Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg'


Lerger des Heils Limburg Brabant

27-03-2017 12:37

Carl Everaert

Vraag tav Beschermd wonen Nieuw;
in de tekst wordt gesproken over dagbesteding. Zit deze dagbesteding in het nieuwe tarief verwerkt ? En welke activiteiten worden onder dagbesteding mee genomen. In het verleden werden het doen van taken in en rondom de woonvoorziening niet gezien als dagbesteding (AWBZ), terwijl dit door een aantal bewoners wel degelijk als dagbesteding wordt ervaren en bijdraagt aan leerdoelen.
vraag tav beschermd wonen nieuw en product begeleiding individueel:
Er lijkt een groot gat te zitten tussen Beschermd Wonen Nieuw en het product begeleiding individueel gespecialiseerd. Waarom wordt er voor gekozen dat de aanbieders alleen maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur de zorg leveren?

wat betreft de 11/5 en 24/2 bereikbaarheidsdienst maken wij graag de volgende kanttekening:
Binnen Housing First Noord Limburg bieden wij al sinds 5 jaar zorg die erg lijkt op het product begeleiding individueel gespecialiseerd zoals beschreven in de contourennota,, inclusief 24 uurs bereikbaarheid. De ervaring leert dat veel van de vragen die binnen komen buiten kantooruren niet te definiëren zijn als vragen van personen met verward gedrag. Het betreft veelal ongeplande zorg van bewoners die juist het contact met een voor hen bekende hulpverlener nodig hebben. Bij de meldingen die we binnen hebben gekregen rondom cliënten met verward gedrag was juist de betrokkenheid van een medewerker die goed op de hoogte is van de cliënt essentieel. Op deze momenten leggen wij contact met de crisisdienst van VVGi al dan niet met tussenkomst van politie of een huisarts.


Reactie Leger des Heils inzake product Housing First

30-09-2015 03:08

Hanne Sterken

1) Housing First zien wij als een vorm van extramuraal beschermd wonen. In sommige gevallen biedt Housing First zelfs een alternatief voor intramuraal beschermd wonen; in de afgelopen jaren heeft Housing First zich bewezen als een goede alternatieve vorm van ondersteuning die bovendien goedkoper is dan de intramurale variant. Klanten binnen Housing First hebben ook doorsnee genomen een zelfde indicatie als klanten binnen de intramurale beschermd wonen variant. (let wel: voor een aantal Housing First cliënten is de keuze gemaakt in het verleden om geen ZZP-c indicatie aan te vragen maar een lichtere indicatie omdat dit voldoende was om Housing First te kunnen aanbieden. Hierbij willen we benadrukken dat de problematiek een zelfde is als de mensen binnen beschermd wonen). Borging binnen beschermd wonen van dit product ligt daarom volgens ons voor de hand.

Lastig in deze is dat binnen beschermd wonen wel een verschuiving en ruimte is waar te nemen. Nadrukkelijk wordt hierbij genoemd: Wij laten de focus op "wonen in een accommodatie van een instelling" los en leggen de focus op een maatwerkvoorziening, waarbij planbare en onplanbare zorg 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar is. Wat ons betreft kan Housing First gezien worden als een voorloper hierop en past binnen deze beweging. In tariefstelling zien wij echter geen mogelijkheid om dit "product" te borgen of verder te ontwikkelen om bijvoorbeeld de bezuiniging op te vangen danwel bedden te reduceren.

Komt er een "wonen buiten de accommodatie van een instelling" tarief?

2) Wordt de NHC component voor Beschermd Wonen in 2016 verhoogd van 50 naar 70 procent?

3) En is in de genoemde bezuiniging Beschermd Wonen van 5 procent op beschermd wonen de genoemde indexering al verwerkt?

4) In de definitie ‘Begeleiding specialistisch’ staat expliciet benoemd ondersteunen bij een psychische stoornis. Klanten van Housing First hebben vaak een psychiatrische stoornis en zijn als gevolg daarvan vaak langjarig GGZ C geïndiceerd.

Past dit binnen het product ‘Begeleiding Specialistisch’?

5) Het tarief horende bij “Begeleiding specialistisch” is wat ons betreft akkoord uiteraard als dit gelezen, geregistreerd en verantwoord kan en moet worden als klantgebonden tijd. Klanten van Housing First wonen in de hele regio Noord Limburg en daar past bedrijfsmatig de oude definitie face tot face tijd niet bij. De opzet van Housing First biedt ruimte om Housing First klanten met een beschermd wonen indicatie in de regio op te vangen waar een huis beschikbaar is. De, als gevolg hiervan, grote spreiding van burgers in de regio binnen dit product maakt dat dit gecumuleerd met de intensieve ondersteuning/begeleiding niet past in de "klassieke" declaratie face to face tijd.

Is het mogelijk om uit te gaan van klantgebonden tijd i.p.v. face to face tijd binnen het product ‘Begeleiding Specialistisch’ voor Housing First cliënten?