Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'PSW'


Gevraagde expertise: mix van opleidingsniveau van benodigde medewerkers (nr15)

23-11-2020 04:39

John Reijnders

Verhouding mbo+/hbo = 40%/60%.
Een gecertificeerde jobcoach heeft een opleiding op HBO niveau genoten.
In geval van individuele begeleiding richting werk (jobcoaching/coaching), zou volgens ons een groter percentage HBO passender zijn aangezien jobcoaches allemaal HBO-ers zijn.


KPI’s incl. norm (o.m. het MKBA model) (KSF) (nr 12)

23-11-2020 04:01

John Reijnders

Klanttevredenheid ondernemers, deelnemers en coaches. Hierbij staat als norm een 9. Dat is behoorlijk ambitieus en een mooi streven. Misschien niet heel realistisch. Er zullen altijd ook lagere scores zijn, om dan gemiddeld op een 9 te komen, zal er net zo vaak een 10 gescoord moeten worden, dat komt in de praktijk niet vaak voor. In vergelijking UWV werkfit trajecten (meest vergelijkbaar hiermee) daar was tot 1-1-2020 de norm een 6,5, sinds 1-1-2020 is dit verhoogd naar een 7.

De vraag is op basis van welke argumenten de norm van 9 voor klanttevredenheid ondernemers, deelnemers en coaches realistisch tot stand is gekomen en als realistisch wordt geacht ?


KPI’s incl. norm (o.m. het MKBA model) (KSF) (nr 12)

23-11-2020 03:58

John Reijnders

Wanneer is er sprake van terugplaatsing? Is dat ook als het einddoel niet behaald wordt, maar er mogelijk wel stappen zijn gezet en er nog ontwikkelmogelijkheden zijn?


KPI’s incl. norm (o.m. het MKBA model) (KSF) (nr 12)

23-11-2020 03:57

John Reijnders

75% Doorplaatsingen, is dat alleen doorplaatsing naar betaald werk of geldt hierbij ook een volgende stap op de participatieladder / doorplaatsing naar vrijwilligerswerk? In vergelijking met UWV trajecten naar werk (meest vergelijkbaar) was het landelijke resultaat doorstroom naar duurzaam betaald werk in de periode 1-7-2018 t/m 31-12-2019 gemiddeld 54,90% (voor Limburg 59,94%).


Vastgesteld einddoel/resultaat (SMART) (nr 11)

23-11-2020 03:56

John Reijnders

Hoe ziet Financiering op basis van no-cure less pay er concreet uit en is tussentijds terug melden mogelijk als al in een vroeg stadium blijkt, dat het einddoel onmogelijk behaald kan worden? (Zoals dat bij het UWV wordt gehanteerd)


Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers (nr 16)

23-11-2020 03:54

John Reijnders

Bij de groepsgrootte wordt gesproken van 1 begeleider op 8-12 mensen (gemiddeld 10), tevens is de wens (en volgens onze ervaring levert dit ook het meeste resultaat op) om activiteiten binnen het reguliere bedrijfsleven te organiseren. Het doel is uitstroom naar regulier werk / een volgende stap op de participatieladder.
Wij vragen ons af of er voldoende aan ontwikkeling gewerkt kan worden door 1 begeleider, als de groepsgrootte gemiddeld 10 mensen is (bij deze gemêleerde doelgroep).
Daarnaast beperken we het aantal ondernemers waar cliënten terecht kunnen hiermee. Een groot aantal heeft niet voldoende werk / ruimte voor gemiddeld 10 cliënten en 1 begeleider (wij zien dat 8 deelnemers vaak echt het maximum is voor bovenstaande manier van werken).

De vraag is op basis van welke argumenten de groepsgrootte van gemiddeld 10 is bepaald en of daarbij de beschreven aspecten van voldoende ontwikkeling van de cliënt en beschikbaarheid van werkplekken bij ondernemers is meegenomen.


KPI’s incl. norm (o.m. het MKBA model)(KSF) (nr 12)

23-11-2020 03:47

John Reijnders

Klanttevredenheid ondernemers, deelnemers en coaches. Hierbij staat als norm een 9. Dat is behoorlijk ambitieus en een mooi streven. Misschien niet heel realistisch. Er zullen altijd ook lagere scores zijn, om dan gemiddeld op een 9 te komen, zal er net zo vaak een 10 gescoord moeten worden, dat komt in de praktijk niet vaak voor. In vergelijking UWV werkfit trajecten (meest vergelijkbaar hiermee) daar was tot 1-1-2020 de norm een 6,5, sinds 1-1-2020 is dit verhoogd naar een 7. De vraag is op basis van welke argumenten de norm van 9 voor klanttevredenheid ondernemers, deelnemers en coaches realistisch tot stand is gekomen en als realistisch wordt geacht.


KPI’s incl. norm (o.m. het MKBA model)(KSF) (nr 12)

23-11-2020 03:44

John Reijnders

75% Doorplaatsingen, is dat alleen doorplaatsing naar betaald werk of geldt hierbij ook een volgende stap op de participatieladder / doorplaatsing naar vrijwilligerswerk? En binnen welke periode?


BI Declarabele uren

18-10-2018 02:20

John Reijnders

PSW sluit zich aan bij de reactie van MetGGZ dat 1300 declarabele uren niet realistisch is.
Ook wij hebben te maken met korte contactmomenten per cliënt (vanwege beperkte draaglast) en de ruime reisafstanden binnen de gemeenten in Noord-Limburg (m.u.v. Venlo).
Wij pleiten ook voor een nader onderzoek naar de 1.300 uur zoals die nu door HHM zijn opgevoerd als norm op basis waarvan de tariefvoorstellen zijn gebaseerd.


Reactie op wijzigingsvoorstel WMO BGI per 16 juli

28-06-2018 04:01

John Reijnders

Geachte heer, mevrouw,

PSW deelt in grote lijnen de conclusies zoals geformuleerd in het document Evaluatie trajectfinanciering Begeleiding Individueel (BGI). Net als de gemeenten in Noord-Limburg willen wij actief zoeken naar manieren om de vernieuwing beter te realiseren en de kosten BGI terug te brengen. Wij kunnen ons echter niet vinden in de oplossing die via de Nieuwsbrief MGRSDLN week 24 wordt meegedeeld: beëindiging van de trajectfinanciering met ingang van 16 juli 2018 en bespreking / invulling van die oplossing tijdens een virtuele ontwikkeltafel-ronde. Dit om de volgende redenen:
- Gemeenten en zorgaanbieders hebben zich verbonden aan de Transformatie. De transformatie is geen "besluit" dat snel even kan worden gerealiseerd. Goed implementeren van de nieuwe systematiek van trajectfinanciering kost tijd; helaas meer tijd dan we gehoopt hadden. Afblazen van deze systematiek betekent echter dat we "het kind met het badwater wegspoelen".
- De gemeenten in Noord-Limburg leggen momenteel fors toe op de trajectfinanciering. Dat is zeker niet de bedoeling en we moeten een gezamenlijke inspanning leveren om de kosten terug te brengen. Daarbij moeten we vooral goed kijken naar mogelijke oorzaken van de kostenstijging.
- De impact van de voorgestelde oplossing is groot voor PSW. Wijziging op zo'n korte termijn, midden in het jaar, brengt een grote administratieve lastenverhoging met zich mee. Dat is voor niemand voordelig.

Aanvullend merken wij op dat indien er toch terug gegaan wordt naar PxQ bekostiging dat er dan een gesproken dient te worden over de uurtarieven die in het voorstel worden genoemd. Deze zijn voor onze organisatie niet toereikend.

PSW wil graag in gezamenlijkheid onderzoeken hoe we zaken kunnen bijsturen, nu voor 2018 en ook voor 2019 en verder. Wij zijn ervan overtuigd dat toekomstbestendige antwoorden alleen mogelijk zijn als we komen tot andere vormen van bekostiging dan PxQ.
Trajectfinanciering sluit aan bij de visie en gedachten achter de brede transformatie en ook bij de werkwijzen in de regio's Venlo en Midden-Limburg. Deze systematiek biedt een positief perspectief en verdient investering in tijd en middelen!
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Marc van Ooijen, bestuurder PSW


Declarabiliteit Tarieven Toegang en Specialistische ondersteuning

30-09-2015 04:32

John Reijnders

In de Notitie 2e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 wordt in paragraaf 5 de uitgangspunten gehanteerd voor de tarieven. Naast de genoemde uitgangspunten personeelskosten en % overhead is de declarabiliteit een factor die van grote invloed is bij de totstandkoming van het tarief.
Om een standpunt over declarabiliteit in te nemen is het ook van belang de gedefinieerd wordt welke tijd declarabel is en welke tijd niet.