Niet gecontracteerd aanbod en PGB


In sommige situaties kan de lokale toegang (of bij jeugd de gecertificeerde instelling in overleg met de lokale toegang) tot de conclusie komen dat het gecontracteerde aanbod van maatwerkdiensten jeugdhulp en Wmo niet toereikend of passend is. Onder bepaalde voorwaarden zijn dan NGA of PGB mogelijk:

 

Niet gecontracteerd aanbod (NGA)

Het inzetten van hulp of ondersteuning door een gecontracteerde aanbieder gaat altijd voor op het inzetten van niet gecontracteerd aanbod. Bij deze afweging wordt gebruik gemaakt van de regionale informatiekaart en het afwegingskader. Op basis hiervan kan dus door de lokale toegang besloten worden om NGA in te zetten. Voor NGA gelden in principe dezelfde kwaliteitseisen als voor de regulier ingekochte maatwerkdiensten jeugdhulp en Wmo.


Zie verder onderstaande documenten:

Kwaliteitseisen en tarieven Jeugd en Wmo NGA & PGB met drie bijlagen:


Persoonsgebonden budget (PGB)

Wanneer een inwoner gebruik wil maken van een PGB en door de lokale toegang is beoordeeld dat de inwoner of zijn netwerk ook PGB-vaardig is, kan een PGB ingezet worden. Bij PGB zijn twee varianten mogelijk:


Inzet door eigen netwerk of niet-professionele aanbieder.
Hiervoor zijn per gemeente tarieven vastgesteld in hun verordening.

Inzet door een professionele aanbieder.
Hiervoor gelden de maximale tarieven zoals deze ook voor zorg in natura (ZIN) en dus de gecontracteerde aanbieders gelden. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen, is dat de aanbieder voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen

Zie verder onderstaande documenten:

Kwaliteitseisen en tarieven Jeugd en Wmo NGA & PGB met drie bijlagen:

Tarieven 2023 PGB Beschermd Wonen