven voor vervoer staan niet opgenomen in het tariefvoorstel


Werkgroep lastenvermindering bijlage 3

28-06-2017 03:54

Jessie Berkers

Ik mis in het stuk de NHC component bij logeren. Daarnaast gaan wij er vanuit dat de NHC in 2018 voor 100% wordt opgenomen in de tarieven. In het huidige stuk staan nog geen NHC tarieven DBC's opgenomen, dus deze check kunnen wij op dit moment nog niet doen.


Werkgroep lastenvermindering 2 bijlage 1

28-06-2017 03:48

Jessie Berkers

Deelbetalingen worden niet meer verricht. Begrijp ik het goed dat betalingen op factuurniveau per cliënt (en niet zoals declaratie waarbij alle cliënten deels worden goedgekeurd en deels worden afgekeurd en een deelbetaling volgt) zijn? Dat als de factuur per cliënt in orde is, dat deze wordt betaald?


Domein 4 Individuele voorzieningen Jeugdhulp

14-06-2016 03:18

Jessie Berkers

Algemene inhoudelijke opmerkingen:
- P10 Groep zwaar: gedragswetenschapper, zoals basis psycholoog en orthopedagoog? Of gedragswetenschappen + te weten GZ psycholoog en Orthopedagoog Generalist?
- P11 Medicatie: Behandeling en voorschrijven van medicatie valt onder Jeugdwet.
- P15: Niet alle behandelaars hoeven WO of zelf WO plus te zijn, op voorwaarde dat een WO plus wel echt betrokken is als regiebehandelaar. Dit geldt zowel voor individueel als voor groep.
- P15-16: Consult of behandeling op de polikliniek/dagbehandeling van een medisch specialisme van en ziekenhuis.

Aanvullende vragen:
- Kunnen de producten begeleiding – behandeling – behandeling groep naast elkaar lopen?
- Kunnen de producten behandeling licht en behandeling zwaar naast elkaar lopen? Als tijdens het traject de zorgvraag wijzigt.
- In hoeverre is er flexibiliteit bij de aanbieder voor het inzetten van zorg? Start zorg melding voldoende voor het inzetten van eventuele extra benodigde zorg?
- De DBC productcodes staan allen benoemd (P13-14), alleen worden we afgerekend op basis van een uurtarief. Dit uurtarief op pagina 13 klopt niet t.o.v. de huidige gemiddelde tarieven (laag). Hoe is dit tarief opgebouwd? We zien te weinig diversificatie? Wat als een HBO’er of een WO’er wordt ingezet, dan spreken we over verschillende kostprijzen (tarieven).
- Hoe is het tarief begeleiding individueel zwaar opgebouwd (begeleiding individueel zwaar is laag € 69,64 (pagina 10))? De verhouding tussen de huidige tarieven en het voorstel is groot.
- Perceel 5: kan wonen gecombineerd worden met ambulante zorg?
- Op pagina 20 missen we de productcodes en tarieven voor de producten Beschermd wonen en Beschermd wonen plus. Graag deze alsnog toevoegen. Ook de beschrijving van beide producten is nog niet toegevoegd.


Perceel 5 Wonen

14-06-2016 03:17

Jessie Berkers

Dit verslag inclusief tariefstelling beschermd wonen plus (buiten zzp) dient nog opgenomen te worden in domein 4 individuele voorzieningen Jeugdhulp onder het perceel Wonen.


crisis jeugdigen

14-06-2016 03:16

Jessie Berkers

In het verslag crisis staat opgenomen:
“In de samenwerkingsafspraken, onderliggend aan de aparte overeenkomsten voor crisishulp, is in de definitie een splitsing gemaakt tussen cliënten die al zorg ontvangen en in crisis raken en cliënten die nog geen zorg ontvangen en in crisis raken”.
O.i. staat echter in die samenwerkingsafspraken:
“Onder de samenwerkingsafspraken vallen: Crisis van een jeugdige die nog geen zorg/ondersteuning ontvangt (of zorg ontvangt bij een instelling zonder mogelijkheden voor crisisopvang)” .