Op deze pagina vindt u alle informatie over Jeugd segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf. 

 

Klik hier voor een animatie over Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.

 

Bijzondere Toegang

Aanbieders en gemeenten hebben samen de inrichting van het toegangsproces van segment 1, opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf, vormgegeven. Het gaat bij dit segment om jeugdigen en hun gezinnen waarbij sprake is van zeer complexe problematiek op meerdere domeinen van hun leven; een behandelopname van de jeugdige in een instelling dreigt.

Voor de inrichting en werking van het toegangsproces is documentatie opgesteld. Deze vindt u hier:

Noot: De inrichting van de Bijzondere Toegang is een dynamisch proces en een dynamisch document. Er komt eens per kwartaal een nieuw versienummer online van het document Inrichting Bijzondere Toegang.

 

Tijdelijke maatregel Bijzondere Toegang - najaar 2023

Tijdelijk sluiten ouders en de jeugdige niet aan bij de Bijzondere Toegang en vindt het overleg alleen plaats met de verwijzer en betrokken professionals. Momenteel vindt er een evaluatie plaats van de Bijzondere Toegang, waar er onder andere wordt gekeken naar de herinrichting van het overleg.

 

Aanmelding Bijzondere Toegang

De aanmelddocumenten (Voorblad, Aanmeldformulier en Toestemmingsverklaring) kunnen verwijzers naar de Bijzondere Toegang opsturen t.a.v. de voorzitter Aukje Bosman, voorzitterbijzonderetoegang@sdln.nl (let op: nieuw e-mailadres). Dit dient te gebeuren via beveiligde mail.
Voor vragen met betrekking tot het toegangsproces kunt u contact opnemen met de voorzitter.

 

Nieuwsbrieven

Met de nieuwsbrief informeren we op regelmatige basis over segment 1. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de transformatie jeugdhulp segment 1 Opname vervangende behandeling en verblijf met behandeling in Noord- en Midden Limburg. 

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8