Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Voor verwijzers

Domein BW, MO en B&P

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten ervoor verantwoordelijk dat alle inwoners die dat nodig hebben, beschermd kunnen wonen.

BW, MO en B&P Header
Lees voor
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten ervoor verantwoordelijk dat alle inwoners die dat nodig hebben, beschermd kunnen wonen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten en de Rijksoverheid nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat meer mensen thuis hulp en ondersteuning ontvangen.
Lees voor
BW, MO en B&P

Flexibele Ondersteuning

De ondersteuning van een kwetsbare cliënt die op enig moment (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, vraagt om flexibiliteit. Gemeenten kunnen hierbij de volgende vormen van ondersteuning inzetten:

  • Preventie: problemen worden tijdig herkend en erkend (‘Wij geven thuis; Ik word gezien’)
  • Bemoeizorg: hulp en ondersteuning aan zorgmijdende inwoners (‘Wij geven thuis; er vroeg bij zijn’)
  • Beschermd wonen: beschermde woonvormen binnen de regio (‘Ik ben thuis in beschermd wonen’)
  • Maatschappelijke opvang: in het geval van bijvoorbeeld huiselijk geweld of dakloosheid (‘Ik ben onderweg naar huis in tijdelijke opvang’)
BW, MO en B&P

Inkoop en Toegang tot Ondersteuning in Regiogemeenten

Onze organisatie heeft voor de gemeenten deze ondersteuning ingekocht bij aanbieders en heeft namens de regiogemeenten (raam)overeenkomsten afgesloten.

De toegang tot Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie is in iedere gemeente lokaal georganiseerd. Meer informatie en relevante documenten voor de lokale verwijzers is te vinden op onze website onder Documenten & Downloads.