Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Twee pilotvoorstellen voor betere samenwerking tussen Wmo, Zvw en Wlz
Voor Wmo segment 2B (Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen) zijn vanaf 1-1-2022 6 strategische aanbieders gecontracteerd. Dit zijn Tzorg, PSW, Vincent van Gogh, Proteion, De Zorggroep en de Coöperatie Limburgse Zorgboeren.
24.05.2023
AanbiedersWmo

Bij de aanbesteding hebben de gecontracteerde aanbieders de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met een aantal ontwikkeldoelen die toe werken naar de stip op de horizon voor dit segment. De stip op de horizon is dat alle ondersteuning achter de voordeur zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd wordt. De samenwerking met zorgkantoor en zorgverzekering is daarbij essentieel omdat zij vanuit de Wlz en Zvw achter de voordeur komen. We willen naar één toegang en een gezamenlijk / integraal budget vanuit de Zvw, Wlz en Wmo. De opvang buitenshuis willen we zo normaal mogelijk laten plaatsvinden: zoveel mogelijk in de wijk in voorliggende dorps/wijkvoorzieningen en minder of niet naar maatwerkvoorzieningen. We willen daarbij een integraal aanbod van voorliggende voorzieningen voor alle inwoners met een hulpvraag (ook vanuit de Wlz.)De strategische partners voor segment 2B werken samen met MGR, gemeenten, Ketenzorg dementie en de academische werkplaats voor ouderen om die stip op de horizon vorm te geven. Hiervoor zijn er twee pilotvoorstellen gedefinieerd.

In het eerste pilotvoorstel willen we de mogelijkheden onderzoeken om binnen één wijk alle benodigde ondersteuning te organiseren waarbij aanbieders een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en er wordt gewerkt vanuit één budget (Wmo, Zvw en Wlz).

In het tweede pilotvoorstel willen we dagbestedingslocaties meer gaan inzetten als spil in de wijk waarbij we bestaande locaties zo optimaal willen benutten door het dienstenpakket uit te breiden. Denk hierbij aan het uitvoeren van verzorgende handelingen, maaltijdverstrekkingen, medicatieverstrekking, welzijnsactiviteiten etc. 

Beide pilots worden op dit moment verder uitgewerkt en er wordt gezocht naar wijken, dorpen waar we met de verschillende pilots aan de slag willen.

Wij zullen u via de Nieuwsmailings op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Heeft u vragen of ideeën als betrokken aanbieder of ketenpartner binnen segment 2B, neem dan gerust contact op met een van de aanbieders of de contractmanager vanuit de MGR voor dit segment, Anne van den Munckhof via info@sdln.nl.