Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Nieuwe cao-afspraken in het sociaal domein
Momenteel worden er in de zorg- en welzijnssector intensieve gesprekken gevoerd tussen vakbonden en werkgevers 
om tot nieuwe cao’s te komen. Het is begrijpelijk dat er veel interesse en spanning is rondom deze onderhandelingen. Wij volgen deze ontwikkelingen ook.
01.08.2023
Aanbieders

We willen echter graag benadrukken dat we volgens de geldende contractafspraken indexeren op basis van de OVA 
(Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). In de maartraming 2023 van de NVZ (Nederlandse vereniging 
van ziekenhuizen) zijn voorlopige cijfers voor 2024 bekendgemaakt, waaruit blijkt dat de druk op de koopkracht naar 
verwachting nog steeds effect zal hebben op verschillende cao's. Als gevolg hiervan zal de OVA waarschijnlijk 
bovengemiddeld hoog zijn.

Wij willen aanbieders oproepen om de raming in de Macro-economische verkenning (MEV) af te wachten. Deze zal 
rond september door het CPB gepresenteerd worden. Hierop is het indexpercentage gebaseerd waarmee de 
tarieven die van toepassing zijn op de raamovereenkomsten Jeugd, Wmo en Participatie worden bepaald. 
Daarnaast willen wij meegeven dat het van cruciaal belang is dat onderhandelingen worden gevoerd op basis van 
realistische financiële kaders, zodat er een cao kan worden afgesloten die recht doet aan de belangen van zowel de 
werknemers als de werkgevers én de gemeenten.