Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid'


JW315 binnen 5 werkdagen en 30/31 december 2019 WMO

13-09-2019 09:47

Tom Deiling

We hebben een tweetal opmerkingen/vragen:

1. Het versturen van de JW315 binnen 5 werkdagen is praktisch niet altijd haalbaar, zeker niet voor de inzet van MST en MDFT waar het niet meteen duidelijk is wanneer de intake plaatsvindt. Is het mogelijk om een uitzonderingssituatie op te nemen in dit kader?
2. Hoe wordt er omgegaan met 30 en 31 december 2019 voor de WMO? Deze twee dagen vallen buiten de laatste 4-wekelijkse periode, maar ook buiten de maand januari nu er overgegaan wordt op maandelijkse facturatie.

Met vriendelijke groet,

Tom Deiling
Vincent van Gogh


Akkoord voorstel

08-04-2019 11:49

Tom Deiling

Wij staan positief ten opzichte van het voorstel aanscherping Begeleiding Individueel Gespecialiseerd.

Met vriendelijke groet,

Tom Deiling
Vincent van Gogh


Ingangsdatum plus ontbrekende prestaties

07-03-2019 11:15

Tom Deiling

Ook wij hebben een duidelijke voorkeur voor het invoeren van de tarieven per 1-1-2019 en niet per 1-4-2019, dus gedurende het kalenderjaar. Daarnaast ontbreekt de indexatie voor de prestatiecodes 54E03 en 54F03. Ook deze prestaties dienen geindexeerd te worden.


BI Declarabele uren

19-10-2018 11:19

Tom Deiling

Ook Vincent van Gogh sluit zich hierbij aan. Uitgaan van 1.300 declarabele uren, op basis van directe tijdsinzet, is niet realistisch. Ook wij hebben te maken met relatief korte contactmomenten per cliënt en ruime reisafstanden.


24-09-2018 01:23

Tom Deiling

Vincent van Gogh sluit zich hierbij aan.


Reactie op wijzigingsvoorstel WMO BGI per 16 juli 2018

25-06-2018 11:43

Tom Deiling

Wij sluiten ons aan bij de reactie van De Zorggroep.

Met vriendelijke groet,

Tom Deiling
Vincent van Gogh


Vincent van Gogh

28-03-2017 06:51

Joyce Kleikers

- Welke voorzieningen kunnen we nog meer koppelen aan de beschikbaarheidsvoorziening per gemeente

We sluiten aan bij de opmerking van het Leger. Beschikbaarheid gaat vaak over het persoonlijke contact en het kunnen bereiken van diegene die je kent en vertrouwt en niet alleen het bereikbaar zijn. Goed om hierover na te denken en hierover te spreken in ons eerstvolgende overleg. Het is maatwerk, en een afspraak tussen hulpverlener en cliënt. Een bereikbaarheidsdienst voor verward gedrag is iets anders in onze optiek. Afhankelijk van het beoogde resultaat zou je kunnen denken aan de HAP triagist, (over de nacht heenpraten of mensen laten komen of anderen inschakelen) en/of koppel het aan de reguliere bezetting politie bku.

- Willen we het beschermd wonen laten gelden vanaf 16 jaar?

Ja. Waarbij er heel goed nagedacht moet worden over de context en het aanbod. Dit vraagt in onze optiek een andere expertise.

- Willen we binnen beschermd wonen de doelgroep psychiatrie ook verbreden naar bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten ?

Deze klinkt onlogisch. Is dit niet geregeld in de Wlz? Wat we wel steeds meer zien is een doelgroep waarbij er sprake is van dubbele problematiek en er mogelijk een discussie ontstaat op hoofdgrondslag. Dat is zeer hinderlijk in termen van in en exclusie. Goed om daar flexibel mee om te gaan.

- 1)Wat is een reëel dagtarief voor beschermd wonen nieuw?

Gezien de scheiding die nu wordt aangebracht gaan we er vanuit dat de groep die nog in aanmerking komt, ook een complexe groep betreft en past in het profiel van het huidige zzp 6. Wanneer je uitgaat van het organiseren van 24/7 dan zouden wij pleiten voor een tarief van het huidige zzp 6 incl. dagbesteding.

- 2)Welke termijn voor contractafspraken heeft de voorkeur ?

Meerjarenafspraak van (minimaal) 3 jaar.

- Wat is een reëel tarief voor de beschikbaarheidsvoorziening ?

Dit is heel erg afhankelijk van de doelstelling.

Overige opmerkingen/vragen

• Om het huidige voorstel vorm te geven/ te operationaliseren is een verdere uitwerking noodzakelijk. Waarbij er oa hele scherpe in- en exclusiecriteria moeten zijn, maar ook de inhoud van het product vraagt meer uitwerking. Indien we de zzp constructie loslaten, waar we voor zijn!, zou je wel moeten definiëren wat we geacht worden te leveren in termen van resultaat en kwaliteit en in functies als persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, huishouden etc. Dagbesteding zou wat ons betreft het inrichten van een betekenisvolle daginvulling moeten zijn. Niet meer spreken over zorg, maar ondersteuning?
• Wat is de impact voor het bestaande aanbod? Hoe ziet de gemeente dit?
• Waar leg je de beoordeling/ toetsing neer?
• Hoe ga je om met spreiding van het aanbod beschermd wonen. Het is een dure voorziening, die vraagt om clustering in termen van betaalbaarheid. Voor een relatief kleine groep, uitgaande van de genoemde 20%.
• De variant begeleiding individueel raakt ook aan een woonvraagstuk. Hoe zorg je voor betaalbare eenheden?


NHC bij deelprestaties verblijf en Product- en prijzenlijst 2017

30-06-2016 11:29

Tom Deiling

Bij de deelprestaties verblijf A t/m G (6. Behandeling met verblijf) lijkt het er op dat de NHC component niet is meegenomen. Bij Specialistische J-GGZ (3.2 Behandeling midden) wordt verwezen naar een Product- en prijzenblad 2017. Dit blad kom ik echter nergens tegen. Zonder het Product- en prijzenblad 2017 is het lastig om de tarieven te beoordelen, of 2017 = 2016. Bij 3.3 Behandeling zwaar mis ik de zwaardere DBC's. Wellicht dat deze wel zijn opgenomen in Product- en prijzenblad 2017.