Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Evaluatie raamovereenkomsten

Na een intensief voorbereidingstraject, zijn wij in 2022 met u de samenwerking gestart of opnieuw aangegaan voor het leveren van zorg voor de inwoners van onze regiogemeenten. De raamovereenkomsten die wij toen zijn aangegaan hebben een looptijd van vier jaar met een optionele verlenging van maximaal twee maal drie jaar. Een tweetal overeenkomsten zijn zelfs vanuit drie samenwerkende jeugdhulpregio’s gezamenlijk gecontracteerd, namelijk Jeugd segment 1 en integrale crisishulp jeugd. Nu we halverwege de looptijd van de raamovereenkomsten zijn aangekomen, is het nodig om op korte termijn te starten met een proces van evaluatie. We willen dit moment aangrijpen om te evalueren waar we in de praktijk voordelen zien en waar we bij de uitvoering tegenaan lopen. In verband met de doorlooptijd, is besloten om tijdig te starten met dit proces van evalueren. Het evaluatieproces richt zich op alle raamovereenkomsten die op 31 december 2025 aflopen. 

Ambitie
Bij de start van aanbesteden in maart 2021 deed de regio een oproep voor ambitieuze partners. Aanbieders die we hard nodig hebben en die onze passie voor mens en samenleving delen. Ook is aangegeven dat de regio Limburg-Noord meer grip en sturing wil in het sociaal domein. Bovendien wil de regio innovatie en transformatie binnen het sociaal domein stimuleren. Onderwerpen die ook aan bod komen in deze evaluatie. 

Samen leren
Samenwerken betekent ook samen kijken naar wat goed gaat, wat minder goed gaat en wat we samen kunnen verbeteren. De evaluatie doen we daarom samen met onze gecontracteerde partners én samenwerkende gemeenten. 

Focus
Door de samenwerking aan te gaan hebben wij ons als opdrachtgever en u als opdrachtnemer, ieder vanuit de eigen rol, gecommitteerd aan het versterken en verbeteren van onze gezamenlijke focus: passende inzet van zorg en ondersteuning voor onze inwoners, met oog voor kwaliteit en resultaat van dienstverlening. Met diezelfde focus en ambitie willen we in gezamenlijkheid deze evaluatie starten om daarmee bij te dragen aan de vastgelegde doelstellingen. Deze evaluatie is dan ook een bouwsteen in de voorbereiding op het besluit om de lopende raamovereenkomsten wel of niet te verlengen. 

Resultaat
De evaluatie wordt uitgevoerd door middel van interviewsessies met een representatieve selectie van zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders worden hiervoor apart benaderd. In de evaluatie wordt er ook deskresearch gedaan en worden er breed enquêtes uitgezet. Alle aanbieders krijgen, door te reageren op de enquête, de kans om hun input aan te leveren, ook als zij niet zijn geselecteerd voor de interviewsessies. Het resultaat van deze evaluatie wordt gebruikt om te besluiten of aanpassingen nodig zijn en of dit past binnen de bestaande raamovereenkomsten.

Informeren
Zoals aangegeven worden alle aanbieders bij de evaluatie betrokken, onder andere door middel van deelname aan een interviewsessie en/óf door middel van het invullen van de enquête. Het moment waarop de aanbieders worden benaderd kan dus verschillen. De selectie aan aanbieders die benaderd worden voor de interviewsessies, worden deze week (week van 18 december) daarover geïnformeerd. De enquête zal uitstaan om ingevuld te worden van 28 januari t/m 10 februari 2024. Over de uitkomst van de evaluatie informeren wij uiteraard ook alle aanbieders.

Verschillende contracten
In deze evaluatie hebben we het komend jaar aandacht voor alle lopende contracten. Tegelijkertijd kunnen we ook niet op alle onderdelen gelijktijdig aan het werk zijn, daarom plannen we de uitvoering van de evaluatie in verschillende perioden in het komend kalenderjaar. We starten met de segmenten:
- Jeugd segment 2, 3 en 4 
- Wmo Maatwerkdiensten, Logeren en Vervoer naar dagbesteding
- Participatie
- Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 

Vragen?
Mocht u vragen hebben over dit bericht of meer informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot uw 
contractmanager. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.