Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Stichting Rubicon Jeugdzorg'


Bijlage 1: Handleiding berichtenverkeer Jeugd Limburg-Noord

27-09-2018 02:26

Annemarie van Kruijssen

Blz 6: Opmerking Flexibiliteit:

Graag willen we deze flexibiliteit ook toe kunnen passen bij bv. partiele pleegzorg. Nu wordt vaak afgesproken 2 weekenden in de maand gedurende een jaar. . Soms is gewenst ook dit flexibel in te zetten als ouders een 'zware' week hebben. Kunnen we ook hier naar b.v. 52 dagen gedurende de geldigheidsduur van de indicatie?


Bijlage Berichtenverkeer Jeugd

25-09-2018 12:24

Annemarie van Kruijssen

Is het mogelijk om een lijst te krijgen van contactpersonen van back-offices van alle gemeentes?

Bij punt 5: Overige berichten en mutaties:
punt 1: u ontvangt een JW308 en een 301 bericht retour.
Is dit bedoeld als 'veegbesluit?"
Geldt dit dan alleen voor de beschikking met dezelfde code?
Wat doe je dan als er in 1 beschikking meerdere productcodes zitten?


Voorstel 14: Intake

25-09-2018 12:12

Annemarie van Kruijssen

U verwijst naar procedure in Midden. In Midden wordt gesproken over een Aanmeldgesprek, dit is vormvrij. De Intake, waarin met de cliënt de hulpvraag wordt verkend, valt onder een intake, deze wordt wel vergoed.

De Intake valt volgens ons onder de behandeling. Daar komt bij dat we steeds meer geconfronteerd worden met het feit dat meerdere gesprekken nodig zijn om tot een goede vraagverheldering te komen om te kijken wat het juiste behandeltraject kan zijn. Ook vinden Intakes vaker gesplitst plaats tussen b.v beide ouders vanwege problematiek. En is vaak niet alle relevantie informatie vooraf beschikbaar, wordt gemist of niet gedeeld, wat maakt dat Intakes langer duren.


Voorstel 2 Duidelijkheid eisen A3 t/m A6 PvE

25-09-2018 12:07

Annemarie van Kruijssen

A$: Aanbieder werkt systeemgericht en is in staat om ondersteuningsvragen van burgers vanuit een breed perspectief en alle levensgebieden te bekijken:

Breed bekijken en in samenhang zien kan. Echter wij kunnen in de intake fase niet actief bevragen op de verschillende leefdomeinen. De AVG en onze beroepscode staan alleen toe dat we actief informatie vragen op die onderdelen waar onze hulp zich op richt of waar dit consequenties voor heeft.


Voorstel 1: termijnen voor back-office

25-09-2018 12:03

Annemarie van Kruijssen

Binnen 1 maand na afloop van facturatieperiode een factuur verzenden (303) kan. Hierbij is geen garantie dat dit dan alleen van afgelopen periode is (kan ook van eerder) en dat deze compleet is voor afgelopen periode

De termijn van 20 dagen na ontvangst 303 voor versturen van 304 wordt door de onze administratie als te lang ervaren. Dat geeft ons te weinig verwerkingstijd om eventuele afkeur op te lossen.

Graag willen we ook een eenduidige definitie van dagen: of alles werkdagen of alles dagen.


- Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien en actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden

23-08-2018 03:08

Annemarie van Kruijssen

Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
Aanbevelingen vanuit Rubicon:
1. Vraag bij veiligheidsinschattingen en crisis advies van professionals die hier dagelijks mee van doen hebben. Veiligheid kan ook met ambulante inzet gegarandeerd worden. Laat je niet leiden door ‘angst’ van afrekencultuur en dan maar kiezen voor kind uit huis.
2. Denk ook aan grotere inzet van ambulant daar waar je geneigd bent te kiezen voor uithuisplaatsing: kinderen uithuisplaatsen is financieel altijd duurder, traumatischer voor kind/jeugdige. B.v. 1 fte ambulant inzetten bij een gezin, is over de totale looptijd van behandeling vaker goedkoper en effectiever. Intensieve Ambulant jeugdhulp= vaker in de week naar het gezin
3. Maak gebruik van sociale netwerk strategieën om breed netwerk van betrokkenen rond gezin te formeren, die samen verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. (dus verder kijken dat de neus lang is) Kijk wat eerst daar voor oplossingen voor het probleem gegenereerd kunnen worden en wat overblijft voor de professionals. Stel hierbij duidelijke kaders waar de oplossing aan moet voldoen.
4. Ondersteun het gezin met tijdelijke of partiele verblijf of pleegzorg of gezinshuis, liefst in gezinsverband.
5. zorg voor een financieel kader dat deze flexibiliteit ondersteund
6. Back on track inzet; behandeling van het hele gezin, intensief traject.
7. Zwaardere opvoed/oudertraining zoals Nieuwe Autoriteit, training en (intensieve) thuisbegeleiding

Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
Aanbevelingen vanuit Rubicon:
1. Wees pro-actief, vasthoudend en outreachend in het benaderen van deze jongeren. Motivatie is iets wat groeit als een klik ontstaat tussen hulpverlener en jeugdige. Geen voorwaarde vooraf.
2. Ga in je verwachting uit van kleine stapjes en langduriger zorg. Jongeren hebben vaak een paar jaar nodig voor men zover is.
3. Zorg voor continuïteit in de zorg, en de hulpverlener die verbonden is, ook over de leeftijdsgrens van 18 heen.
4. Zorg achter de schermen voor adequate afhandeling van financiën en afdelingen zonder dat de jongeren hier iets van merkt.
5. Maak optimaal gebruik van mogelijkheden van Pleegzorg 21+ . Het eigen pleeggezin kan een jongere beter ondersteunen in het volwassen worden dan welke professional dan ook.
6. Jongeren in een gezinshuis langer begeleiden dan 18 jaar, meer stabiliteit en netwerk gezin(shuis) meegeven


Reeele tarieven

07-07-2017 09:42

Erna Theunissen

Wij hebben kennis genomen van het voorstel “tarieven jeugd”.
Onderstaand een aantal opmerkingen.
• De match tussen hetgeen besproken is in de diverse werkgroepen en het voorstel wordt gemist.
Bijv. bij behandeling met verblijf is inhoudelijk een visie neergelegd die niet doorvertaald is in de tarieven. Bij ambulante jeugdhulp is op basis van het kwaliteitsinstituut GGZ een vertaling gemaakt naar taken en verantwoordelijkheden bij jeugdhulp behandeling individueel voor jeugdzorgaanbieders zonder GGZ. In zijn algemeenheid worden de kwaliteitseisen rondom jeugd- en opvoedhulp scherper maar we zien dit niet terugvertaald in de tarieven.
• Er is aangegeven dat er met individuele zorgaanbieders vooraf een overleg zou komen over de tarieven om te komen tot een reëel beeld over de kostprijsopbouw van de diverse jeugdzorgaanbieders.
Hiervoor is diverse informatie aangeleverd. Ondanks deze toezegging is dit wederom voor het 2de jaar niet gebeurt. Wij kunnen ons dan ook niet herkennen in de tarieven van sommige producten die voorliggen.

Overigens is duidelijk dat de tarieven die bij diverse producten zijn genoemd nog definitief moeten worden vastgesteld echter dit levert veel onduidelijkheden op, zoals:
• Er wordt gesproken over een kostprijsonderzoek naar reële tarieven.
Het zou fijn zijn als het proces voor dit kostprijsonderzoek in kaart is gebracht en de tarieven zijn vastgesteld voordat er daadwerkelijk ingeschreven moet worden.
• Diverse tarieven liggen voor die niet kostendekkend zijn ook is er nog steeds veel onduidelijk over wat wel en niet in de tarieven zit. Hierover is in de werkgroep tarievenopbouw gesproken, echter zijn de bevindingen vanuit deze werkgroep niet doorvertaald naar het voorstel dat voorligt.
• Het is belangrijk om de juiste vergelijkingen te maken bij het kostprijsonderzoek om geen appels met peren te vergelijken. Bijv. betreft het outreachende ambulante zorg of is het ambulante zorg bij de zorgaanbieder of een mix van beiden. Dit maakt beduidend verschil in de opbouw van de kostprijs. Wij willen graag hierin onze verantwoordelijkheid nemen en participeren.


In het voorstel wordt gesproken om de tarieven 2017 zolang te hanteren. Echter niet alle tarieven die in 2017 worden gehanteerd zijn opgenomen in het voorstel (bijv. tarieven K-codes).


Reactie op sociaal domein 4 - tariefaanpassingen

01-07-2016 05:18

Erna Theunissen

Beste,

In reactie op het geplaatste document t.b.v. de inkoop 2017 het volgende:

De uurtarieven die gehanteerd worden bij de diverse vormen van behandeling en begeleiding worden door jullie aangegeven als integrale tarieven waarin de indirect cliënt-/patiëntgebonden tijd verdisconteerd is.
Zoals Rubicon al via mail naar diverse beleidsmedewerkers en als reactie op de vorige virtuele ontwikkeltafel heeft aangegeven is dit voor Rubicon niet hanteerbaar.
Alleen al de wettelijke verplichtingen (zoals CAO e.d.) zijn al hoger dan de door jullie aangegeven (max.)tarieven. De (max.) tarieven die worden aangegeven bij de diverse producten dienen o.i. te worden gezien als uurprijzen per gewerkt cliënt-/patiëntgebonden uur. Dit betekent dat ook de voorbereidingstijd, reistijd, casuïstiek bespreking, etc. in rekening gebracht moet worden. Als gestreefd wordt naar één integraal bedrag, gebaseerd op directe clientcontacttijd (face-to-face, ear-to-ear en key-to-key)zal alle cliënt-/patiëntgebonden tijd hierin meegenomen moeten worden.
Wij zijn wel van mening dat de indirecte tijd (zoals deskundigheidsbevordering, organisatie-overleg, inzet gedragswetenschapper, innovatie, kwaliteitverbetering, etc.) verdisconteerd moet worden in de tarieven.
In de tarieven die gehanteerd zijn in 2015 en 2016 is dit ook het geval.
Overigens hebben we ongeveer 2 maanden geleden hierover al uitgebreid gediscussieerd met de MGR en aanvullend met ambtenaren van de diverse gemeenten in Noord Limburg.
Het enerzijds aansluiten bij oude systematieken en tegelijkertijd vernieuwingen doorvoeren is problematisch en vergt een zorgvuldige afweging om te voorkomen dat de kwaliteit en het aanbod van zorg onder druk komt te staan ten gevolge van administratieve keuzes en nieuwe tariefstellingen.

Daarnaast geven jullie als max. tarief voor de behandelgroep zwaar een tarief per etmaal aan wat beduidend lager ligt (ca 20%)t.o.v. de tarieven die in 2015 en 2016 zijn gehanteerd.
Ook hier geven jullie aan dat dit integrale tarieven zijn waarin de behandeling moet worden verdisconteerd. Als we dit doorrekenen zitten we zelfs op een tarief dat ca. 30% lager is dan de tarieven die we in 2015 en 2016 hebben gehanteerd. Aangezien we reeds in 2014 bezuinigingen hebben doorgevoerd om scherpe tarieven aan te bieden om gezamenlijk met gemeenten het hoofd te bieden aan de bezuinigingsdoelstelling zijn de tarieven die nu als max. tarieven zijn opgenomen onacceptabel. In de werkgroepen heeft Rubicon al aangegeven dat als onze ambulante inzet t.b.v. begeleiding van het systeem/ouders niet meer via een aparte beschikking gefactureerd kan worden, maar integraal in de prijs voor Verblijf opgenomen moet worden, deze naar boven dient te worden aangepast. Gezien de problematiek van kinderen/jeugdigen die in de behandelgroepen verblijven, wordt 1,2 Fte per plaatsing/bed ingezet.

Hoewel we de behoefte aan maximering van tarieven en standaardisatie in deze goed kunnen begrijpen en dit eveneens toejuichen vinden we het heel jammer dat op de vorige signalen en de diverse gesprekken die hebben plaatsgevonden geen verdere verdieping heeft plaatsgevonden. We verzoeken jullie dan ook dringend op korte termijn in overleg te gaan om op reële basis de (max.) tarieven vast te stellen.

Met vriendelijke groet,


Vraag over gestelde tarieven bij perceel 2 en 3 (2.1 tm 2.3 en 3.1 tm 3.3)

13-06-2016 10:04

Erna Theunissen

Bij de tarieven per uur wordt uitgegaan van een andere tariefopbouw dan in 2015 en 2016.
Hier hebben we veel discussie over gehad met de gemeenten en uiteindelijk een oplossing voor gevonden in 2016.
De tariefstelling die nu gebruikt wordt is weer terug naar de insteek die onze instelling heeft aangehouden in 2015 en 2016 (in eerste instantie) en heeft moeten corrigeren naar een integraal tarief. Verder wordt een opgave gevraagd voor tarieven bij groepsbehandeling licht, midden en zwaar. Het is niet duidelijk wat hier wordt bedoeld. Zeker gezien het bovenstaande? Erna Theunissen, Rubicon jeugdzorg


Eerste bedenkingen bij het stuk

01-07-2015 03:17

Annemarie van Kruijssen

Binnen Rubicon is de startnotitie wat breder uitgezet om te zien wat hulpverleners relevant vinden in het beoordelen van hun werk.
Hieronder kortweg een aantal reacties:

Het idee om per doelgroep te kijken spreekt wel aan. Rubicon ken een aantal specifieke behandelmethodes, w.o. Clas, gericht op seksueel misbruik, die systeem en contextgericht behandelen.
Het team Clas heeft het voornemen om, rekening houdend met de vijf uitgangspunten voor kwaliteit en meting, een set indicatoren door te ontwikkelen die aansluiten bij de doelgroep, bij de specifieke problematiek en bij het systeemgericht werken. Hulpverlening na seksueel misbruik in gezin/familie/vertrouwensrelaties (1) vraagt een specifieke behandelmethode, die de context als focus heeft. Indicatoren dienen dus ook het proces in de context zichtbaar en voor zover mogelijk meetbaar te maken.
Feedbackprocessen die binnen de hulpverlening plaatsvinden zijn relevant voor het transitiebeleid van de gemeente, kunnen afgestemd worden op dat beleid en dat beleid ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en bij de aanpak van maatschappelijke onrust als gevolg van incidenten gerelateerd aan seksueel misbruik.
voetnoot
1. Bijvoorbeeld vertrouwensrelaties binnen school, sportvereniging, buurtvereniging, scouting, kerk, moskee, etc.

Vanuit de gedragswetenschappers Verblijf kwam o.a deze reactie:

*denk dat het wel helpend kan zijn om kwadrant mee te nemen (schema over kwetsbaarheid, beleving en kwaliteit van ondersteuning en zorg) en dat dit van toegevoegde waarde kan gaan zijn. Gezien de zwaarte en complexiteit van onze doelgroep, alsook onze expertise en specialisme die we juist kunnen inzetten bij deze doelgroep.
* ik zou niet gaan voor een centrale klachtenregeling. Ivm enorme kwetsbaarheid van onze medewerkers. Vanuit ervaring behandelgroep oudere jeugd en crisisopvang heb ik het als enorm helpend ervaren dat je als Clusterleider en GWer betrokken gaat worden in de klachtenregeling en hier snel en effectief mee aan de slag kunt. Korte lijntjes en inhoudelijk op hoogte zijn, is van toegevoegde waarde, zodat je in gesprek met ouders veel kunt verhelderen. Ik ben wel voor het inzichtelijk maken (aan gemeenten )vanuit de organisatie van je klachten en het proces wat hierop gevolgd heeft.
* Het punt cijfers spreken niet voor zich, er moet over gesproken worden, ben ik erg voorstander van. Transparantie, en met hetzelfde doel voorop, namelijk belang van de client. Goed dat er gesproken wordt over motiveren ipv verantwoorden. Mooi uitgangspunt

Algemeen reactie:
Momenteel kent jeugdzorg een drietal prestatie-indicatoren:
doelrealisatie, exitvragenlijst (clienttevredenheid) en vroegtijdige beëindiging.

Het mooie van de doelrealisatie, zoals die binnen Rubicon wordt gehanteerd, is dat bij evaluatie van de doelen vanuit verschillende perspectieven wordt gescoord en het gesprek met elkaar wordt aangegaan. Niet alleen de jongere zeg iets, maar ook ouders, evt. pleegouders, gezinsvoogd/gezinscoach. Dit geeft een breder beeld hoe naar resultaten gekeken wordt. Omdat werken met het gezinssysteem en netwerken onderdeel uitmaakt van de behandeling, is dit wel een hele belangrijke voor ons.

De clienttevredenheid is een meer individuele score, waar we op verschillende punten willen weten hoe de cliënt aankijkt tegen de dienstverlening. De exitvragenlijst doet dit aan einde behandeling bij Rubicon.
Verschillende hulpvormen. zoals Verblijf maken gebruik van NJI ontwikkelde clienttevredenheidsinstrumenten, tijdens de behandeling, die direct feedback geven en waarbij, door in gesprek te gaan met de cliënten, zowel op individueel niveau als op organisatorisch niveau 'geleerd' wordt.

Daarnaast wordt voor IAG en Voortraject Pleegzorg gebruik gemaakt van een op maat ontwikkeld effectmetingsinstrument. Hierin komen we iets te weten over hoe de cliënt tijdens de behandeling groeit in de resultaten die we willen meten en weten. We hebben hier een 0-meting, tussentijdse meting, die leidt tot zicht of we op de goede weg zijn en eindmeting.