Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Unik B.V.'


aanvulling

12-03-2019 08:54

Tannie Peters

1-1-2020 moet natuurlijk 1-1-2019 zijn.


11-03-2019 01:46

Tannie Peters

Vanuit UniK wil ik ook graag aangeven dat onze voorkeur sterk uit gaat naar 1-1-2020 en dit niet per 1-4 20-19 om te zetten. Dit om redenen die hier al zijn aangegeven


Inventarisatie suggesties en ideeën UniK voor regionaal transformatieplan Noord Limburg.

23-08-2018 03:02

martijn aldenzee

UniK levert graag haar bijdrage aan het transformatieplan jeugd regio Noord Limburg. Onze suggesties en ideeën hebben betrekking op concrete lokale initiatieven, die aansluiten op de regionale transformatieambitie. Wij zien er naar uit om onze ideeën en suggesties nader met u af te stemmen.

Ideeën en suggesties actielijn 2 en 4
Benut kennis en vaardigheden die UniK met partners ontwikkelt om onveiligheid thuis te voorkomen (preventie) en er voor te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen thuis kunnen wonen. (blz. 27 actieprogramma zorg voor de jeugd). Hierbij denken we met name aan kennis en vaardigheden op het gebied van:
- Integrale vroeghulp in samenwerking met o.a. GGD
- Ondersteuning op het gebied van autisme
- Integrale individuele opvoedingsondersteuning (IOG)
- Trainingshuis Moeder en Kind (innovatie programma in samenwerking met de wijk, Synthese, Wonen Limburg en gemeente Venray)
- Ontwikkelen kleinschalige perspectief biedende gezinshuizen in de wijk met name voor kinderen met complexe problematiek.

UniK stemt haar integrale ondersteuning altijd af op de leefwereld van inwoners. Medewerkers van UniK hebben oog voor alle levensdomeinen, en bieden ondersteuning die toegevoegde waarde heeft voor kwaliteit van leven, aanvullend op eigen kracht en samen kracht. UniK streeft er naar een aantoonbare bijdrage aan kwaliteit van leven en vitale gemeenschappen.

UniK werkt hiertoe lokaal samen met partijen die dicht bij het dagelijks leven van inwoners staan; via hen verbindt UniK haar ondersteuning en toegevoegde waarde aan eigen kracht en samen kracht. Concrete voorbeelden zijn de onderstaande innovatie programma’s:
- Programma ‘moeder en kind’ en ‘op eigen benen’ in Venray in samenwerking met de wijk, Synthese en gemeente Venray Dit programma ondersteunt kwetsbare moeders bij opvoeden van hun (jonge) kinderen en ondersteunt jongeren (16 – 24) bij uitvoering van hun toekomstplan ‘op eigen benen’. (doelen op het gebied van o.a. wonen, gezondheid, werk, vrije tijd en sociale relaties). Het programma gaat uit van talenten en mogelijkheden van deelnemers en mensen die deel uit maken van hun netwerk. Synthese ondersteunt deelnemers en hun netwerk waar nodig bij het vorm geven aan hun alledaags leven. UniK biedt aanvullend op eigen kracht en samen kracht specialistische ondersteuning aan deelnemers, mensen uit hun netwerk. Daarnaast adviseert UniK vrijwilligers, maatjes en beroepskrachten van Synthese bij de uitvoering van hun werk. Dhr. Wim Gort (bestuurder Synthese) ondersteunt dit innovatieprogramma als bijdrage aan realiseren van het actieprogramma voor de jeugd in Noord Limburg.
- Programma ‘Lerend werken’ in Arcen in samenwerking met Gilde opleidingen, Kasteeltuinen, en ondernemers in Arcen. Dit programma ondersteunt kwetsbare jongeren (16 – 27) bij ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van passend werk. (horeca en groen)
- Pilot ‘arbeidsmatige dagbesteding’ in samenwerking met sociale werkvoorziening (INTOS) Optisport en gemeente Gennep. In dit programma ondersteunt UniK inwoners bij het omgaan met hun vragen op het gebied van zorg. Door voorliggende zorgvragen op te pakken kunnen zij doorstromen naar passend werk in nauwe samenwerking met een lokale werkgever.


Naast de bovengenoemde voorbeelden ontwikkelt UniK ook programma’s met partners binnen andere regio’s. Deze kennis draagt bij aan verdere transformatie sociaal domein in de regio Noord Limburg. Denk hierbij aan:
- Integrale ondersteuning kwetsbare inwoners gericht op lerend werken in samenwerking met sociale werkvoorziening IBN (Brabant Noord Oost)
- wijkgerichte integrale samenwerking in Oss en versterken inzet ervaringsdeskundigen (proeftuin Ruwaard)
- kleinschalige opvang van kinderen met complexe problematiek in de wijk (Rosmalen)
- trainingshuis moeder en kind in Oss.

UniK ontwikkelt al doende lerend met partners kennis die bijdraagt aan transformatie van sociaal domein. Hierbij maken we gebruik van actie – leren, instrumenten die integraal werken ondersteunen (‘arrangeren’) en instrumenten die resultaten en effecten voor inwoners, gemeenschap en betrokken partijen en financiers inzichtelijk maken. (effecten arena en effecten calculator) De gebruikte kennis is gebaseerd op de module ‘eerst arrangeren dan indiceren, burgers en professionals in dialoog’ in de gemeente Peel en Maas (WMO werkplaatsen – Hoge School Arnhem Nijmegen, 2015)

Deze ‘transformatie’ aanpak sluit aan op de uitgangspunten punt 3 regionale transformatieopgaven. (blz. 3 transformatieambitie)
Graag gaan we met u in gesprek over het bovenstaande zodat we gezamenlijk vorm kunnen geven aan het regionaal transformatie plan jeugd