Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Stichting Koraal '


reële kostprijzen

01-08-2021 07:46

Truus Gelissen

Mbt de verlenging stelt u dat uitgangspunt tarieven 2022, de huidige tarieven 2021 zijn. In hoeverre bent u bereid om indien de aanbieder u daarom verzoekt, het gesprek te gaan over reële kostprijzen, conform advies.


Datum indexering tarieven

14-03-2019 09:47

Belinda Linssen

Onze voorkeur gaat uit naar indexering van de tarieven per 1-1-2019 en niet naar een mutatie van de tarieven gedurende het kalenderjaar. Dit ter voorkoming van extra administratieve lasten.


Kostprijsonderzoek

07-07-2017 01:37

Eric Sentjens

In het voorstel wordt aangegeven dat er voor een aantal producten kostprijsonderzoeken worden uitgevoerd. Koraal neemt daar graag aan deel.


Vastgoedcomponent voor alle verblijfsproducten

07-07-2017 01:33

Eric Sentjens

De toeslag voor vastgoed is niet voor alle verblijfsproducten opgenomen in het tarief. We zien deze terug komen bij o.a. 3LVG incl BH incl DB, maar de toeslag ontbreekt in elk geval bij 1LVG incl BH incl DB, 2LVG incl BH incl DB, beide varianten van 3VG en de vier beschermd wonen producten.


Integrale tarieven incl vastgoed en NHC

07-07-2017 01:32

Eric Sentjens

De gemeenten in Noord-Limburg kiezen voor integrale tarieven: vergoeding voor zorg en investeringen zijn opgenomen in één tarief. Het voorgestelde tarief voor vastgoed bedraagt € 33,=. Dit is te laag. We vermoeden dat dit gebaseerd is op het in de WLZ gangbare tarief tijdens de overgangsperiode, toen aanbieders nog een deel van de vastgoedkosten vergoed kregen vanuit de kapitaallastenregeling. De kapitaallastenregeling is inmiddels volledig afgebouwd, de overgangsregeling is beëindigd en daarmee is het voorgestelde tarief van € 33 te laag. Een bedrag van € 46,94 (incl NIC) past beter bij de in vorige jaren met de gemeenten overeengekomen tarieven en voldoet wat Koraal betreft.


Hoogte tarieven

07-07-2017 01:28

Eric Sentjens

De tarieven voor 2018 zijn gelijk gesteld aan die van 2017. De tarieven zijn NIET geïndexeerd. Met de in de cao overeengekomen loonstijgingen en andere kostentoenames, vindt Koraal het voorstel in dit opzicht niet passend


Werkgroep social return

28-06-2017 04:31

Anne-Marie Hannen

Op welke wijze kan men als aanbieder op voorhand afstemmen over de wijze waarop men invulling wil geven aan Social Return, zoals voor trajecten met betrekking tot arbeidsparticipatie. Via welke ingang kunnen we dat in Noord-Limburg bereiken?
Op welke wijze kan men als aanbieder SR-activiteiten die niet alleen op Noord-Limburg, maar ook op andere gemeenten in Zuid-Nederland betrekking hebben, verantwoorden?Werkgroep behandeling

28-06-2017 12:05

Anne-Marie Hannen

Bij complementaire zorg staat beschreven dat deze onder de zorgverzekeringswet valt en niet onder de jeugdwet. Is getoetst of deze zorg daadwerkelijk onder de zorgverzekeringswet valt?
Verderop in de notitie bij hoofdpunten uit de contourennotitie wordt vermeld dat enkele vormen van vaktherapie tot de maatwerking voorziening jeugd behoren. Welke vormen van vaktherapie betreft dit?


Werkgroep tariefopbouw

28-06-2017 12:05

Anne-Marie Hannen

Bij onderwerp 2 punt c wordt vermeld hoe te declareren in geval van afwezigheid. Waarom geldt deze niet voor de categorie licht?
Er staat vermeld dat voor jeugdigen die dagonderwijs volgen de afwezigheid gedeclareerd mag worden tot een maximum van de wettelijke vakantieduur. Wordt in dit kader een weekend gezien als vakantie?


Werkgroep wonen en verblijf

28-06-2017 12:02

Anne-Marie Hannen

In bijlage 1 wordt de onderverdeling licht-midden-zwaar nader uitgewerkt. Bij punt 15 worden de producten vermeld die onder elke categorie vallen. Hier staat bij elke categorie ook vermeld, 'vervoer'. Welke vervoer valt hieronder?


Werkgroep lastenvermindering 2

28-06-2017 12:00

Anne-Marie Hannen

Bij voorstel 3.a staat vermeld dat er een wooncomponent wordt toegevoegd bij de jeugdproducten LVG3-LVG5,
Betreft dit alleen de NHC component? En op welke wijze wordt de NIC vergoed?
Deze component is gebaseerd op de realisatie van 2016. Dit betekent dat er geen rekening is gehouden met de ingroei van NHC van 70% in 2016 naar 100% in 2018. Op welke wijze worden aanbieders hiervoor gecompenseerd?
Waarom wordt er geen wooncomponent toegevoegd bij LVG1-LVG2?


Werkgroep lastenvermindering 1

28-06-2017 11:58

Anne-Marie Hannen

In bijlage 2 wijzigen PvE staat bij C8 dat aanbieder geen kosten declareert o.a. voor geneesmiddelen die niet met de psychische klachten te maken hebben, aangezien de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor deze kosten. In de voormalige AWBZ kwamen de kosten voor geneesmiddelen, huisarts etc ten laste van de aanbieder, dit in tegenstelling tot provinciaal gefinancierde aanbieders. Is landelijk vastgesteld dat deze kosten ten laste dienen te komen van de zorgverzekeraar?


Werkgroep HTHP

28-06-2017 11:56

Anne-Marie Hannen

In bijlage 1 worden documenten genoemd die aangeleverd dienen te worden bij betreffende eisen. Dienen deze documenten standaard aangeleverd te worden of dienen deze documenten op verzoek van de gemeente aangeleverd te worden indien hier specifiek behoefte aan is.

In bijlage 1 staat in de tabel onder penalty ‘2e termijn’ vermeld bij ‘niet correct of niet tijdig uitvoeren van verbeterplan’, betreft dit ook een termijn van 3 maanden?

Bij de Eisen C4/C6 wordt vermeld dat eis geldt voor alle vormen van behandeling. Tevens wordt hierbij verwezen naar het kwaliteitsstatuut. Betekent dit dat het gehele kwaliteitsstatuut geldt voor alle vormen van behandeling, of geldt dit voor specifieke onderdelen van het kwaliteitsstatuut? Hoe wordt dit toegepast voor aanbieders die wel behandeling bieden maar geen behandeling in de vorm van GGZ, en waarvoor het kwaliteitsstatuut GGZ dus niet van toepassing is?

De diverse Ontwikkeltafelstukken bevatten voorstellen om te komen tot kwaliteitssystemen en kritische prestatie-indicatoren. Die voorstellen zijn in het algemeen een dubbeling met wat aanbieders momenteel aan systemen en indicatoren hanteert op basis van algemene en wettelijke kwaliteitseisen met hooguit op een enkel onderdeel een verschil. Dit impliceert een toename van complexiteit in de systemen binnen de instelling: de instelling moet meerdere systemen gaan hanteren (meer werk) en bovendien systemen die op details verschillen. Voor instellingen die in meer dan één gemeente zorg verlenen, is dit niet te doen.

Onze voorkeur is om aan te sluiten bij de bestaande kwaliteitssystemen en kritische prestatie-indicatoren.
Social Return

12-04-2017 05:35

Anne-Marie Hannen

Om te komen tot een eenduidige definitie en norm worden enkele zaken opgesomd die worden meegenomen . Graag zouden we hier de volgende zaken aan toevoegen:

5) de input van grote, bovenregionale organisaties
6) de input van een organisatie die de SR-doelgroep als client heeft


Koraalgroep

29-03-2017 09:54

Anne-Marie Hannen

De opmerkingen die wij nog hadden zijn deels al genoemd, het verlagen van de leeftijd naar bijvoorbeeld 16+.

Daarnaast dat uitbreiding naar LVB mogelijk is waarbij er wel gekeken moet worden naar de ondersteuningsbehoefte. En de vraag of er nog een nadere uitsplitsing in zorgzwaarte wordt uitgewerkt?


Verslag en notitie social return

28-06-2016 10:05

Anne-Marie Hannen


In de uitvraag missen we de mogelijkheid om de inzet van WAO/WIA/WGA te vermelden. Is dit juist?


Met betrekking tot PvE

28-06-2016 10:04

Anne-Marie Hannen

Met betrekking tot de eis C16 wordt naar een document verwezen Programma van eisen drie milieusvoorzieningen dat betrekking heeft op een landelijke functie. Is deze verwijzing juist?Reactie m.b.t. verslag en notitie resultaatmeting in de keten

28-06-2016 10:03

Anne-Marie Hannen

Verslag/notitie resultaatmeting in de keten

Ten aanzien van de regisseur is het van belang om duidelijk de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de regisseur te beschrijven en hoe dit gefaciliteerd wordt. Tevens dient de verhouding met de regieverantwoordelijke binnen de gemeente helder te zijn.Domein 4

14-06-2016 11:39

Anne-Marie Hannen

bij de percelen 5 en 6 worden de verblijfsproducten ingedeeld in wonen en verblijf met behandeling. Aangezien een aantal tarieven niet vermeld wordt is niet helder of de beschrijving en leveringsvoorwaarden in lijn zijn met de tarieven die voor deze producten worden voorgesteld.

Tevens wordt bij verblijf met behandeling zwaar gesproken over nacht- in plaats van slaapdiensten. Dit zal in de meeste gevallen van toepassing zijn en heeft ook de voorkeur maar indien de problematiek het toe laat kan een slaapdienst ook toereikend zijn. De zwaarte van de behandeling komt in dit geval tot uitdrukking in de te leveren behandeling gedurende de dag,


Verslag 25 mei

14-06-2016 11:18

Anne-Marie HannenEr wordt geschreven dat groepsbehandeling met name behelst het leren van elkaar door de cliënten. Wij zijn van mening dat groepsbehandeling meer omhelst. Het gehele activiteitenaanbod is gericht op gedragsverandering. Daarnaast wordt er door de professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling stimuleert. Voorts heeft iedere cliënt zijn eigen behandelplan met daarin individuele behandeldoelen waar door de professionals ook in de groep met de jeugdigen aan gewerkt wordt.

Met betrekking tot het tariefvoorstel dat gedaan wordt op pagina 9 willen wij gezien voorgaande beschrijving aanbieden dat wij best mee willen denken over dit onderwerp.


Domein 4 individuele Jeugdhulp

14-06-2016 11:16

Anne-Marie HannenWij hebben behoefte aan een duidelijke definitie van een aantal termen:
•regiebehandelaar, deze wordt in het document verschillend gebruikt ten opzichte van het model kwaliteitsstatuut GGZ. Hier dient helder omschreven te worden welke professies hier wel/niet toe worden gerekend
•begeleidingscomponent in de behandeling: wat wordt hier specifiek onder verstaan? En in welke verhouding kan/mag dit worden aangeboden?

Voorts staat bij het stukje betreffende crisis in de eerste bullet geschreven dat de "crisisdienst" gebruikt wordt. Dit is verwarrend. Wordt hier de crisisdienst GGZ bedoeld of de SEH Jeugdzorg?

Bij 3.3. behandeling zwaar groep staat dat deze vorm van dagbehandeling alleen mag worden uitgevoerd door WO opgeleide professionals en dat de HBO professional het begeleidingsdeel voor zijn rekening neemt. Kan deze keuze gemotiveerd worden? Ons is niet duidelijk waarom de dagbehandeling groep niet door HBO-professionals geboden kan worden.

Op pag 23 wordt gesproken over het product vervoer. Ons is niet duidelijk welk vervoer hier bedoeld wordtNHC-vergoeding

14-06-2016 10:37

Anne-Marie Hannen

In het document domein 4 worden bij de percelen 4,5 en 6 verschillende vormen van verblijf beschreven. In het document is niet beschreven op welke wijze de kapitaallasten van deze producten worden vergoed. Is er besloten dat dit ook in 2017 via een separate vergoeding plaatsvindt?


NHC vergoeding beschermd wonen

14-06-2016 10:30

Anne-Marie Hannen

In het verslag wordt op pagina 13 gesproken over een all-in tarief inclusief NHC-component. In het document domein 5 worden bij perceel 5 de tarieven exclusief NHC vermeld. Dient dit document nog aangepast te worden of is besloten om de vergoeding van de kapitaallasten ook in 2017 separaat te vergoeden?


Reactie documenten prijs-prestatie

30-09-2015 06:46

Anne-Marie Hannen

Vraag inzake document Domein 4 Maatwerkdiensten Jeugd

Bij de indelingstabel offerte aanvraag 4 wordt onderscheid gemaakt tussen extramurale behandeling VG en intramurale behandeling LVG. Op diezelfde pagina wordt bij punt 6 vermeld: Dagbesteding jeugdigen worden geen offertes gevraagd binnen domein 4 Jeugdhulp, maar binnen domein 3 dagbesteding.
Bij hoofdstuk 4 van bovengenoemd document onder: Doel nummer 4 staat extramurale behandeling, dit betreft ook de prestatie behandeling groep.
Dient het product H891 Dagbehandeling JLVG op basis van deze indeling opgenomen te worden in de offerte van domein 4?

Bij de beschrijving van perceel 6: extramurale behandeling wordt gesproken over behandeling van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke en of specifiek paramedische aard gericht op beperking van een verstandelijke handicap. Betreft dit naast de producten H328, H329 en H330, ook de producten H325, H331 en H334?In het document aanvullend bespreekpunt voor de virtuele ontwikkeltafels: raamovereenkomst, staat op pagina twee bij factureringstermijn: De ontwikkeltafel heeft besproken dat facturen vierwekelijks dienen te worden ingediend en een periode van vier weken dienen te beslaan.
Voor aanlevering WMO geldt dat deze periode dan gelijk loopt met de CAK-aanlevering, echter voor Jeugd betekent dit een afwijking van de huidige facturatiesystematiek. Is het mogelijk om de termijn van Jeugd op maandbasis te continueren conform voormalige AWBZ-procedure?


Document aanvullende bespreekpunten voor de virtuele ontwikkeltafel prijs-prestatie.
In de tabel wordt het onderscheid gemaakt in vervoer, basis, vervoer met begeleiding en vervoer rolstoel.
In de AWBZ werd het vervoer van jeugdigen die vervoerd werden naar de dagbehandeling gedeclareerd op de code H896 (vervoer dagbesteding/dagbehandeling kind extramuraal), deze had hetzelfde tarief als vervoer rolstoel. Wordt dit product nog toegevoegd?


In het document begeleidende tekst bij resultaat werkgroep begeleiding en dagbesteding wordt op pagina 2 aangegeven dat een uurtarief wordt gehanteerd bij de dagbesteding. Dit heeft niet onze voorkeur aangezien dit leidt tot een verschil in registratie met andere regio’s.reactie Koraal Groep

03-07-2015 05:34

Anne-Marie Hannen

In het verslag wordt gesproken over een aantal onderwerpen die een relatie met bovenregionale contracten hebben.
Waarop heeft dit betrekking? De bovenregionale inkoop van bepaalde Jeugdhulp producten (LVG4 en LVG5) heeft namelijk ondanks een inkoophandreiking vanuit de VNG niet geleid tot bovenregionale afspraken in Limburg. Betekent dit dat er voor 2016 opnieuw onderzocht wordt of het mogelijk is om de inkoop van deze specialistische zorg op een grotere schaal te organiseren?

In het verslag wordt gesproken dat er aanbieders zijn die het Nza tarief 2014 hebben opgegeven waarmee in de aanbesteding het voordeel voor kleine aanbieders verloren gaat.
Wordt hiermee bedoeld dat aanbieders niet het met het zorgkantoor afgesproken tarief, zoals gevraagd, hebben opgegeven, maar het maximale Nza-tarief?
Daarnaast is ons niet helder op welke wijze dat hierdoor het voordeel voor kleine aanbieders verloren gaat.
Graag een toelichting.

Er wordt vastgesteld dat de vier werkgroepen een heel groot delen van de domeinen 3, 4 en 5 dekken. Ons inzien is het aandeel van domein 4 in de werkgroepen echter zeer beperkt. Alleen in de begeleiding groep zit een onderdeel van Domein 4 en in de werkgroep DBC’s
Daarnaast is het de vraag of het zinvol is om de werkgroepen voor WMO en Jeugd samen te voegen. Inhoudelijk is er sprake van zeer diverse vormen van zorg.

Er wordt gesteld dat het uitgangspunt integrale tarieven moet zijn. Maar betekent dit dat deze tarieven worden aangepast voor het ingroeien van de NHC?
Deze tarieven dienen per sector opgesteld te worden aangezien er in de basis een verschil is tussen voormalig provinciaal gefinancierde aanbieders en AWBZ-gefinancierde aanbieders. Immers binnen de provinciaal gefinancierde instellingen heeft er een afkoop van de vastgoedproblematiek van de grote aanbieders plaats gevonden door de provincie Limburg. Dit in tegenstelling tot de voormalig door het zorgkantoor bekostigde instellingen, hier heeft namelijk geen afkoop van de vastgoedproblematiek plaatsgevonden. Dit leidt tot een verschillende startpositie waarbij er geen sprake kan zijn van integrale tarieven over alle sectoren heen.
En hoe gaat men in dit kader om met de verschillen die er zijn in verstrekkingen tussen de voormalig AWBZ-gefinancierde en Provinciaal gefinancierde Jeugdhulpproducten, zoals medicijnen, huisarts etc.


Reactie Koraal Groep

03-07-2015 05:07

Anne-Marie Hannen

Er zijn op dit moment al meerdere meetinstrumenten en landelijk is er ook al vaak gekeken naar indicatorensets. Wordt vanuit de ontwikkeltafel ook gekeken op welke wijze bestaande sets van indicatoren kunnen worden gehanteerd?
Daarnaast hebben we te maken met toetsingskader IGZ, kwaliteitskader VGN en jeugdzorg heeft indicatoren. Ook dit zou meegenomen kunnen worden in het meten en monitoren.
Op welke wijze worden de huidige kwaliteitskeurmerken ingepast in de resultaten van deze ontwikkeltafel?

Wij achten het niet zinvol om meerdere branches met elkaar te vergelijken. Het is dus belangrijk om ook bij het meten onderscheid te maken in sectoren.

Ten aanzien van de tekst: Op pagina 3 wordt de link gelegd tussen professionele kwaliteit en BIG-registratie, dit geldt niet voor alle beroepsgroepen.