Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Tzorg'


Indexering HBH

13-03-2019 04:09

Bart Hoefnagel

Goedemiddag,

Hartelijk dank voor het publiceren van het voorstel voor de ontwikkeltafel Indexering tarieven. We begrijpen dat de wens vanuit de Noord-Limburgse gemeenten er is om een uniforme indexeringswijze te hanteren voor de ondersteuningsproducten binnen het sociale domein. Echter is het mede door de invoering van de HV-loonschalen binnen de Ondersteuning bij huishoudelijk werk en de jaarlijkse doorstroom van medewerkers naar de opvolgende HV loonschaal niet realistisch en afdoende om eenzelfde indexeringswijze te hanteren als voor de overige producten binnen het sociaal domein, zoals jullie ook zelf al communiceren in jullie voorstel. Ook niet vanaf 1 januari 2021. Met betrekking tot de indexering binnen de Ondersteuning bij huishoudelijk werk is het volgende aangegeven;

Ondersteuning bij huishoudelijk werk (HbH)
In het HbH-tarief voor 2019 is rekening gehouden met de kostprijsontwikkelingen gedurende dit jaar. Er wordt gewerkt met een gewogen tarief waarin ook de verwachte prijsontwikkelingen voor 2020 al zijn meegenomen. Gezien de wijze van berekenen van het huidige reële tarief HbH lijkt het voor de hand te liggen de indexering vanaf 1 januari 2021 mee te laten lopen met de voorgestelde systematiek. Of dat echt kan, of dat een ingangsdatum per 1 januari 2020 beter past, wordt in de ontwikkeltafel HbH verder besproken. Naast de reguliere indexering speelt bij HbH ook een aantal jaren de doorwerking van de verhoging van de functiegroep voor de hulpen, dit wordt in dezelfde ontwikkeltafel verder uitgewerkt.

Hieronder zou ik graag nog de volgende punten uit jullie voorstel aangaande de indexering voor de HBH willen belichten.

Het klopt dat we voor het tarief 2019 rekening hebben gehouden met de kostprijsontwikkelingen gedurende het jaar 2019, hetgeen wij waarderen. Alleen begrijpen we nog niet op welke wijze er wordt gewerkt met een gewogen tarief waarin ook de verwachte prijsontwikkeling voor 2020 al zijn meegenomen? Klopt het dat deze exercitie nog moet plaatsvinden binnen de ontwikkeltafel HBH of hebben wij wellicht iets gemist?

Daarnaast zijn we benieuwd op welke wijze we de aankomende jaren, ook na 2020 en 2021, in de tariefstelling HBH rekening houden met de jaarlijkse doorstroom van medewerkers naar de opvolgende HV loonschaal, zoals we ook hebben gedaan voor het jaar 2019? In onze ogen is het hanteren van het OVA indexpercentage vanaf 2021 niet afdoende om zowel de CAO VVT stijgingen als de jaarlijkse doorstroom van onze medewerkers naar de opvolgende HV loonschaal op te vangen. Klopt het dat dit ook een onderwerp is wat verder uitgewerkt wordt tijdens de ontwikkeltafel HBH?

Afronding
Tot slot wordt het volgende gesteld m.b.t. afronding binnen de HBH; Het tarief HbH wordt niet afgerond als dit tot een te groot voor-/nadeel leidt voor één van beide partijen. Dit ter beoordeling van de gemeenten. Kunnen jullie aangeven wanneer het een te groot voor-/nadeel voor een van beide partijen is? Onze voorkeur gaat uit naar het afronden van een minutentarief en aan het einde van het jaar de afrondingsverschillen na te factureren, zoals we het nu ook doen. We zijn namelijk van mening dat we een werkwijze dienen te creëren rondom een gezamenlijk vastgestelde reële uurprijs in plaats van andersom.

We horen graag op welke wijze we de indexeringsgrondslagen voor de HBH in de aankomende jaren gezamenlijk bepalen zodat aanbieders op een verantwoorde wijze de CAO VVT kunnen blijven volgen en de zorgcontinuïteit kunnen waarborgen.

Met vriendelijke groet
Tzorg

Bart Hoefnagel


Indexering 2020 en verder

19-11-2018 02:10

Bart Hoefnagel

In jullie indexeringsvoorstel voor de situatie na 2019 gaan jullie uit van een indexering achteraf op basis van 75% OVA, 15% materiaal en 10% kapitaal waarbij de indexering voor 2020 plaatsvindt in 2021. Gezien de huidige ontwikkelingen en looptijd van de CAO VVT, de jaarlijkse doorstroom van onze medewerkers naar de opvolgende HV loonschaal wat een stijging op het bruto-uurloon van 5% met zich meebrengt en de AMvB plichtigheid van de Noord Limburgse gemeenten is het voor ons niet mogelijk om akkoord te gaan met dit indexeringsvoorstel. Door deze AMvB plichtigheid zijn we namelijk verplicht om voor de indexeringen de loonontwikkelingen binnen de overeenkomst en de CAO-wijzigingen te volgen. In onze ogen doet jullie huidig indexeringsvoorstel geen recht aan de loonontwikkelingen binnen de overeenkomst en de CAO-wijzigingen. We stellen daarom graag voor om jaarlijks met elkaar in gesprek te gaan om op basis van de ontwikkelingen binnen de CAO VVT te indexeren.


Indexering 2019

19-11-2018 02:09

Bart Hoefnagel

In het conceptvoorstel voor de tarieven van 2019 gaan jullie uit van een indexeringspercentage van 3,98% om aanbieders te compenseren voor de eventuele kostenstijgingen binnen de nieuwe CAO VVT per 1 juli 2019. We waarderen deze handreiking richting aanbieders om zo de aanbieders tegemoet te komen in de eventuele kostenstijgingen binnen de nieuwe CAO VVT. Echter zijn we gezien de AMvB plichtigheid van de gemeenten in Noord Limburg verplicht om voor de indexeringen de loonontwikkelingen binnen de overeenkomst en de CAO-wijzigingen te volgen, zoals ook opgenomen in de AMvB reële prijs. Aangezien we op dit moment niet weten wat de eventuele CAO-wijzigingen en kostenstijgingen zijn binnen de nieuwe CAO VVT per 1 juli 2019 is het voor ons op dit moment niet mogelijk om akkoord te gaan met een indexeringpercentage van 3,98% per 1 juli 2019. We stellen daarom voor om éénmalig twee keer in een jaar te indexering gezien de huidige ontwikkelingen binnen de CAO VVT, te weten 1 januari 2019 en 1 juli 2019. Daardoor spreken we graag een tarief af voor de situatie van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 op basis van de op dit moment bekende gegevens en willen we opnieuw met elkaar om tafel wanneer de gevolgen binnen de CAO VVT bekend zijn.


Werkgeverslasten

19-11-2018 02:08

Bart Hoefnagel

Goedemiddag,

Bedankt voor het publiceren van het conceptvoorstel voor de tarieven 2019. In de berekening van de tarieven voor 2019 zien we nog de werkgeverslasten van 2018 staan. Hieronder vinden jullie de vastgestelde werkgeverslasten voor 2019. Kunnen jullie bevestigen dat deze percentages worden doorgevoerd?

WGA / WIA (+ WKO) 6,97%
WW 3,25%
Sectorfonds 0,47%
ZVW 6,95%


Indexering

27-06-2016 09:31

Bart Hoefnagel

Op pag. 9 van het verslag staat dat art. 14 lid 2 (betreft de indexering van de tarieven) van de raamovereenkomst wordt verwijderd. In de gepubliceerde notitie staat bij de 6e bullit: 'totdat een nieuwe (maximum)prijs wordt afgesproken waardoor de overeenkomst weer opnieuw moet worden aanbesteed, wordt het tarief jaarlijks geïndexeerd. Ik constateer hier een tegenstrijdigheid. De raamovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Wij hechten er daarom zeer aan om de bepaling inzake de indexering in de raamovereenkomst te handhaven.
Graag uw toelichting en reactie.


Bestuurlijk aanbesteden vs. klassiek aanbesteden

27-06-2016 09:25

Bart Hoefnagel

In het verslag van 8 juni op pag. 2 staat dat de domeinen 4, 5 en 6 nog bestuurlijk worden aanbesteed. Verderop in de laatste alinea wordt aangegeven dat alle domeinen opnieuw worden aanbesteed. Venlo kiest voor klassiek aanbesteden dat door de Mgr wordt verzorgd. Betekent dit de gemeente Venlo ALLE domeinen klassiek gaat aanbesteden? Dus ook domein 4, 5 en 6?


Verslag OT 25 mei, domein 5 perceel 6, tarief Huishoudelijk Werk

14-06-2016 02:32

Bart Hoefnagel

Zoals in een vorige vraag is aangegeven, voert u een bezuiniging door die niet noodzakelijk is. Wij hebben aangegeven welke consequenties dat voor onze bedrijfsvoering heeft. Welke consequenties ziet u voor de aanbieders en welke oplossingsrichtingen hebt u voor ogen?


Verslag OT 25 mei, domein 5, perceel 6 tarief Huishoudelijk werk

14-06-2016 01:01

Bart Hoefnagel

Specifiek in het werkgebied van Noord Limburg betekent het voorgestelde tarief een extra bezuinigingsopdracht. In het verslag wordt aangegeven dat naast de Code ook gekeken is naar de tarieven in de rest van het land. Wij verzoeken u nogmaals met klem om bij de definitieve bepaling van het uurtarief nadrukkelijk naar de situatie in Noord Limburg te kijken en het huidige medewerkersbestand van de aanbieders hierin mee te nemen. In de individuele uitvraag hebben wij aangegeven dat het gewogen gemiddelde van de uurlonen van onze medewerkers niet onder te brengen is onder FWG10. Eenzijdig verlagen van de uurlonen is niet toegestaan; dit is duidelijk geworden na pogingen van Verian en TSN daartoe. Concreet betekent dit dat op basis van het huidige tariefvoorstel, wij genoodzaakt zijn afscheid te nemen van ervaren hulpen (ook inwoners van jullie gemeenten) en deze vervangen door medewerkers die onder het jeugdloon vallen. Bestaande relaties client-medewerker worden dan verbroken. Ook kunnen we medewerkers geen vast contract meer bieden. Dit is echter een vooruitzicht dat wat ons betreft absoluut onwenselijk is. We hopen echt dat ons de mogelijkheid wordt geboden om hier met elkaar over door te spreken en gezamenlijk de consequenties te bespreken en waar nodig af te wegen. Uiteraard zijn wij altijd bereid om mee te denken en wellicht andere oplossingsrichtingen aan te dragen.


Verslag OT 25 mei, perceel 6 tarief huishoudelijk werk

14-06-2016 12:03

Bart Hoefnagel

Het verheugt ons dat de gemeenten de uitgangspunten van de Code t.a.v. het tarief willen toepassen. De kostprijsmodellen in de Code zijn echter gebaseerd op standaarden, bedoeld om gezamenlijk het gesprek te voeren over reele tarieven. Zoals reeds aangegeven in de gezamenlijke brief van de aanbieders, blijkt uit onderzoek dat alle betrokken gemeenten de bezuinigingsopdracht op de HbH ruimschoots hebben behaald. Tevens is er maar op zeer beperkte schaal gebruik gemaakt van het HHT-budget dat aan de gemeenten is toegekend en is er dus nog een fors budget over. Kunt u aangeven waarom de gemeenten er toch voor kiezen een extra bezuiniging op de HbH door te voeren?


Aanvullende vraag n.a.v. uw reactie

14-06-2016 11:07

Bart Hoefnagel

Dat de complexiteit in het door mij genoemde voorbeeld anders is, is duidelijk. Maar waarom leidt de complexiteit tot een ander tarief aangezien de inzet voor de begeleiding gelijk is?


Verslag OT 25 mei, domein 5 perceel 6 ondersteuning bij huishoudelijk werk

13-06-2016 12:37

Bart Hoefnagel

Los van de hele discussie die gevoerd is over het tarief, is op pag. 16 vastgelegd dat door 1 van de aanwezigen is opgemerkt dat Tzorg vorig jaar heeft ingeschreven voor een tarief van 19,50 euro. Dit is absoluut onjuist en wij verzoeken u dan ook deze opmerking in het verslag te schrappen.


Verslag OT 25 mei

13-06-2016 12:30

Bart Hoefnagel

Op pag. 15 1e alinea wordt verwezen naar de Code Verantwoorde Maaltijden. Wij vermoeden dat hier bedoeld wordt de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning. Is dat juist?


Verslag OT 25 mei, domein 5 perceel 6 en algemene beschrijving en perceelindeling

13-06-2016 12:27

Bart Hoefnagel

Wij constateren dat de huidige categorie Begeleiding light vervalt. Hierin waren m.n. de voormalige HH2 taken in opgenomen. Deze taken zien wij niet meer terug bij de omschrijving bij begeleiding individueel basis. In onze ogen kunnen deze taken echter ook niet zo maar ondergebracht worden bij ondersteuning huishoudelijk werk. In het verslag wordt de mogelijkheid van een maatwerkoplossing voor de betrokken clienten genoemd. Kunt u nader specificeren hoe een dergelijke maatwerkoplossing tot stand komt en wat deze inhoudt?


Verslag OT 25 mei

13-06-2016 12:17

Bart Hoefnagel

In domein 1 perceel 2 zijn nu de uitvoeringsteams Huishoudelijke hulp (specifiek Venlo) opgenomen. Wij zien hierover niets terug. Wat zijn de plannen voor dit perceel?


Verslag OT 25 mei

13-06-2016 12:14

Bart Hoefnagel

In dit verslag lezen wij bespreekpunten terug over de domeinen 5, 6 en 7. Zijn de domeinen 1 t/m 4 niet besproken?


Verslag OT 25 mei en domein 5 algemene beschrijving en perceelindeling

13-06-2016 12:08

Bart Hoefnagel

Perceel 1 Begeleiding individueel wordt ingedeeld o.b.v. complexiteit en intensiteit. De inzet (intensiteit) is bij gemiddelde en complexe complexiteit gelijk (gem. 1x per week een contactmoment). Het bijbehorende tarief verschilt echter behoorlijk. Kunt u toelichten welke overwegingen tot deze indeling en bijbehorende tarieven geleid hebben?


Verslag OT 25 mei, domein 5

13-06-2016 11:22

Bart Hoefnagel

Op pag. 6 staat dat binnen Begeleiding Individueel onderscheid wordt gemaakt tussen Basis en Gespecialiseerd. Kan een aanbieder ervoor kiezen om slechts voor 1 van deze vormen in te schrijven?


Uw reactie op onze vraag van 29 maart jl.

21-04-2016 05:22

Bart Hoefnagel

U geeft aan dat alle bestaande HbH contractpartners worden betrokken bij de doorontwikkeling van de dienst-verlening. Zij zullen worden utigenodigd om hun kennis en ervaring met de gemeenten te delen. Kunt u aangeven wanneer wij hiervoor een uitnodiging kunnen verwachten?


21-04-2016 05:20

Bart Hoefnagel

[ Dit bericht is verwijderd door de redactie ]


Aanmelden werkgroepen

21-04-2016 05:09

Bart Hoefnagel

Uit het verslag van de ontwikkeltafel Overeenkomsten las ik dat deelnemers aan de virtuele overlegtafel zich nog kunnen aanmelden voor de werkgroepen aanbestedingswijze en innovatie & overeenkomsten. Hiermee wil ik Marie-Louise Freling, relatiemanager bij Tzorg, aanmelden voor deelname aan deze werkgroepen.
Graag ontvangen wij hierover nadere informatie.


Huishoudelijke Hulp

29-03-2016 01:31

Bart Hoefnagel

In het verslag op pag. 11 wordt gemeld dat er een gemeentelijke werkgroep hbh is, die samen met aanbieders kijkt naar de ontwikkeling van hbh.
1. Welke aanbieder(s) is/zijn betrokken bij deze werkgroep?
2. Als grootste aanbieder van hbh in Noord-Limburg met veel landelijke ervaring op het gebied van verschillende vormen van hbh (maatwerk, algemene voorziening, resultaatgerichte werkwijze) bieden wij onze kennis en ervaring aan om mee te denken met de werkgroep. Hoe kunnen wij in contact komen met de werkgroep?
3. Om tot een weloverwogen visie over dit onderwerp te komen, is het o.i. noodzakelijk alle vormen van hbh met voors en tegens tegen elkaar af te wegen. Wij gaan hierover graag op korte termijn met u in gesprek, aangezien de visie in april in het portefeuillehoudersoverleg wordt vastgesteld. Wat zijn hiervoor de mogelijkheden?


Programma van Eisen B6

29-09-2015 07:18

Bart Hoefnagel

Bij eis B6 eist u van de (medewerker) van aanbieder dat deze is geregistreerd, bijvoorbeeld BIG-register. Als aanbieder van Persoonlijke Ondersteuning (HbH en Begeleiding) is deze registratie voor ons niet van toepassing. Hoe kunnen wij in dit geval aan deze eis voldoen (opmerking: wij zullen ook niet inschrijven op dienstverlening waarvoor een dergelijke registratie verplicht is).


Doelgroepgerichte benadering

29-09-2015 07:11

Bart Hoefnagel

In bijlage 3 wordt aangegeven dat de doelgroepgerichte benadering zoveel mogelijk wordt losgelaten. Hoe wordt omgegaan met de doelgroep 'jeudigen' 0-18 jaar? Naar onze mening moet deze doelgroep bediend worden door aanbieders jeugdhulp. Wij horen graag uw visie.


Tarieven HbH en Begeleiding light

29-09-2015 07:07

Bart Hoefnagel

Wij missen in Bijlage 1 en 2 de beschrijving en tarieven van Huishoudelijke Hulp. Deze dienstverlening is wel opgenomen in het Programma van Eisen. Tevens missen wij in bijlage 2 het tarief van Begeleiding light.


Opmerking Tzorg n.a.v. startnotitie prijs en prestatie

25-06-2015 03:59

Bart Hoefnagel

Goedendag, In uw startnotitie prijs en prestatie lezen wij onder meer; 'de gemeente gaat samen met de burger aan de keukentafel het arrangement samenstellen, op basis van producten. De uitdaging ligt allereerst erin te bepalen wat een product is, om vervolgens te bepalen welke aanbieder dat betreffende product adequaat aanbiedt. De samenwerking tussen verschillende aanbieders van verschillende producten moet gebeuren door een regisseur."
In onze ogen moet een arrangement worden samengesteld op basis van de zorgbehoefte van de klant en niet op basis van producten. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in verschillende cliëntgroepen zoals bijvoorbeeld: ouderen, lichamelijk beperkten, verstandelijk beperkten, GGZ en MO (extramuraal/intramuraal). De zorgbehoefte wordt vertaald naar één of meer resultaatgebieden. Te denken valt aan: sociaal en persoonlijk functioneren, ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden, financiën, dagbesteding, ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid, huisvesting. De zwaarte van het arrangement wordt bepaald door de te compenseren ondersteuningsbehoefte van de klant op de verschillende resultaatgebieden en de benodigde deskundigheid. Het arrangement wordt bepaald door een (combinatie van) resultaatgebieden en intensiteiten van de te leveren ondersteuning. Er is een beperkt aantal prijsniveau's waarbinnen de arrangementen invulling krijgen. Dit leidt tot een integrale leveringsopdracht aan de aanbieder met daaraan gekoppeld een persoonsvolgende bekostiging.
In dit kader willen wij u als "best practice" verwijzen naar de gemeente Rotterdam die op deze wijze werkt.
Wij hopen hiermee een kleine bijdrage te leveren vanuit de virtuele overlegtafel en wensen u veel succes bij de verdere uitwerking. Indien u nog vragen heeft, kunt u mij altijd bellen.
Met vriendelijke groet,
Tzorg

Marie-Louise Freling/Relatiemanager
06-20384279
marielouise.freling@tzorg.nl